Poème-France.com

Poeme : Tous Ces ChangementsTous Ces Changements

Pourquoi je veux ressembler à une autre fille ?
Sourtout pour des broutilles
Je n’arrêter pas de changer
De manière de penser
Si seulement je pouvais être comme elle…
Peut-être que dans ma tête ce serait moins le bordel
Je ne sais plus qui je suis
J’ai changé d’amis
J’ai changé de vie
Est-ce que je veux redevenir comme j’étais ?
Toutes mes croyances, et envers les règles, mon respect ?
Je ne le crois pas
Je suis bien comme ça
J’ai enfin commencer a m’accepter…
Même si je continues à les enviées
Mes notes commence à baisser
La drogue ne fais que m’attirer
Je veux la repousser
Mais je ne sais si je vais y arriver
Cela commence à devenir critique
Même dramatique
Est-ce que enfin tu vas me regarder ?
Passer ton temps à m’admirer ?
C’est pour toi tous ces changements
Tous ces bouleversements
Minimim

PostScriptum

Désolée d’être ce que je suis. . . .
Donnez moi vos commentaires svp
Bizous
Minimim


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ʒə vø ʁəsɑ̃ble a ynə otʁə fijə ?
suʁtu puʁ dε bʁutijə
ʒə naʁεte pa də ʃɑ̃ʒe
də manjεʁə də pɑ̃se
si sələmɑ̃ ʒə puvεz- εtʁə kɔmə εllə…
pø tεtʁə kə dɑ̃ ma tεtə sə səʁε mwɛ̃ lə bɔʁdεl
ʒə nə sε plys ki ʒə sɥi
ʒε ʃɑ̃ʒe dami
ʒε ʃɑ̃ʒe də vi
ε sə kə ʒə vø ʁədəvəniʁ kɔmə ʒetε ?
tutə mε kʁwajɑ̃sə, e ɑ̃vεʁ lε ʁεɡlə, mɔ̃ ʁεspε ?
ʒə nə lə kʁwa pa
ʒə sɥi bjɛ̃ kɔmə sa
ʒε ɑ̃fɛ̃ kɔmɑ̃se a maksεpte…
mεmə si ʒə kɔ̃tinɥz- a lεz- ɑ̃vje
mε nɔtə kɔmɑ̃sə a bεse
la dʁɔɡ nə fε kə matiʁe
ʒə vø la ʁəpuse
mε ʒə nə sε si ʒə vεz- i aʁive
səla kɔmɑ̃sə a dəvəniʁ kʁitikə
mεmə dʁamatikə
ε sə kə ɑ̃fɛ̃ ty va mə ʁəɡaʁde ?
pase tɔ̃ tɑ̃z- a madmiʁe ?
sε puʁ twa tus sε ʃɑ̃ʒəmɑ̃
tus sε buləvεʁsəmɑ̃