Poème-France.com

Poeme : Seulement Pour Croiser. .Seulement Pour Croiser. .

Encore aujourd’hui je n’ai pas mis un trait sur toi
C’est malheureux, mais c’est comme cela
Ça dure depuis quatre mois déjà
Depuis ce temps là
Je te vois comme un ange, ce que tu n’es carrément pas !
Ange qui vient des ténèbres, si difficile à attraper,
Te rejoindre est une étape que je ne crois etre capable de franchir sans me blesser…
Je suis à la dérive
Je ne comprend plus ce qui m’arrive
J’aurai dû aller te parler…
Me dégêner
Peut-être qu’alors je serais plus heureuse.
Ou moins amoureuse
Si j’aurais tenter ma chance
Je n’aurai pas la tendance
À te regarder
Et espérer
Seulement pour croiser
Ton sombre regard ou un de tes doux sourires
De ceux qui me font faiblir
Je ne sais que choisir,
Forcée de t’oubliée,
Ou laisser décidé le destin ?
Tu ne le sais que trop bien

Si tu t’avais donné
La peine de mieux me regarder
Peut-être aurais tu remarqué
Que j’ai changé
Mais cela je crois que tu le sais. .
Car tes yeux me trouble plus que jamais
Ces ténébreux moments là me font frémir…
Je donnerai ma piètre âme pour un de tes si divins sourires

Mais je dois t’oublier…
Et sans cesse arrêter de penser
Que j’aurais tu venir te parler.
Minimim

PostScriptum

Si vous savez comment l’oublier, dites-le moi !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi ʒə nε pa miz- œ̃ tʁε syʁ twa
sε maləʁø, mε sε kɔmə səla
sa dyʁə dəpɥi katʁə mwa deʒa
dəpɥi sə tɑ̃ la
ʒə tə vwa kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə, sə kə ty nε kaʁemɑ̃ pa !
ɑ̃ʒə ki vjɛ̃ dε tenεbʁə, si difisilə a atʁape,
tə ʁəʒwɛ̃dʁə εt- ynə etapə kə ʒə nə kʁwaz- εtʁə kapablə də fʁɑ̃ʃiʁ sɑ̃ mə blese…
ʒə sɥiz- a la deʁivə
ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ plys sə ki maʁivə
ʒoʁε dy ale tə paʁle…
mə deʒεne
pø tεtʁə kalɔʁ ʒə səʁε plysz- œʁøzə.
u mwɛ̃z- amuʁøzə
si ʒoʁε tɑ̃te ma ʃɑ̃sə
ʒə noʁε pa la tɑ̃dɑ̃sə
a tə ʁəɡaʁde
e εspeʁe
sələmɑ̃ puʁ kʁwaze
tɔ̃ sɔ̃bʁə ʁəɡaʁ u œ̃ də tε du suʁiʁə
də sø ki mə fɔ̃ fεbliʁ
ʒə nə sε kə ʃwaziʁ,
fɔʁse də tublje,
u lεse deside lə dεstɛ̃ ?
ty nə lə sε kə tʁo bjɛ̃

si ty tavε dɔne
la pεnə də mjø mə ʁəɡaʁde
pø tεtʁə oʁε ty ʁəmaʁke
kə ʒε ʃɑ̃ʒe
mε səla ʒə kʁwa kə ty lə sε.
kaʁ tεz- iø mə tʁublə plys kə ʒamε
sε tenebʁø mɔmɑ̃ la mə fɔ̃ fʁemiʁ…
ʒə dɔnəʁε ma pjεtʁə amə puʁ œ̃ də tε si divɛ̃ suʁiʁə

mε ʒə dwa tublje…
e sɑ̃ sεsə aʁεte də pɑ̃se
kə ʒoʁε ty vəniʁ tə paʁle.