Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Seulement Pour Croiser. .

Poème Amour
Publié le 08/05/2004 00:00

L'écrit contient 229 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Minimim

Seulement Pour Croiser. .

Encore aujourd’hui je n’ai pas mis un trait sur toi
C’est malheureux, mais c’est comme cela
Ça dure depuis quatre mois déjà
Depuis ce temps là
Je te vois comme un ange, ce que tu n’es carrément pas !
Ange qui vient des ténèbres, si difficile à attraper,
Te rejoindre est une étape que je ne crois etre capable de franchir sans me blesser…
Je suis à la dérive
Je ne comprend plus ce qui m’arrive
J’aurai dû aller te parler…
Me dégêner
Peut-être qu’alors je serais plus heureuse.
Ou moins amoureuse
Si j’aurais tenter ma chance
Je n’aurai pas la tendance
À te regarder
Et espérer
Seulement pour croiser
Ton sombre regard ou un de tes doux sourires
De ceux qui me font faiblir
Je ne sais que choisir,
Forcée de t’oubliée,
Ou laisser décidé le destin ?
Tu ne le sais que trop bien

Si tu t’avais donné
La peine de mieux me regarder
Peut-être aurais tu remarqué
Que j’ai changé
Mais cela je crois que tu le sais. .
Car tes yeux me trouble plus que jamais
Ces ténébreux moments là me font frémir…
Je donnerai ma piètre âme pour un de tes si divins sourires

Mais je dois t’oublier…
Et sans cesse arrêter de penser
Que j’aurais tu venir te parler.
 • Pieds Hyphénique: Seulement Pour Croiser. .

  en=coreau=jourdhui=je=nai=pas=mis=un=trait=sur=toi 11
  cest=malheu=reux=mais=cest=comme=ce=la 8
  ça=dure=de=puis=qua=tre=mois=dé=jà 9
  de=puis=ce=temps=là 5
  je=te=vois=commeun=an=ge=ce=que=tu=nes=car=ré=ment=pas 14
  ange=qui=vient=des=té=nè=bres=si=dif=fi=ci=leà=at=tra=per 15
  te=re=joindreest=u=ne=é=ta=pe=que=je=ne=crois=e=tre=ca=pa=ble=de=fran=chir=sans=me=bles=ser 24
  je=suis=à=la=dé=rive 6
  je=ne=com=prend=plus=ce=qui=mar=rive 9
  jau=rai=dû=al=ler=te=par=ler 8
  me=dé=gê=ner 4
  peut=têtre=qua=lors=je=se=rais=plus=heu=reuse 10
  ou=moins=a=mou=reu=se 6
  si=jau=rais=ten=ter=ma=chance 7
  je=nau=rai=pas=la=ten=dance 7
  à=te=re=gar=der 5
  et=es=pé=rer 4
  seu=le=ment=pour=croi=ser 6
  ton=sombre=re=gard=ou=un=de=tes=doux=sou=rires 11
  de=ceux=qui=me=font=fai=blir 7
  je=ne=sais=que=choi=sir 6
  for=cée=de=tou=bli=ée 6
  ou=lais=ser=dé=ci=dé=le=des=tin 9
  tu=ne=le=sais=que=trop=bien 7

  si=tu=ta=vais=don=né 6
  la=peine=de=mieux=me=re=gar=der 8
  peut=têtreau=rais=tu=re=mar=qué 7
  que=jai=chan=gé 4
  mais=ce=la=je=crois=que=tu=le=sais 9
  car=tes=yeux=me=trouble=plus=que=ja=mais 9
  ces=té=né=breux=moments=là=me=font=fré=mir 10
  je=donne=rai=ma=piè=tre=â=me=pour=un=de=tes=si=di=vins=sou=rires 17

  mais=je=dois=tou=bli=er 6
  et=sans=ces=sear=rê=ter=de=pen=ser 9
  que=jau=rais=tu=ve=nir=te=par=ler 9
 • Phonétique : Seulement Pour Croiser. .

  ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒə nε pa miz- œ̃ tʁε syʁ twa
  sε maləʁø, mε sε kɔmə səla
  sa dyʁə dəpɥi katʁə mwa deʒa
  dəpɥi sə tɑ̃ la
  ʒə tə vwa kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə, sə kə ty nε kaʁemɑ̃ pa !
  ɑ̃ʒə ki vjɛ̃ dε tenεbʁə, si difisilə a atʁape,
  tə ʁəʒwɛ̃dʁə εt- ynə etapə kə ʒə nə kʁwaz- εtʁə kapablə də fʁɑ̃ʃiʁ sɑ̃ mə blese…
  ʒə sɥiz- a la deʁivə
  ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ plys sə ki maʁivə
  ʒoʁε dy ale tə paʁle…
  mə deʒεne
  pø tεtʁə kalɔʁ ʒə səʁε plysz- œʁøzə.
  u mwɛ̃z- amuʁøzə
  si ʒoʁε tɑ̃te ma ʃɑ̃sə
  ʒə noʁε pa la tɑ̃dɑ̃sə
  a tə ʁəɡaʁde
  e εspeʁe
  sələmɑ̃ puʁ kʁwaze
  tɔ̃ sɔ̃bʁə ʁəɡaʁ u œ̃ də tε du suʁiʁə
  də sø ki mə fɔ̃ fεbliʁ
  ʒə nə sε kə ʃwaziʁ,
  fɔʁse də tublje,
  u lεse deside lə dεstɛ̃ ?
  ty nə lə sε kə tʁo bjɛ̃

  si ty tavε dɔne
  la pεnə də mjø mə ʁəɡaʁde
  pø tεtʁə oʁε ty ʁəmaʁke
  kə ʒε ʃɑ̃ʒe
  mε səla ʒə kʁwa kə ty lə sε.
  kaʁ tεz- iø mə tʁublə plys kə ʒamε
  sε tenebʁø mɔmɑ̃ la mə fɔ̃ fʁemiʁ…
  ʒə dɔnəʁε ma pjεtʁə amə puʁ œ̃ də tε si divɛ̃ suʁiʁə

  mε ʒə dwa tublje…
  e sɑ̃ sεsə aʁεte də pɑ̃se
  kə ʒoʁε ty vəniʁ tə paʁle.
 • Pieds Phonétique : Seulement Pour Croiser. .

  ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi=ʒə=nε=pa=mi=zœ̃=tʁε=syʁ=twa 12
  sε=ma=lə=ʁø=mε=sε=kɔ=mə=sə=la 10
  sa=dy=ʁə=dəp=ɥi=ka=tʁə=mwa=de=ʒa 10
  dəp=ɥi=sə=tɑ̃=la 5
  ʒə=tə=vwa=kɔməœ̃=nɑ̃=ʒə=sə=kə=ty=nε=ka=ʁe=mɑ̃=pa 14
  ɑ̃ʒə=ki=vjɛ̃=dε=te=nε=bʁə=si=di=fi=si=ləa=a=tʁa=pe 15
  tə=ʁə=ʒwɛ̃dʁəε=ty=nə=e=ta=pə=kə=ʒə=nə=kʁwa=zε=tʁə=ka=pa=blə=də=fʁɑ̃=ʃiʁ=sɑ̃=mə=ble=se 24
  ʒə=sɥi=za=la=de=ʁi=və 7
  ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=plys=sə=ki=ma=ʁi=və 10
  ʒo=ʁε=dy=a=le=tə=paʁ=le 8
  mə=de=ʒε=ne 4
  pø=tε=tʁə=ka=lɔʁʒə=sə=ʁε=plys=zœ=ʁøzə 10
  u=mwɛ̃=za=mu=ʁø=zə 6
  si=ʒo=ʁε=tɑ̃=te=ma=ʃɑ̃=sə 8
  ʒə=no=ʁε=pa=la=tɑ̃=dɑ̃=sə 8
  a=tə=ʁə=ɡaʁ=de 5
  e=εs=pe=ʁe 4
  sə=lə=mɑ̃=puʁ=kʁwa=ze 6
  tɔ̃=sɔ̃bʁə=ʁə=ɡaʁ=u=œ̃=də=tε=du=suʁiʁə 10
  də=sø=ki=mə=fɔ̃=fε=bliʁ 7
  ʒə=nə=sε=kə=ʃwa=ziʁ 6
  fɔʁ=se=də=tu=blj=e 6
  u=lε=se=de=si=de=lə=dεs=tɛ̃ 9
  ty=nə=lə=sε=kə=tʁo=bj=ɛ̃ 8

  si=ty=ta=vε=dɔ=ne 6
  la=pε=nə=də=mj=ø=mə=ʁə=ɡaʁ=de 10
  pø=tε=tʁə=o=ʁε=ty=ʁə=maʁ=ke 9
  kə=ʒε=ʃɑ̃=ʒe 4
  mε=sə=la=ʒə=kʁwa=kə=ty=lə=sε 9
  kaʁ=tε=zi=ømə=tʁu=blə=plys=kə=ʒa=mε 10
  sε=te=ne=bʁø=mɔ=mɑ̃=lamə=fɔ̃=fʁe=miʁ 10
  ʒə=dɔnə=ʁε=ma=pjε=tʁəa=mə=puʁ=œ̃=də=tε=si=di=vɛ̃=su=ʁiʁə 16

  mε=ʒə=dwa=tu=blj=e 6
  e=sɑ̃=sε=sə=a=ʁε=te=də=pɑ̃=se 10
  kə=ʒo=ʁε=ty=və=niʁ=tə=paʁ=le 9

PostScriptum

Si vous savez comment l’oublier, dites-le moi !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/05/2004 00:00Silent_Innocence

ba o fait il faudrait que tes poèmes soit composé plus de phrases et d’images comme :
’Ces moments là me font frémir. . .
Je donnerai mon âme pour un de tes sourires’
que 10% 😛
disons que faudrait que t’inverses la tendance et puis après tu peux te lancer dans l’édition ^^ heh
Amicalement
Richard 🙂