Poème-France.com

Poeme : Je Suis Là Que Tu Le Veuilles Ou Non. (Janvier 2009)Je Suis Là Que Tu Le Veuilles Ou Non. (Janvier 2009)

Mon cœur brûle à l’idée de te voir venir. Voir cette présence qui s’approche me fait trembler. A présent il ne me reste plus rien de toi, ne serais-ce que quelques images floues de cet amour perdu. Ces souvenirs lugubres me disent que rien ne s’arrangera. Je m’en remet à moi même, et au fait que tu ne m’appartient plus. Ton sourire s’arrache à mon regard. Ton visage froid se complète à moi pour me donner des envies suicidaires. Cet instant où je t’attendais si impatiemment. Cet instant où l’attente s’est effondré car tu n’es jamais venu. Je me souviens ces tremblements, gémissements et pleurs qui restaient au fond de moi pendant des jours. Je me mettais en tête que j’allais bien, que je n’étais pas désespérée mais la vérité avait pris le dessus. Plus les jours avançaient, plus je me fiait au fait que je n’étais rien, que j’étais affaiblie par cette déchéance. Je serais toujours présente, envers et contre tout. Mon sommeil s’arrache à la vie, je n’ai plus besoin de rien pour aller mal. Ou aller bien. Je ne suis plus rien, mon cerveau a abandonné tout sentiments. Je ne ressens plus rien pour personne. Je suis desséchée comme pourrait l’être un mort. Mais à la différence d’un décédé, mon cœur bat encore. Mais son tempo est faible, et se ralenti avec le temps. La sélection de l’amour m’achève. Que dois-je faire ? Ou suis-je ? Qui s’empare de moi ? Je suis possédée, et je n’arrive pas à me libérer de cette présence, de ce poids que je ressens lorsque je marche, que je respire, que je pense. Je n’ai plus besoin de rien. Plus besoin d’une présence amicale, plus besoin d’un sourire, plus besoin d’être comprise, plus besoin de personne, plus besoin de toi car je suis vide, frêle et détruite.
Momo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ bʁylə a lide də tə vwaʁ vəniʁ. vwaʁ sεtə pʁezɑ̃sə ki sapʁoʃə mə fε tʁɑ̃ble. a pʁezɑ̃ il nə mə ʁεstə plys ʁjɛ̃ də twa, nə səʁε sə kə kεlkz- imaʒə flu də sεt amuʁ pεʁdy. sε suvəniʁ lyɡybʁə- mə dize kə ʁjɛ̃ nə saʁɑ̃ʒəʁa. ʒə mɑ̃ ʁəmε a mwa mεmə, e o fε kə ty nə mapaʁtjɛ̃ plys. tɔ̃ suʁiʁə saʁaʃə a mɔ̃ ʁəɡaʁ. tɔ̃ vizaʒə fʁwa sə kɔ̃plεtə a mwa puʁ mə dɔne dεz- ɑ̃vi sɥisidεʁə. sεt ɛ̃stɑ̃ u ʒə tatɑ̃dε si ɛ̃pasjamɑ̃. sεt ɛ̃stɑ̃ u latɑ̃tə sεt- efɔ̃dʁe kaʁ ty nε ʒamε vəny. ʒə mə suvjɛ̃ sε tʁɑ̃bləmɑ̃, ʒemisəmɑ̃z- e plœʁ ki ʁεstε o fɔ̃ də mwa pɑ̃dɑ̃ dε ʒuʁ. ʒə mə mεtεz- ɑ̃ tεtə kə ʒalε bjɛ̃, kə ʒə netε pa dezεspeʁe mε la veʁite avε pʁi lə dəsy. plys lε ʒuʁz- avɑ̃sε, plys ʒə mə fjε o fε kə ʒə netε ʁjɛ̃, kə ʒetεz- afεbli paʁ sεtə deʃeɑ̃sə. ʒə səʁε tuʒuʁ pʁezɑ̃tə, ɑ̃vεʁz- e kɔ̃tʁə tu. mɔ̃ sɔmεj saʁaʃə a la vi, ʒə nε plys bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃ puʁ ale mal. u ale bjɛ̃. ʒə nə sɥi plys ʁjɛ̃, mɔ̃ sεʁvo a abɑ̃dɔne tu sɑ̃timɑ̃. ʒə nə ʁəsɛ̃ plys ʁjɛ̃ puʁ pεʁsɔnə. ʒə sɥi deseʃe kɔmə puʁʁε lεtʁə œ̃ mɔʁ. mεz- a la difeʁɑ̃sə dœ̃ desede, mɔ̃ kœʁ ba ɑ̃kɔʁə. mε sɔ̃ tɑ̃po ε fεblə, e sə ʁalɑ̃ti avεk lə tɑ̃. la selεksjɔ̃ də lamuʁ maʃεvə. kə dwa ʒə fεʁə ? u sɥi ʒə ? ki sɑ̃paʁə də mwa ? ʒə sɥi pɔsede, e ʒə naʁivə pa a mə libeʁe də sεtə pʁezɑ̃sə, də sə pwa kə ʒə ʁəsɛ̃ lɔʁskə ʒə maʁʃə, kə ʒə ʁεspiʁə, kə ʒə pɑ̃sə. ʒə nε plys bəzwɛ̃ də ʁjɛ̃. plys bəzwɛ̃ dynə pʁezɑ̃sə amikalə, plys bəzwɛ̃ dœ̃ suʁiʁə, plys bəzwɛ̃ dεtʁə kɔ̃pʁizə, plys bəzwɛ̃ də pεʁsɔnə, plys bəzwɛ̃ də twa kaʁ ʒə sɥi vidə, fʁεlə e detʁɥitə.