Poème-France.com

Poeme : Elle M’A Déçu…Elle M’A Déçu…

A ce jour, j’ai oublié qui tu étais.
Je ne me souviens plus de la place que tu avais.
En tout cas c’est du passé.
Je t’ai effacer.
J’ai trop longtemps pleurer.
Parce que tu me regner.
Je ne comprenais pas et je souffrais.
Tout ça c’est fini, je t’ai oublier.
Aujourd’hui tu prends une année,
Et je ne compte pas te le souhaiter.
Car toi tu ne l’as jamais fait.
Pourquoi je m’abaisserai ?
Alors que tu m’as détester.
J’étais outrer.
Je te haisser.
Encore aujourd’hui, je ne veux plus te croiser.
Même plus te parler.
J’oublirai jamais ce que tu m’as fait endurer.
Je ne viendrais même pas à ton chevet.
Si tu étais en train de crever.
Bientôt on ne pourra plus me forcer.
A te voir juste parce j’y suis obliger.
Malgrès tout quand j’y repense je me remet à pleurer.
Pour ton amour que j’ai tant rechercher.
Durant toutes ces années.
Mais que je n’ai vraiment pas trouver.
Je suis de plus en plus démoraliser.
Miss60

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a sə ʒuʁ, ʒε ublje ki ty etε.
ʒə nə mə suvjɛ̃ plys də la plasə kə ty avε.
ɑ̃ tu ka sε dy pase.
ʒə tε efase.
ʒε tʁo lɔ̃tɑ̃ pləʁe.
paʁsə kə ty mə ʁεɲe.
ʒə nə kɔ̃pʁənε pa e ʒə sufʁε.
tu sa sε fini, ʒə tε ublje.
oʒuʁdɥi ty pʁɑ̃z- ynə ane,
e ʒə nə kɔ̃tə pa tə lə suεte.
kaʁ twa ty nə la ʒamε fε.
puʁkwa ʒə mabεsəʁε ?
alɔʁ kə ty ma detεste.
ʒetεz- utʁe.
ʒə tə-εse.
ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi, ʒə nə vø plys tə kʁwaze.
mεmə plys tə paʁle.
ʒubliʁε ʒamε sə kə ty ma fε ɑ̃dyʁe.
ʒə nə vjɛ̃dʁε mεmə pa a tɔ̃ ʃəvε.
si ty etεz- ɑ̃ tʁɛ̃ də kʁəve.
bjɛ̃to ɔ̃ nə puʁʁa plys mə fɔʁse.
a tə vwaʁ ʒystə paʁsə ʒi sɥiz- ɔbliʒe.
malɡʁε tu kɑ̃ ʒi ʁəpɑ̃sə ʒə mə ʁəmε a pləʁe.
puʁ tɔ̃n- amuʁ kə ʒε tɑ̃ ʁəʃεʁʃe.
dyʁɑ̃ tutə sεz- ane.
mε kə ʒə nε vʁεmɑ̃ pa tʁuve.
ʒə sɥi də plysz- ɑ̃ plys demɔʁalize.