Poeme-France : Lecture Écrit Déception

Poeme : L’Amour

Poème Déception
Publié le 09/02/2012 14:10

L'écrit contient 236 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Miss60

L’Amour

J’ai mal de ne pas pouvoir là serrer dans mes bras,
De l’aimer sans pouvoir l’avoir au près de moi.
A quoi ça sers d’aimer si c’est pour être blesser ?
Je ne sais plus vraiment ce qu’est le verbe aimer.

Trop de fois j’ai eu le cœur briser et piétiner.
Comment les filles peuvent-elles être sans pitié ?
On dit que ce sont les hommes qui n’ont pas de cœur,
Mais à cause des filles je suis plein de rancœur.

Qui osera me dire, qu’il n’a jamais était déçu par l’amour ?
Que jamais on ne lui a briser ses rêves un beau jour.
Je pense que peu de gens pourront s’en venter,
Car aimer reviens presque toujours à pleurer.

J’ai du mal à croire que les filles bien existe encore,
Ce sont des trésors rare qui s’évaporent.
Ne laisser jamais une perle vous échapper des mains,
Car vous finirez pas le regretter un beau matin.

Si une fille vous prouve qu’elle vous aime,
Laisser lui une petite chance quand même.
Le cœur ne cesse d’aimer même après avoir souffert,
Car ça reste quand même le plus beau des mystère.

Une fille peut réparer votre cœur endommager,
Et le rendre à nouveau en état de fonctionner.
Certaines méritent qu’on les traitent comme des reines.
Parce qu’elles sont notre oxygène.
 • Pieds Hyphénique: L’Amour

  jai=mal=de=ne=pas=pou=voir=là=ser=rer=dans=mes=bras 13
  de=lai=mer=sans=pou=voir=la=voir=au=près=de=moi 12
  a=quoi=ça=sers=dai=mer=si=cest=pour=être=bles=ser 12
  je=ne=sais=plus=vraiment=ce=quest=le=ver=be=ai=mer 12

  trop=de=fois=jai=eu=le=cœur=bri=ser=et=pié=ti=ner 13
  comment=les=filles=peu=vent=tel=les=ê=tre=sans=pi=tié 12
  on=dit=que=ce=sont=les=hommes=qui=nont=pas=de=cœur 12
  mais=à=cau=se=des=filles=je=suis=plein=de=ran=cœur 12

  qui=ose=ra=me=di=re=quil=na=ja=mais=é=tait=dé=çu=par=la=mour 17
  que=ja=mais=on=ne=lui=a=bri=ser=ses=rêves=un=beau=jour 14
  je=pen=se=que=peu=de=gens=pour=ront=sen=ven=ter 12
  car=ai=mer=re=viens=pres=que=tou=jours=à=pleu=rer 12

  jai=du=mal=à=croire=que=les=filles=bien=exis=teen=core 12
  ce=sont=des=tré=sors=ra=re=qui=sé=va=porent 11
  ne=lais=ser=ja=mais=une=perle=vous=é=chap=per=des=mains 13
  car=vous=fi=ni=rez=pas=le=re=gret=ter=un=beau=ma=tin 14

  si=u=ne=fille=vous=prou=ve=quel=le=vous=ai=me 12
  lais=ser=lui=u=ne=pe=ti=te=chan=ce=quand=même 12
  le=cœur=ne=ces=se=dai=mer=mêmea=près=a=voir=souf=fert 13
  car=ça=res=te=quand=même=le=plus=beau=des=mys=tère 12

  une=fille=peut=ré=pa=rer=vo=tre=cœur=en=dom=ma=ger 13
  et=le=rendreà=nou=veau=en=é=tat=de=fonc=tion=ner 12
  cer=taines=mé=ri=tent=quon=les=trai=tent=com=me=des=reines 13
  par=ce=quel=les=sont=no=tre=oxy=gè=ne 10
 • Phonétique : L’Amour

  ʒε mal də nə pa puvwaʁ la seʁe dɑ̃ mε bʁa,
  də lεme sɑ̃ puvwaʁ lavwaʁ o pʁε də mwa.
  a kwa sa sεʁ dεme si sε puʁ εtʁə blese ?
  ʒə nə sε plys vʁεmɑ̃ sə kε lə vεʁbə εme.

  tʁo də fwa ʒε y lə kœʁ bʁize e pjetine.
  kɔmɑ̃ lε fijə pəve tεlləz- εtʁə sɑ̃ pitje ?
  ɔ̃ di kə sə sɔ̃ lεz- ɔmə ki nɔ̃ pa də kœʁ,
  mεz- a kozə dε fijə ʒə sɥi plɛ̃ də ʁɑ̃kœʁ.

  ki ozəʁa mə diʁə, kil na ʒamεz- etε desy paʁ lamuʁ ?
  kə ʒamεz- ɔ̃ nə lɥi a bʁize sε ʁεvəz- œ̃ bo ʒuʁ.
  ʒə pɑ̃sə kə pø də ʒɑ̃ puʁʁɔ̃ sɑ̃ vɑ̃te,
  kaʁ εme ʁəvjɛ̃ pʁεskə tuʒuʁz- a pləʁe.

  ʒε dy mal a kʁwaʁə kə lε fijə bjɛ̃ εɡzistə ɑ̃kɔʁə,
  sə sɔ̃ dε tʁezɔʁ ʁaʁə ki sevapɔʁe.
  nə lεse ʒamεz- ynə pεʁlə vuz- eʃape dε mɛ̃,
  kaʁ vu finiʁe pa lə ʁəɡʁεte œ̃ bo matɛ̃.

  si ynə fijə vu pʁuvə kεllə vuz- εmə,
  lεse lɥi ynə pətitə ʃɑ̃sə kɑ̃ mεmə.
  lə kœʁ nə sεsə dεme mεmə apʁεz- avwaʁ sufεʁ,
  kaʁ sa ʁεstə kɑ̃ mεmə lə plys bo dε mistεʁə.

  ynə fijə pø ʁepaʁe vɔtʁə kœʁ ɑ̃dɔmaʒe,
  e lə ʁɑ̃dʁə a nuvo ɑ̃n- eta də fɔ̃ksjɔne.
  sεʁtεnə meʁite kɔ̃ lε tʁεte kɔmə dε ʁεnə.
  paʁsə kεllə sɔ̃ nɔtʁə ɔksiʒεnə.
 • Pieds Phonétique : L’Amour

  ʒε=mal=də=nə=pa=pu=vwaʁ=lase=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa 12
  də=lε=me=sɑ̃=pu=vwaʁ=la=vwaʁ=o=pʁε=də=mwa 12
  a=kwa=sa=sεʁ=dε=me=si=sε=puʁ=εtʁə=ble=se 12
  ʒə=nə=sε=plys=vʁε=mɑ̃sə=kε=lə=vεʁ=bə=ε=me 12

  tʁodə=fwa=ʒε=y=lə=kœʁ=bʁi=ze=e=pje=ti=ne 12
  kɔ=mɑ̃=lε=fi=jə=pə=ve=tεllə=zεtʁə=sɑ̃=pi=tje 12
  ɔ̃=dikə=sə=sɔ̃=lε=zɔ=mə=ki=nɔ̃=pa=də=kœʁ 12
  mε=za=ko=zə=dε=fijə=ʒə=sɥi=plɛ̃=də=ʁɑ̃=kœʁ 12

  ki=ozə=ʁa=mə=di=ʁə=kil=na=ʒa=mε=ze=tε=de=sy=paʁ=la=muʁ 17
  kə=ʒa=mε=zɔ̃nə=lɥi=a=bʁi=ze=sε=ʁε=və=zœ̃=bo=ʒuʁ 14
  ʒə=pɑ̃=sə=kə=pø=də=ʒɑ̃=puʁ=ʁɔ̃=sɑ̃=vɑ̃=te 12
  kaʁ=ε=me=ʁə=vjɛ̃=pʁεs=kə=tu=ʒuʁ=za=plə=ʁe 12

  ʒε=dy=mal=a=kʁwaʁə=kə=lε=fi=jə=bjɛ̃=εɡ=zis=təɑ̃=kɔʁə 14
  sə=sɔ̃=dε=tʁe=zɔʁ=ʁa=ʁə=ki=se=va=pɔ=ʁe 12
  nə=lεse=ʒa=mε=zy=nə=pεʁ=lə=vu=ze=ʃa=pe=dε=mɛ̃ 14
  kaʁ=vu=fi=ni=ʁe=paləʁə=ɡʁε=te=œ̃=bo=ma=tɛ̃ 12

  si=y=nə=fi=jə=vu=pʁu=və=kεl=lə=vu=zεmə 12
  lε=se=lɥi=y=nə=pə=ti=tə=ʃɑ̃=sə=kɑ̃=mεmə 12
  lə=kœʁ=nə=sεsə=dε=me=mε=məa=pʁε=za=vwaʁ=su=fεʁ 13
  kaʁ=sa=ʁεs=tə=kɑ̃=mεmə=lə=plys=bo=dε=mis=tεʁə 12

  ynə=fi=jə=pø=ʁe=pa=ʁe=vɔ=tʁə=kœʁ=ɑ̃=dɔ=ma=ʒe 14
  e=lə=ʁɑ̃dʁəa=nu=vo=ɑ̃=ne=ta=də=fɔ̃k=sjɔ=ne 12
  sεʁ=tεnə=me=ʁi=te=kɔ̃=lε=tʁε=te=kɔ=mə=dεʁεnə 12
  paʁ=sə=kεl=lə=sɔ̃=nɔ=tʁə=ɔk=si=ʒε=nə 11

PostScriptum

Je l’ai écrite pour mon frère qui en voulais un sur ce sujet et en essayant de me mettre dans sa peau.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.