Poeme : Douleurs Et Souvenirs.

Douleurs Et Souvenirs.

Chaque détails est rester graver en moi.
Je me souviens encore du son de ta voix.
Celle qui me crier d’arrêter de courir.
Celle qui arrive encore à me faire vomir.

Ces phrases que tu as dites je ne les oublierais jamais.
En moi elles resteront pour toujours graver.
Je me souviens combien j’ai pus pleurer,
Et le mal que j’ai eu à me calmer.

Depuis je ne cesse de revoir la scène défiler.
De me remémorer chacune des phrases que tu as prononcer.
Quand tu m’as dit tout ça je suis partit en courant.
C’est là que j’ai commencer à faire couler mon sang.

Pour la première fois je supportais une douleur,
Que je m’étais infliger moi même dans un état de fureur.
J’y est pris goût et très vite j’en suis devenu accro.
Je trouvais que grâce à ça tout était plus beau.

Mais j’ai étais ramener à la réalité,
Et je n’ai pas très bien supporter.
En quoi se mêler de ma vie peut m’aider,
A ne plus jamais recommencer ?

Je voudrais être comme tout les autres gens.
Être heureuse comme les ados de maintenant.
Ou du moins arriver à faire semblant.
Comme je le faisais auparavant.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Douleurs Et Souvenirs.

  cha=que=dé=tails=est=res=ter=gra=ver=en=moi 11
  je=me=sou=viens=en=co=re=du=son=de=ta=voix 12
  cel=le=qui=me=cri=er=dar=rê=ter=de=cou=rir 12
  cel=le=qui=ar=ri=ve=en=core=à=me=fai=re=vo=mir 14

  ces=phrases=que=tu=as=di=tes=je=ne=les=ou=blie=rais=ja=mais 15
  en=moi=el=les=res=te=ront=pour=tou=jours=gra=ver 12
  je=me=sou=viens=com=bien=jai=pus=pleu=rer 10
  et=le=mal=que=jai=eu=à=me=cal=mer 10

  de=puis=je=ne=ces=se=de=re=voir=la=s=cène=dé=fi=ler 15
  de=me=re=mé=mo=rer=cha=cune=des=phra=ses=que=tu=as=pro=non=cer 17
  quand=tu=mas=dit=tout=ça=je=suis=par=tit=en=cou=rant 13
  cest=là=que=jai=com=men=cer=à=fai=re=cou=ler=mon=sang 14

  pour=la=pre=miè=re=fois=je=sup=por=tais=u=ne=dou=leur 14
  que=je=mé=tais=in=fli=ger=moi=même=dans=un=é=tat=de=fu=reur 16
  jy=est=pris=goût=et=très=vite=jen=suis=de=ve=nu=ac=cro 14
  je=trou=vais=que=grâ=ce=à=ça=tout=é=tait=plus=beau 13

  mais=jai=é=tais=ra=me=ner=à=la=ré=a=li=té 13
  et=je=nai=pas=très=bien=sup=por=ter 9
  en=quoi=se=mê=ler=de=ma=vie=peut=mai=der 11
  a=ne=plus=ja=mais=re=com=men=cer 9

  je=vou=drais=ê=tre=com=me=tout=les=au=tres=gens 12
  ê=tre=heu=reu=se=com=me=les=a=dos=de=main=te=nant 14
  ou=du=moins=ar=ri=ver=à=fai=re=sem=blant 11
  com=me=je=le=fai=sais=au=pa=ra=vant 10
 • Phonétique : Douleurs Et Souvenirs.

  ʃakə detajz- ε ʁεste ɡʁave ɑ̃ mwa.
  ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə dy sɔ̃ də ta vwa.
  sεllə ki mə kʁje daʁεte də kuʁiʁ.
  sεllə ki aʁivə ɑ̃kɔʁə a mə fεʁə vɔmiʁ.

  sε fʁazə kə ty a ditə ʒə nə lεz- ubljəʁε ʒamε.
  ɑ̃ mwa εllə ʁεstəʁɔ̃ puʁ tuʒuʁ ɡʁave.
  ʒə mə suvjɛ̃ kɔ̃bjɛ̃ ʒε py pləʁe,
  e lə mal kə ʒε y a mə kalme.

  dəpɥi ʒə nə sεsə də ʁəvwaʁ la sεnə defile.
  də mə ʁəmemɔʁe ʃakynə dε fʁazə kə ty a pʁonɔ̃se.
  kɑ̃ ty ma di tu sa ʒə sɥi paʁti ɑ̃ kuʁɑ̃.
  sε la kə ʒε kɔmɑ̃se a fεʁə kule mɔ̃ sɑ̃.

  puʁ la pʁəmjεʁə fwa ʒə sypɔʁtεz- ynə dulœʁ,
  kə ʒə metεz- ɛ̃fliʒe mwa mεmə dɑ̃z- œ̃n- eta də fyʁœʁ.
  ʒi ε pʁi ɡu e tʁε vitə ʒɑ̃ sɥi dəvəny akʁo.
  ʒə tʁuvε kə ɡʁasə a sa tut- etε plys bo.

  mε ʒε etε ʁaməne a la ʁealite,
  e ʒə nε pa tʁε bjɛ̃ sypɔʁte.
  ɑ̃ kwa sə mεle də ma vi pø mεde,
  a nə plys ʒamε ʁəkɔmɑ̃se ?

  ʒə vudʁεz- εtʁə kɔmə tu lεz- otʁə- ʒɑ̃.
  εtʁə œʁøzə kɔmə lεz- ado də mɛ̃tənɑ̃.
  u dy mwɛ̃z- aʁive a fεʁə sɑ̃blɑ̃.
  kɔmə ʒə lə fəzεz- opaʁavɑ̃.
 • Syllabes Phonétique : Douleurs Et Souvenirs.

  ʃa=kə=de=taj=zε=ʁεs=te=ɡʁa=ve=ɑ̃=mwa 11
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔ=ʁə=dy=sɔ̃=də=ta=vwa 12
  sεl=lə=ki=mə=kʁj=e=da=ʁε=te=də=ku=ʁiʁ 12
  sεllə=ki=a=ʁivəɑ̃=kɔ=ʁə=a=mə=fε=ʁə=vɔ=miʁ 12

  sε=fʁazə=kə=ty=a=di=tə=ʒə=nə=lε=zu=bljə=ʁε=ʒa=mε 15
  ɑ̃=mwa=εl=lə=ʁεs=tə=ʁɔ̃=puʁ=tu=ʒuʁ=ɡʁa=ve 12
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=kɔ̃=bjɛ̃=ʒε=py=plə=ʁe 11
  e=lə=mal=kə=ʒε=y=a=mə=kal=me 10

  dəp=ɥiʒə=nə=sε=sə=də=ʁə=vwaʁ=la=sε=nə=de=fi=le 14
  də=mə=ʁə=me=mɔ=ʁe=ʃa=kynə=dε=fʁa=zə=kə=ty=a=pʁo=nɔ̃se 16
  kɑ̃=ty=ma=di=tu=saʒə=sɥi=paʁ=ti=ɑ̃=ku=ʁɑ̃ 12
  sε=lakə=ʒε=kɔ=mɑ̃=se=a=fε=ʁə=ku=le=mɔ̃=sɑ̃ 13

  puʁ=lapʁə=mjε=ʁə=fwa=ʒə=sy=pɔʁ=tε=zy=nə=du=lœʁ 13
  kə=ʒə=me=tε=zɛ̃=fli=ʒe=mwa=mεmə=dɑ̃=zœ̃=ne=ta=də=fy=ʁœʁ 16
  ʒi=ε=pʁi=ɡu=e=tʁεvitə=ʒɑ̃=sɥi=də=və=ny=a=kʁo 13
  ʒə=tʁu=vεkə=ɡʁa=sə=a=sa=tu=te=tε=plys=bo 12

  mε=ʒε=e=tε=ʁamə=ne=a=la=ʁe=a=li=te 12
  e=ʒə=nε=pa=tʁε=bj=ɛ̃=sy=pɔʁ=te 10
  ɑ̃=kwa=sə=mε=le=də=ma=vi=pø=mε=de 11
  a=nə=plys=ʒa=mε=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 9

  ʒə=vu=dʁε=zε=tʁə=kɔ=mə=tu=lε=zo=tʁə=ʒɑ̃ 12
  εtʁə=œ=ʁø=zə=kɔ=mə=lε=za=do=də=mɛ̃=tə=nɑ̃ 13
  u=dy=mwɛ̃=za=ʁi=ve=a=fε=ʁə=sɑ̃=blɑ̃ 11
  kɔ=mə=ʒə=lə=fə=zε=zo=pa=ʁa=vɑ̃ 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
12/02/2012 18:33Miss60

J’y travaille mais ce n’est pas simple.
Amicalement.

Poème Souffrance
Publié le 09/02/2012 11:00

L'écrit contient 212 mots qui sont répartis dans 6 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Rondeau redoublé.

Poete : Miss60