Poeme-France : Lecture Écrit Hommage

Poeme : Monsieur Georges

Poème Hommage
Publié le 28/10/2012 15:27

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Mikie95

Monsieur Georges

Monsieur Georges,
À la guitare sèche,
Et la moustache revêche,
Et jette un oeil acerbe,
Et porte haut le verbe,
Et fort de quelques notes,
N’y va pas avec le mordant d’une quenotte,
Mais d’une langue aiguisée qui zozote,
Pour décrier les pimbêches et les bigotes.

Sa mauvaise réputation se forge,
Depuis la jolie jetée du port de Sète,
Jusqu’au cabarets mal famés de la capitale,
Certains crient au génie du poète,
Tandis que d’autres en appellent aux scandales,
Épinglés dans les griffes de l’animal.

Car les culs bénis et les bêtes à bon Dieu
Les nantis et les bourgeois parvenus,
N’auront jamais grâce à ses yeux,
Et entre deux romantiques bluettes,
Pour Margot ou Marinette,
Ils seront hachés menu menu,
Dans moult chansonnettes,
Et malgré le temps qui passe à nos breloques,
Elles restent témoins de toutes époques.

Quand tu avais fini de faire le saltimbanque,
Tu te retrouvais chez l’ami Lino,
Autour d’une table ou rien ne manque,
L’ami Raymond et ses mots loufoques,
Et entre charcutaille et verres de « Rouquin »,
On discute, on égratigne, on se moque,
Et vous repeigniez demain, d’un meilleur or,
Au banquet des copains d’abord.

Tu aurais la moustache qui frise,
De savoir que tes poésies sont apprises,
Par de petites têtes brunes ou blondinettes,
Toi cité en exemple aux enfants,
Drôle de farce de ce coquin de sort,
Et quand un soleil mutin descend,
Sur le joli port de Sète,
Je suis sur, que tu’ en rigoles encore.
 • Pieds Hyphénique: Monsieur Georges

  mon=si=eur=geor=ges 5
  à=la=gui=ta=re=sè=che 7
  et=la=mous=ta=che=re=vê=che 8
  et=jet=te=un=oeil=a=cer=be 8
  et=por=te=haut=le=ver=be 7
  et=fort=de=quel=ques=no=tes 7
  ny=va=pas=a=vec=le=mor=dant=dune=que=not=te 12
  mais=dune=lan=gue=ai=gui=sée=qui=zo=zote 10
  pour=dé=crier=les=pim=bêches=et=les=bi=gotes 10

  sa=mau=vaise=ré=pu=ta=ti=on=se=forge 10
  de=puis=la=jo=lie=je=tée=du=port=de=sète 11
  jus=quau=ca=barets=mal=fa=més=de=la=ca=pi=tale 12
  cer=tains=crient=au=gé=nie=du=po=è=te 10
  tan=dis=que=dautres=en=ap=pel=lent=aux=s=can=dales 12
  épin=glés=dans=les=grif=fes=de=la=ni=mal 10

  car=les=culs=bé=nis=et=les=bêtes=à=bon=dieu 11
  les=nan=tis=et=les=bour=geois=par=ve=nus 10
  nau=ront=ja=mais=grâ=ce=à=ses=y=eux 10
  et=en=tre=deux=ro=man=ti=ques=bluet=tes 10
  pour=mar=got=ou=ma=ri=net=te 8
  ils=se=ront=ha=chés=me=nu=me=nu 9
  dans=moult=chan=son=net=tes 6
  et=mal=gré=le=temps=qui=passeà=nos=bre=lo=ques 11
  el=les=res=tent=té=moins=de=toutes=é=poques 10

  quand=tu=a=vais=fi=ni=de=faire=le=sal=tim=ban=que 13
  tu=te=re=trou=vais=chez=la=mi=li=no 10
  au=tour=du=ne=table=ou=rien=ne=man=que 10
  la=mi=ray=mond=et=ses=mots=lou=fo=ques 10
  et=entre=char=cu=tailleet=ver=res=de=rou=quin 10
  on=dis=cute=on=é=gra=tigne=on=se=mo=que 11
  et=vous=re=pei=gniez=de=main=dun=meilleur=or 10
  au=ban=quet=des=co=pains=da=bord 8

  tu=au=rais=la=mous=ta=che=qui=fri=se 10
  de=sa=voir=que=tes=poé=sies=sont=ap=prises 10
  par=de=pe=tites=têtes=brunes=ou=blon=di=nettes 10
  toi=ci=té=en=exem=ple=aux=en=fants 9
  drôle=de=far=ce=de=ce=co=quin=de=sort 10
  et=quand=un=so=leil=mu=tin=des=cend 9
  sur=le=jo=li=port=de=sè=te 8
  je=suis=sur=que=tuen=ri=go=les=en=core 10
 • Phonétique : Monsieur Georges

  məsjø ʒɔʁʒə,
  a la ɡitaʁə sεʃə,
  e la mustaʃə ʁəvεʃə,
  e ʒεtə œ̃n- ɔεj asεʁbə,
  e pɔʁtə-o lə vεʁbə,
  e fɔʁ də kεlk nɔtə,
  ni va pa avεk lə mɔʁdɑ̃ dynə kənɔtə,
  mε dynə lɑ̃ɡ εɡize ki zɔzɔtə,
  puʁ dekʁje lε pɛ̃bεʃəz- e lε biɡɔtə.

  sa movεzə ʁepytasjɔ̃ sə fɔʁʒə,
  dəpɥi la ʒɔli ʒəte dy pɔʁ də sεtə,
  ʒysko kabaʁε mal fame də la kapitalə,
  sεʁtɛ̃ kʁje o ʒeni dy pɔεtə,
  tɑ̃di kə dotʁəz- ɑ̃n- apεlle o skɑ̃dalə,
  epɛ̃ɡle dɑ̃ lε ɡʁifə də lanimal.

  kaʁ lε kyl beniz- e lε bεtəz- a bɔ̃ djø
  lε nɑ̃tiz- e lε buʁʒwa paʁvənys,
  noʁɔ̃ ʒamε ɡʁasə a sεz- iø,
  e ɑ̃tʁə dø ʁɔmɑ̃tik blɥεtə,
  puʁ maʁɡo u maʁinεtə,
  il səʁɔ̃-aʃe məny məny,
  dɑ̃ mult ʃɑ̃sɔnεtə,
  e malɡʁe lə tɑ̃ ki pasə a no bʁəlɔk,
  εllə ʁεste temwɛ̃ də tutəz- epɔk.

  kɑ̃ ty avε fini də fεʁə lə saltɛ̃bɑ̃kə,
  ty tə ʁətʁuvε ʃe lami lino,
  otuʁ dynə tablə u ʁjɛ̃ nə mɑ̃kə,
  lami ʁεmɔ̃t- e sε mo lufɔk,
  e ɑ̃tʁə ʃaʁkytajə e veʁə- də « ʁukin »,
  ɔ̃ diskytə, ɔ̃n- eɡʁatiɲə, ɔ̃ sə mɔkə,
  e vu ʁəpεɲje dəmɛ̃, dœ̃ mεjœʁ ɔʁ,
  o bɑ̃kε dε kɔpɛ̃ dabɔʁ.

  ty oʁε la mustaʃə ki fʁizə,
  də savwaʁ kə tε pɔezi sɔ̃t- apʁizə,
  paʁ də pətitə tεtə bʁynəz- u blɔ̃dinεtə,
  twa site ɑ̃n- εɡzɑ̃plə oz- ɑ̃fɑ̃,
  dʁolə də faʁsə də sə kɔkɛ̃ də sɔʁ,
  e kɑ̃t- œ̃ sɔlεj mytɛ̃ desɑ̃,
  syʁ lə ʒɔli pɔʁ də sεtə,
  ʒə sɥi syʁ, kə tyɑ̃ ʁiɡɔləz- ɑ̃kɔʁə.
 • Pieds Phonétique : Monsieur Georges

  mə=sj=ø=ʒɔʁ=ʒə 5
  a=la=ɡi=ta=ʁə=sε=ʃə 7
  e=la=mus=ta=ʃə=ʁə=vε=ʃə 8
  e=ʒε=tə=œ̃=nɔ=εj=a=sεʁbə 8
  e=pɔʁ=tə-o=lə=vεʁ=bə 7
  e=fɔʁ=də=kεl=kə=nɔ=tə 7
  ni=va=pa=a=vεk=lə=mɔʁ=dɑ̃=dy=nə=kə=nɔtə 12
  mε=dy=nə=lɑ̃ɡ=ε=ɡi=ze=ki=zɔ=zɔ=tə 11
  puʁ=de=kʁje=lε=pɛ̃=bε=ʃə=ze=lε=bi=ɡɔ=tə 12

  sa=mo=vε=zə=ʁe=py=ta=sj=ɔ̃=sə=fɔʁ=ʒə 12
  dəp=ɥi=la=ʒɔ=li=ʒə=te=dy=pɔʁ=də=sε=tə 12
  ʒys=ko=ka=ba=ʁε=mal=fa=me=də=la=ka=pitalə 12
  sεʁ=tɛ̃=kʁj=e=o=ʒe=ni=dy=pɔ=ε=tə 11
  tɑ̃=di=kə=do=tʁə=zɑ̃=na=pεl=le=o=skɑ̃=dalə 12
  e=pɛ̃=ɡle=dɑ̃=lε=ɡʁi=fə=də=la=ni=mal 11

  kaʁ=lε=kyl=be=ni=ze=lε=bε=tə=za=bɔ̃=djø 12
  lε=nɑ̃=ti=ze=lε=buʁ=ʒwa=paʁ=və=nys 10
  no=ʁɔ̃=ʒa=mε=ɡʁa=sə=a=sε=zi=ø 10
  e=ɑ̃=tʁə=dø=ʁɔ=mɑ̃=tik=blɥε=tə 9
  puʁ=maʁ=ɡo=u=ma=ʁi=nε=tə 8
  il=sə=ʁɔ̃-a=ʃe=mə=ny=mə=ny 9
  dɑ̃=mult=ʃɑ̃=sɔ=nε=tə 6
  e=mal=ɡʁe=lə=tɑ̃=ki=pa=sə=a=no=bʁə=lɔk 12
  εl=lə=ʁεs=te=te=mwɛ̃=də=tu=tə=ze=pɔk 11

  kɑ̃=ty=a=vε=fi=nidə=fε=ʁə=lə=sal=tɛ̃=bɑ̃kə 12
  ty=tə=ʁə=tʁu=vε=ʃe=la=mi=li=no 10
  o=tuʁ=dy=nə=ta=blə=u=ʁj=ɛ̃=nə=mɑ̃=kə 12
  la=mi=ʁε=mɔ̃=te=sε=mo=lu=fɔk 9
  e=ɑ̃tʁə=ʃaʁ=ky=ta=jə=e=ve=ʁə=də=ʁu=kin 12
  ɔ̃=dis=ky=tə=ɔ̃=ne=ɡʁa=ti=ɲə=ɔ̃=sə=mɔkə 12
  e=vu=ʁə=pε=ɲj=e=də=mɛ̃=dœ̃=mε=jœʁ=ɔʁ 12
  o=bɑ̃=kε=dε=kɔ=pɛ̃=da=bɔʁ 8

  ty=o=ʁε=la=mus=ta=ʃə=ki=fʁi=zə 10
  də=sa=vwaʁ=kə=tε=pɔ=e=zi=sɔ̃=ta=pʁi=zə 12
  paʁ=də=pə=ti=tə=tεtə=bʁy=nə=zu=blɔ̃=di=nεtə 12
  twa=si=te=ɑ̃=nεɡ=zɑ̃=plə=o=zɑ̃=fɑ̃ 10
  dʁo=lə=də=fa=ʁsə=də=sə=kɔ=kɛ̃=də=sɔʁ 11
  e=kɑ̃=tœ̃=sɔ=lεj=my=tɛ̃=de=sɑ̃ 9
  syʁ=lə=ʒɔ=li=pɔʁ=də=sε=tə 8
  ʒə=sɥi=syʁ=kə=ty=ɑ̃=ʁi=ɡɔ=lə=zɑ̃=kɔ=ʁə 12

Historique des Modifications

09/12/2018 14:16

Récompense

1
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/10/2012 11:19Oliver

Un grand bravo pour ce texte sur un pionnier non conformiste.

Auteur de Poésie
29/10/2012 11:34Solfege34

j’adore brassens!!!!!! magnifique
solfege