Poeme : Je Ne T’aime Plus Vraiment Beaucoup.

Je Ne T’aime Plus Vraiment Beaucoup.

Je suis là, à rester vide, neutre devant toutes sortes de sentiments, que ce soit la joie ou la peine, l’amour ou la haine. Les pensées se bousculent dans ma tête si bien que tout ce que je sais, tout ce que j’ai acquis s’échappe pour laisser place à des choses que je ne veux pas voir, que je ne veux pas penser. Dans mon cœur, je ne trouve pas de juste milieu, je suis partagée, séparée en deux, en trois, quatre ou cinq. Je ne sais plus. Les différentes particules de mon cœur sont doublement brisées et j’ai mal. Je suis face à la vérité, face à cette vérité que je ne veux pas admettre. J’essaye de chasser mes idées opaques. Sans succès, c’est à prévoir. Je m’essouffle à force de toujours vouloir faire mieux, toujours vouloir faire pire.

Syllabation De L'Écrit

  • Syllabes Hyphénique: Je Ne T’aime Plus Vraiment Beaucoup.

    je=suis=là=à=res=ter=vi=de=neu=tre=de=vant=tou=tes=sor=tes=de=sen=ti=ments=que=ce=soit=la=joie=ou=la=pei=ne=la=mour=ou=la=haine=les=pen=sées=se=bous=cu=lent=dans=ma=tê=te=si=bien=que=tout=ce=que=je=sais=tout=ce=que=jai=ac=quis=sé=chap=pe=pour=lais=ser=pla=ce=à=des=cho=ses=que=je=ne=veux=pas=voir=que=je=ne=veux=pas=pen=ser=dans=mon=cœur=je=ne=trou=ve=pas=de=jus=te=mi=lieu=je=suis=par=ta=gée=sé=pa=rée=en=deux=en=trois=qua=tre=ou=cin=q=je=ne=sais=plus=les=dif=fé=ren=tes=par=ti=cu=les=de=mon=cœur=sont=dou=ble=ment=bri=sées=et=jai=mal=je=suis=fa=ce=à=la=vé=ri=té=fa=ce=à=cet=te=vé=ri=té=que=je=ne=veux=pas=ad=mettre=jes=saye=de=chas=ser=mes=i=dées=o=paques=sans=suc=cès=cest=à=pré=voir=je=mes=souf=fle=à=for=ce=de=tou=jours=vou=loir=fai=re=mieux=tou=jours=vou=loir=fai=re=pire 202
  • Phonétique : Je Ne T’aime Plus Vraiment Beaucoup.

    ʒə sɥi la, a ʁεste vidə, nøtʁə dəvɑ̃ tutə sɔʁtə- də sɑ̃timɑ̃, kə sə swa la ʒwa u la pεnə, lamuʁ u la-εnə. lε pɑ̃se sə buskyle dɑ̃ ma tεtə si bjɛ̃ kə tu sə kə ʒə sε, tu sə kə ʒε aki seʃapə puʁ lεse plasə a dε ʃozə kə ʒə nə vø pa vwaʁ, kə ʒə nə vø pa pɑ̃se. dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, ʒə nə tʁuvə pa də ʒystə miljø, ʒə sɥi paʁtaʒe, sepaʁe ɑ̃ dø, ɑ̃ tʁwa, katʁə u sɛ̃k. ʒə nə sε plys. lε difeʁɑ̃tə paʁtikylə də mɔ̃ kœʁ sɔ̃ dubləmɑ̃ bʁizez- e ʒε mal. ʒə sɥi fasə a la veʁite, fasə a sεtə veʁite kə ʒə nə vø pa admεtʁə. ʒesεj də ʃase mεz- idez- ɔpak. sɑ̃ syksε, sεt- a pʁevwaʁ. ʒə mesuflə a fɔʁsə də tuʒuʁ vulwaʁ fεʁə mjø, tuʒuʁ vulwaʁ fεʁə piʁə.
  • Syllabes Phonétique : Je Ne T’aime Plus Vraiment Beaucoup.

    ʒə=sɥi=la=a=ʁεs=te=vi=də=nø=tʁə=də=vɑ̃=tu=tə=sɔʁ=tə=də=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=sə=swa=la=ʒwa=u=la=pε=nə=la=muʁ=u=la-ε=nə=lε=pɑ̃=se=sə=bus=ky=le=dɑ̃=ma=tε=tə=si=bjɛ̃=kə=tu=sə=kə=ʒə=sε=tu=sə=kə=ʒε=a=ki=se=ʃa=pə=puʁ=lε=se=pla=sə=a=dε=ʃo=zə=kə=ʒə=nə=vø=pa=vwaʁ=kə=ʒə=nə=vø=pa=pɑ̃=se=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=ʒə=nə=tʁu=və=pa=də=ʒys=tə=mi=ljø=ʒə=sɥi=paʁ=ta=ʒe=se=pa=ʁe=ɑ̃=dø=ɑ̃=tʁwa=ka=tʁə=u=sɛ̃k=ʒə=nə=sε=plys=lε=di=fe=ʁɑ̃=tə=paʁ=ti=ky=lə=də=mɔ̃=kœʁ=sɔ̃=du=blə=mɑ̃=bʁi=ze=ze=ʒε=mal=ʒə=sɥi=fa=sə=a=la=ve=ʁi=te=fa=sə=a=sε=tə=ve=ʁi=te=kə=ʒə=nə=vø=pa=ad=mε=tʁə=ʒe=sεj=də=ʃa=se=mε=zi=de=zɔ=pak=sɑ̃=syk=sε=sε=ta=pʁe=vwaʁ=ʒə=me=su=flə=a=fɔʁ=sə=də=tu=ʒuʁ=vu=lwaʁ=fε=ʁə=mjø=tu=ʒuʁ=vu=lwaʁ=fε=ʁə=pi=ʁə 204

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2011 21:03Moz

Belel lecture
Moi j’aime vraiment beaucoup!
Amicalement Moz...