Univers de poésie d'un auteur

Poème:Amitié Trompeuse ?

Le Poème

J’ai perdu de merveilleuses amies
Pour une chose qui m’a enragée aujourd’hui
Je souhaiterais tellement
Remonter dans le temps
Et surtout ne pas vivre cette journée
Qui m’a carrément découragée
Lorsque je suis arrivée chez moi, je me suis mise à pleurer
Les sanglots me secouaient encore quand ma mère est arrivée
Heureusement que j’ai pu les ravaler.
Cette peine qui me brûle l’estomac,
Elle veut me faire n’importe quoi
Pourtant, ces filles m’ont trop souvent trahie
Et encore je les considère comme mes amies.
Je n’arrive jamais a leur en vouloir
Mais maintenant je ne sais plus quoi croire…
On n’est plus des amies
Simplement a cause d’une connerie…
Bon, okay, c’est la deuxième fois
Qu’elles me font ce coup là.
Mais aujourd’hui, n’en pouvant plus, je me suis écroulée.
J’ai besoin de leur amitié…
De leur rire, de leur sourire
Il me permet de dormir.
Car quand je pense à eux, je m’apaise instatanément.
D’accord, on a eu quelques mésententements…
Je ne peux pas vous faire confiance.
Ni vous faire des confidences.
Je suis écœurée,
Mais j’aime les changements qui en moi se sont opérés…
Grâce à vous, j’ai appris beaucoup de chose
Comme « Si tu veux que ça marche, y faut que tu oses »
Mais tous ces conseils je ne les mets pas en pratique
Il faut que je les appliques
Mais je ne suis pas capable, je reste bloquée
Car je n’ai pas totalement changé !
C’est sur ce point que l’on ne s’entend pas
Mais pour ravoir votre amitié, je ferai n’importe quoi
Vous n’avez qu’à m’aider
Et à m’encourager…
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

J’aime me mettre dans des mauvaises situations on dirait ! Sourtout dans cette amitié. . .

Poeme de Minimim

Poète Minimim

Minimim a publié sur le site 47 écrits. Minimim est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Amitié Trompeuse ?jai=per=du=de=mer=veilleuses=a=mies 8
pour=une=cho=se=qui=ma=en=ra=gée=au=jourdhui 11
je=sou=hai=te=rais=tel=le=ment 8
re=mon=ter=dans=le=temps 6
et=sur=tout=ne=pas=vivre=cet=te=jour=née 10
qui=ma=car=ré=ment=dé=cou=ra=gée 9
lors=que=je=suis=ar=ri=vée=chez=moi=je=me=suis=miseà=pleu=rer 15
les=san=glots=me=se=cou=aient=en=core=quand=ma=mè=reest=ar=ri=vée 16
heu=reuse=ment=que=jai=pu=les=ra=va=ler 10
cette=pei=ne=qui=me=brû=le=les=to=mac 10
el=le=veut=me=fai=re=nim=por=te=quoi 10
pour=tant=ces=filles=mont=trop=sou=vent=tra=hie 10
et=en=core=je=les=con=si=dè=re=com=me=mes=a=mies 14
je=nar=rive=ja=mais=a=leur=en=vou=loir 10
mais=main=te=nant=je=ne=sais=plus=quoi=croire 10
on=nest=plus=des=a=mies 6
sim=ple=ment=a=cause=du=ne=con=ne=rie 10
bon=o=kay=cest=la=deuxi=è=me=fois 9
quel=les=me=font=ce=coup=là 7
mais=au=jourdhui=nen=pou=vant=plus=je=me=suis=é=crou=lée 13
jai=be=soin=de=leur=a=mi=ti=é 9
de=leur=ri=re=de=leur=sou=ri=re 9
il=me=per=met=de=dor=mir 7
car=quand=je=penseà=eux=je=ma=pai=se=ins=ta=ta=nément 13
dac=cord=on=a=eu=quel=ques=mésen=ten=te=ments 11
je=ne=peux=pas=vous=fai=re=con=fian=ce 10
ni=vous=fai=re=des=con=fi=den=ces 9
je=suis=é=cœu=rée 5
mais=jaime=les=chan=ge=ments=qui=en=moi=se=sont=o=pé=rés 14
grâ=ceà=vous=jai=ap=pris=beau=coup=de=chose 10
comme=si=tu=veux=que=ça=mar=che=y=faut=que=tu=oses 13
mais=tous=ces=con=seils=je=ne=les=mets=pas=en=pra=tique 13
il=faut=que=je=les=ap=pliques 7
mais=je=ne=suis=pas=ca=pable=je=res=te=blo=quée 12
car=je=nai=pas=to=ta=le=ment=chan=gé 10
cest=sur=ce=point=que=lon=ne=sen=tend=pas 10
mais=pour=ra=voir=votrea=mi=tié=je=fe=rai=nim=por=te=quoi 14
vous=na=vez=quà=mai=der 6
et=à=men=cou=ra=ger 6
Phonétique : Amitié Trompeuse ?ʒε pεʁdy də mεʁvεjøzəz- ami
puʁ ynə ʃozə ki ma ɑ̃ʁaʒe oʒuʁdɥi
ʒə suεtəʁε tεllmɑ̃
ʁəmɔ̃te dɑ̃ lə tɑ̃
e syʁtu nə pa vivʁə sεtə ʒuʁne
ki ma kaʁemɑ̃ dekuʁaʒe
lɔʁskə ʒə sɥiz- aʁive ʃe mwa, ʒə mə sɥi mizə a pləʁe
lε sɑ̃ɡlo mə səkuε ɑ̃kɔʁə kɑ̃ ma mεʁə εt- aʁive
œʁøzəmɑ̃ kə ʒε py lε ʁavale.
sεtə pεnə ki mə bʁylə lεstɔmak,
εllə vø mə fεʁə nɛ̃pɔʁtə kwa
puʁtɑ̃, sε fijə mɔ̃ tʁo suvɑ̃ tʁai
e ɑ̃kɔʁə ʒə lε kɔ̃sidεʁə kɔmə mεz- ami.
ʒə naʁivə ʒamεz- a lœʁ ɑ̃ vulwaʁ
mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə nə sε plys kwa kʁwaʁə…
ɔ̃ nε plys dεz- ami
sɛ̃pləmɑ̃ a kozə dynə kɔnəʁi…
bɔ̃, ɔkε, sε la døzjεmə fwa
kεllə mə fɔ̃ sə ku la.
mεz- oʒuʁdɥi, nɑ̃ puvɑ̃ plys, ʒə mə sɥiz- ekʁule.
ʒε bəzwɛ̃ də lœʁ amitje…
də lœʁ ʁiʁə, də lœʁ suʁiʁə
il mə pεʁmε də dɔʁmiʁ.
kaʁ kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a ø, ʒə mapεzə ɛ̃statanemɑ̃.
dakɔʁ, ɔ̃n- a y kεlk mezɑ̃tɑ̃təmɑ̃…
ʒə nə pø pa vu fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə.
ni vu fεʁə dε kɔ̃fidɑ̃sə.
ʒə sɥiz- ekeyʁe,
mε ʒεmə lε ʃɑ̃ʒəmɑ̃ ki ɑ̃ mwa sə sɔ̃t- ɔpeʁe…
ɡʁasə a vu, ʒε apʁi boku də ʃozə
kɔmə « si ty vø kə sa maʁʃə, i fo kə ty ozəs »
mε tus sε kɔ̃sεj ʒə nə lε mεt pa ɑ̃ pʁatikə
il fo kə ʒə lεz- aplik
mε ʒə nə sɥi pa kapablə, ʒə ʁεstə blɔke
kaʁ ʒə nε pa tɔtaləmɑ̃ ʃɑ̃ʒe !
sε syʁ sə pwɛ̃ kə lɔ̃ nə sɑ̃tɑ̃ pa
mε puʁ ʁavwaʁ vɔtʁə amitje, ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa
vu nave ka mεde
e a mɑ̃kuʁaʒe…
Syllabes Phonétique : Amitié Trompeuse ?ʒε=pεʁ=dy=də=mεʁ=vε=jø=zə=za=mi 10
puʁ=ynə=ʃo=zə=ki=ma=ɑ̃=ʁa=ʒe=o=ʒuʁ=dɥi 12
ʒə=su=ε=tə=ʁε=tεl=lmɑ̃ 7
ʁə=mɔ̃=te=dɑ̃=lə=tɑ̃ 6
e=syʁ=tu=nə=pa=vivʁə=sε=tə=ʒuʁ=ne 10
ki=ma=ka=ʁe=mɑ̃=de=ku=ʁa=ʒe 9
lɔʁskə=ʒə=sɥi=za=ʁi=ve=ʃe=mwa=ʒə=mə=sɥi=mi=zəa=plə=ʁe 15
lε=sɑ̃=ɡlomə=sə=ku=ε=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɑ̃=ma=mε=ʁəε=ta=ʁi=ve 16
œ=ʁø=zə=mɑ̃kə=ʒε=py=lε=ʁa=va=le 10
sε=tə=pε=nə=kimə=bʁy=lə=lεs=tɔ=mak 10
εl=lə=vø=mə=fε=ʁə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 10
puʁ=tɑ̃=sε=fijə=mɔ̃=tʁo=su=vɑ̃=tʁa=i 10
e=ɑ̃=kɔʁə=ʒə=lε=kɔ̃=si=dε=ʁə=kɔ=mə=mε=za=mi 14
ʒə=na=ʁivə=ʒa=mε=za=lœʁ=ɑ̃=vu=lwaʁ 10
mε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nə=sε=plys=kwa=kʁwaʁə 10
ɔ̃=nε=plys=dε=za=mi 6
sɛ̃=plə=mɑ̃=a=kozə=dy=nə=kɔ=nə=ʁi 10
bɔ̃=ɔ=kε=sε=la=dø=zj=ε=mə=fwa 10
kεl=lə=mə=fɔ̃=sə=ku=la 7
mε=zo=ʒuʁ=dɥi=nɑ̃=pu=vɑ̃=plys=ʒə=mə=sɥi=ze=kʁu=le 14
ʒε=bə=zwɛ̃=də=lœ=ʁə=a=mi=tj=e 10
də=lœ=ʁə=ʁi=ʁə=də=lœʁ=su=ʁi=ʁə 10
il=mə=pεʁ=mε=də=dɔʁ=miʁ 7
kaʁ=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=ø=ʒə=ma=pε=zə=ɛ̃s=ta=ta=ne=mɑ̃ 14
da=kɔʁ=ɔ̃=na=y=kεl=kə=me=zɑ̃=tɑ̃tə=mɑ̃ 11
ʒə=nə=pø=pa=vu=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
ni=vu=fε=ʁə=dε=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə 9
ʒə=sɥi=ze=ke=y=ʁe 6
mε=ʒεmə=lε=ʃɑ̃=ʒə=mɑ̃=ki=ɑ̃=mwa=sə=sɔ̃=tɔ=pe=ʁe 14
ɡʁasə=a=vu=ʒε=a=pʁi=bo=ku=də=ʃozə 10
kɔmə=si=ty=vø=kə=sa=maʁ=ʃə=i=fo=kə=ty=o=zəs 14
mε=tus=sε=kɔ̃=sεj=ʒə=nə=lε=mεt=pa=ɑ̃=pʁa=tikə 13
il=fo=kə=ʒə=lε=za=plik 7
mεʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=ʒə=ʁεs=tə=blɔ=ke 12
kaʁ=ʒə=nε=pa=tɔ=ta=lə=mɑ̃=ʃɑ̃=ʒe 10
sε=syʁ=sə=pwɛ̃=kə=lɔ̃=nə=sɑ̃=tɑ̃=pa 10
mε=puʁ=ʁa=vwaʁ=vɔtʁəa=mi=tje=ʒə=fə=ʁε=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa 14
vu=na=ve=ka=mε=de 6
e=a=mɑ̃=ku=ʁa=ʒe 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
04/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amitié
Du 19/05/2004 00:00

L'écrit contient 293 mots qui sont répartis dans 1 strophes.