Poeme : Avec Le Temps, On Oublie Tout.

Avec Le Temps, On Oublie Tout.

Et ce matin là, je me suis levée, en me demandant pourquoi j’étais venue au monde, pourquoi j’avais été acceptée dans ce monde, pourquoi j’avais accepté de vivre dans ce monde. (Quoi que je n’ai pas eu le choix) . Ce matin quand je me suis levée, je n’avais plus rien, il ne me restait que mon corps, même mon âme avait décidé de s’enfuir. Mon cerveau était malheureusement beaucoup trop conscient, et m’obligeait à réfléchir une fois de plus beaucoup trop. J’aurai tellement aimé que toutes ces questions cessent en moi. J’aurai tellement aimé revenir quelques années en arrière, gommer mes erreurs, ne pas avoir fait ce que j’ai pu faire. Cependant cela est impossible, et ce n’est pas nouveau, alors me voilà face à ma propre défaite, face à mes propres déceptions, face à mon assiette que je ne mangerai pas, face à ma vie que je ne pourrai pas vivre convanablement, comme c’était prévu.
Je passerai mon existence à me maudir et à me cracher sur dessus. Je n’ai plus la force de rien, car je me suis détruite toute seule, comme une grande. Je suis une faible, une bonne à rien, une merde. C’est une mort lente et douloureuse qui m’attend, mais une mort que j’ai cherché du plus profond de moi-même. Ignoble cercle vicieux, qui a mêlé le bien et le mal. L’amour et la haine. Jamais je n’aurai du faire tout ça, jamais. Mais j’ai beau me le répeter, je ne pourrai rien y faire, et j’ai bien peur que plus personne ne soit là pour moi à présent. Jamais je n’ai été aussi seule de ma vie, pourtant j’avais l’impression d’avoir déjà vécu des choses difficiles, mais difficile est un mot faible à côté de ce qu’il m’arrive aujourd’hui. J’étais ignorante et naïve, pour moi tout le monde était beau, tout le monde était gentil. C’est pourquoi je me suis perdue dans ce néan, et cette Terre d’aveugles. Je ne voyais rien, personne ne me voyait, tout allait à peu près bien, et voilà comment j’ai tout gaché. Dois-je m’en vouloir ? Dois-je en vouloir aux personnes que j’ai aimé mais qui m’ont menés jusque ici ? Je ne sais plus rien, je n’ai plus de réponses à mes questions, plus personne n’est là pour me répondre, alors je ne sais pas si je dois me relever comme je me suis toujours relevée, ou si je dois attendre ma mort avec impatience pour ne plus faire partie de cet enfer vivant, ou si je dois tout simplement provoquer le dernier jour de mon existence. Ca serait beaucoup trop lache, je n’ai pas le droit.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Avec Le Temps, On Oublie Tout.

  et=ce=ma=tin=là=je=me=suis=le=vée=en=me=de=man=dant=pour=quoi=jé=tais=ve=nue=au=mon=de=pour=quoi=ja=vais=é=té=ac=cep=tée=dans=ce=mon=de=pour=quoi=ja=vais=ac=cep=té=de=vi=vre=dans=ce=monde=quoi=que=je=nai=pas=eu=le=choix=ce=ma=tin=quand=je=me=suis=le=vée=je=na=vais=plus=rien=il=ne=me=res=tait=que=mon=corps=mê=me=mon=â=me=a=vait=dé=ci=dé=de=sen=fu=ir=mon=cer=veau=é=tait=mal=heu=reu=se=ment=beau=coup=trop=cons=cient=et=mo=bli=geait=à=ré=flé=chir=u=ne=fois=de=plus=beau=coup=trop=jau=rai=tel=le=ment=ai=mé=que=tou=tes=ces=ques=tions=ces=sent=en=moi=jau=rai=tel=le=ment=ai=mé=re=ve=nir=quel=ques=an=nées=en=ar=riè=re=gom=mer=mes=er=reurs=ne=pas=a=voir=fait=ce=que=jai=pu=faire=ce=pen=dant=ce=la=est=im=pos=si=ble=et=ce=nest=pas=nou=veau=a=lors=me=voi=là=fa=ce=à=ma=pro=pre=dé=fai=te=fa=ce=à=mes=pro=pres=dé=cep=tions=fa=ce=à=mon=as=siet=te=que=je=ne=man=ge=rai=pas=fa=ce=à=ma=vie=que=je=ne=pour=rai=pas=vi=vre=con=va=na=ble=ment=com=me=cé=tait=pré=vu 252
  je=passe=rai=mon=exis=ten=ceà=me=mau=dir=et=à=me=cra=cher=sur=des=sus=je=nai=plus=la=for=ce=de=rien=car=je=me=suis=dé=trui=te=tou=te=seu=le=com=me=u=ne=grande=je=suis=u=ne=fai=ble=u=ne=bon=ne=à=rien=u=ne=merde=cest=u=ne=mort=len=te=et=dou=lou=reu=se=qui=mat=tend=mais=u=ne=mort=que=jai=cher=ché=du=plus=pro=fond=de=moi=mê=me=igno=ble=cer=cle=vi=cieux=qui=a=mê=lé=le=bien=et=le=mal=la=mour=et=la=haine=ja=mais=je=nau=rai=du=fai=re=tout=ça=ja=mais=mais=jai=beau=me=le=ré=pe=ter=je=ne=pour=rai=rien=y=fai=re=et=jai=bien=peur=que=plus=per=son=ne=ne=soit=là=pour=moi=à=pré=sent=ja=mais=je=nai=é=té=aus=si=seu=le=de=ma=vie=pour=tant=ja=vais=lim=pres=sion=da=voir=dé=jà=vé=cu=des=cho=ses=dif=fi=ci=les=mais=dif=fi=ci=le=est=un=mot=fai=ble=à=cô=té=de=ce=quil=mar=ri=ve=au=jourdhui=jé=tais=i=gno=ran=te=et=naï=ve=pour=moi=tout=le=mon=de=é=tait=beau=tout=le=mon=de=é=tait=gen=til=cest=pour=quoi=je=me=suis=per=due=dans=ce=né=an=et=cet=te=ter=re=da=veugles=je=ne=vo=yais=rien=per=son=ne=ne=me=vo=yait=tout=al=lait=à=peu=près=bien=et=voi=là=com=ment=jai=tout=ga=ché=dois=je=men=vou=loir=dois=je=en=vou=loir=aux=per=son=nes=que=jai=ai=mé=mais=qui=mont=me=nés=jus=que=i=ci=je=ne=sais=plus=rien=je=nai=plus=de=ré=pon=ses=à=mes=ques=tions=plus=per=son=ne=nest=là=pour=me=ré=pon=dre=a=lors=je=ne=sais=pas=si=je=dois=me=re=le=ver=com=me=je=me=suis=tou=jours=re=le=vée=ou=si=je=dois=at=ten=dre=ma=mort=a=vec=im=pa=tien=ce=pour=ne=plus=fai=re=par=tie=de=cet=en=fer=vi=vant=ou=si=je=dois=tout=sim=ple=ment=pro=vo=quer=le=der=nier=jour=de=mon=exis=tence=ca=se=rait=beau=coup=trop=la=che=je=nai=pas=le=droit 416
 • Phonétique : Avec Le Temps, On Oublie Tout.

  e sə matɛ̃ la, ʒə mə sɥi ləve, ɑ̃ mə dəmɑ̃dɑ̃ puʁkwa ʒetε vənɥ o mɔ̃də, puʁkwa ʒavεz- ete aksεpte dɑ̃ sə mɔ̃də, puʁkwa ʒavεz- aksεpte də vivʁə dɑ̃ sə mɔ̃də. (kwa kə ʒə nε pa y lə ʃwaks) . sə matɛ̃ kɑ̃ ʒə mə sɥi ləve, ʒə navε plys ʁjɛ̃, il nə mə ʁεstε kə mɔ̃ kɔʁ, mεmə mɔ̃n- amə avε deside də sɑ̃fɥiʁ. mɔ̃ sεʁvo etε maləʁøzəmɑ̃ boku tʁo kɔ̃sjɑ̃, e mɔbliʒε a ʁefleʃiʁ ynə fwa də plys boku tʁo. ʒoʁε tεllmɑ̃ εme kə tutə sε kεstjɔ̃ sese ɑ̃ mwa. ʒoʁε tεllmɑ̃ εme ʁəvəniʁ kεlkz- anez- ɑ̃n- aʁjεʁə, ɡɔme mεz- eʁœʁ, nə pa avwaʁ fε sə kə ʒε py fεʁə. səpɑ̃dɑ̃ səla εt- ɛ̃pɔsiblə, e sə nε pa nuvo, alɔʁ mə vwala fasə a ma pʁɔpʁə defεtə, fasə a mε pʁɔpʁə- desεpsjɔ̃, fasə a mɔ̃n- asjεtə kə ʒə nə mɑ̃ʒəʁε pa, fasə a ma vi kə ʒə nə puʁʁε pa vivʁə kɔ̃vanabləmɑ̃, kɔmə setε pʁevy.
  ʒə pasəʁε mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə a mə modiʁ e a mə kʁaʃe syʁ dəsy. ʒə nε plys la fɔʁsə də ʁjɛ̃, kaʁ ʒə mə sɥi detʁɥitə tutə sələ, kɔmə ynə ɡʁɑ̃də. ʒə sɥiz- ynə fεblə, ynə bɔnə a ʁjɛ̃, ynə mεʁdə. sεt- ynə mɔʁ lɑ̃tə e duluʁøzə ki matɑ̃, mεz- ynə mɔʁ kə ʒε ʃεʁʃe dy plys pʁɔfɔ̃ də mwa mεmə. iɲɔblə sεʁklə visjø, ki a mεle lə bjɛ̃ e lə mal. lamuʁ e la-εnə. ʒamε ʒə noʁε dy fεʁə tu sa, ʒamε. mε ʒε bo mə lə ʁepəte, ʒə nə puʁʁε ʁjɛ̃ i fεʁə, e ʒε bjɛ̃ pœʁ kə plys pεʁsɔnə nə swa la puʁ mwa a pʁezɑ̃. ʒamε ʒə nε ete osi sələ də ma vi, puʁtɑ̃ ʒavε lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ deʒa veky dε ʃozə difisilə, mε difisilə εt- œ̃ mo fεblə a kote də sə kil maʁivə oʒuʁdɥi. ʒetεz- iɲɔʁɑ̃tə e najvə, puʁ mwa tu lə mɔ̃də etε bo, tu lə mɔ̃də etε ʒɑ̃til. sε puʁkwa ʒə mə sɥi pεʁdɥ dɑ̃ sə neɑ̃, e sεtə teʁə davøɡlə. ʒə nə vwajε ʁjɛ̃, pεʁsɔnə nə mə vwajε, tut- alε a pø pʁε bjɛ̃, e vwala kɔmɑ̃ ʒε tu ɡaʃe. dwa ʒə mɑ̃ vulwaʁ ? dwa ʒə ɑ̃ vulwaʁ o pεʁsɔnə kə ʒε εme mε ki mɔ̃ məne ʒyskə isi ? ʒə nə sε plys ʁjɛ̃, ʒə nε plys də ʁepɔ̃səz- a mε kεstjɔ̃, plys pεʁsɔnə nε la puʁ mə ʁepɔ̃dʁə, alɔʁ ʒə nə sε pa si ʒə dwa mə ʁələve kɔmə ʒə mə sɥi tuʒuʁ ʁələve, u si ʒə dwaz- atɑ̃dʁə ma mɔʁ avεk ɛ̃pasjɑ̃sə puʁ nə plys fεʁə paʁti də sεt ɑ̃fe vivɑ̃, u si ʒə dwa tu sɛ̃pləmɑ̃ pʁɔvɔke lə dεʁnje ʒuʁ də mɔ̃n- εɡzistɑ̃sə. ka səʁε boku tʁo laʃə, ʒə nε pa lə dʁwa.
 • Syllabes Phonétique : Avec Le Temps, On Oublie Tout.

  e=sə=ma=tɛ̃=la=ʒə=mə=sɥi=lə=ve=ɑ̃=mə=də=mɑ̃=dɑ̃=puʁ=kwa=ʒe=tε=vənɥ=o=mɔ̃=də=puʁ=kwa=ʒa=vε=ze=te=ak=sεp=te=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=puʁ=kwa=ʒa=vε=zak=sεp=te=də=vi=vʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=də=kwa=kə=ʒə=nε=pa=y=lə=ʃwaks=sə=ma=tɛ̃=kɑ̃=ʒə=mə=sɥi=lə=ve=ʒə=na=vε=plys=ʁj=ɛ̃=il=nə=mə=ʁεs=tε=kə=mɔ̃=kɔʁ=mε=mə=mɔ̃=na=mə=a=vε=de=si=de=də=sɑ̃f=ɥiʁ=mɔ̃=sεʁ=vo=e=tε=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=bo=ku=tʁo=kɔ̃=sjɑ̃=e=mɔ=bli=ʒε=a=ʁe=fle=ʃiʁ=y=nə=fwa=də=plys=bo=ku=tʁo=ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃=ε=me=kə=tu=tə=sε=kεs=tjɔ̃=se=se=ɑ̃=mwa=ʒo=ʁε=tεl=lmɑ̃=ε=me=ʁə=və=niʁ=kεl=kza=ne=zɑ̃=na=ʁjε=ʁə=ɡɔ=me=mε=ze=ʁœʁ=nə=pa=a=vwaʁ=fε=sə=kə=ʒε=py=fε=ʁə=sə=pɑ̃=dɑ̃=sə=la=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=e=sə=nε=pa=nu=vo=a=lɔʁ=mə=vwa=la=fa=sə=a=ma=pʁɔ=pʁə=de=fε=tə=fa=sə=a=mε=pʁɔ=pʁə=de=sεp=sjɔ̃=fa=sə=a=mɔ̃=na=sjε=tə=kə=ʒə=nə=mɑ̃=ʒə=ʁε=pa=fa=sə=a=ma=vi=kə=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=vi=vʁə=kɔ̃=va=na=blə=mɑ̃=kɔ=mə=se=tε=pʁe=vy 250
  ʒə=pasə=ʁε=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=səa=mə=mo=diʁ=e=a=mə=kʁa=ʃe=syʁ=də=sy=ʒə=nε=plys=la=fɔʁ=sə=də=ʁjɛ̃=kaʁ=ʒə=mə=sɥi=det=ʁɥi=tə=tu=tə=sə=lə=kɔ=mə=y=nə=ɡʁɑ̃=də=ʒə=sɥi=zy=nə=fε=blə=y=nə=bɔ=nə=a=ʁjɛ̃=y=nə=mεʁ=də=sε=ty=nə=mɔʁ=lɑ̃=tə=e=du=lu=ʁø=zə=ki=ma=tɑ̃=mε=zy=nə=mɔʁ=kə=ʒε=ʃεʁ=ʃe=dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa=mε=mə=i=ɲɔ=blə=sεʁ=klə=vi=sjø=ki=a=mε=le=lə=bjɛ̃=e=lə=mal=la=muʁ=e=la-ε=nə=ʒa=mε=ʒə=no=ʁε=dy=fε=ʁə=tu=sa=ʒa=mε=mε=ʒε=bo=mə=lə=ʁe=pə=te=ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʁjɛ̃=i=fε=ʁə=e=ʒε=bjɛ̃=pœʁ=kə=plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=swa=la=puʁ=mwa=a=pʁe=zɑ̃=ʒa=mε=ʒə=nε=e=te=o=si=sə=lə=də=ma=vi=puʁ=tɑ̃=ʒa=vε=lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=da=vwaʁ=de=ʒa=ve=ky=dε=ʃo=zə=di=fi=si=lə=mε=di=fi=si=lə=ε=tœ̃=mo=fε=blə=a=ko=te=də=sə=kil=ma=ʁi=və=o=ʒuʁ=dɥi=ʒe=tε=zi=ɲɔ=ʁɑ̃=tə=e=naj=və=puʁ=mwa=tu=lə=mɔ̃=də=e=tε=bo=tu=lə=mɔ̃=də=e=tε=ʒɑ̃=til=sε=puʁ=kwa=ʒə=mə=sɥi=pεʁdɥ=dɑ̃=sə=ne=ɑ̃=e=sε=tə=te=ʁə=da=vø=ɡlə=ʒə=nə=vwa=jε=ʁjɛ̃=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=vwa=jε=tu=ta=lε=a=pø=pʁε=bjɛ̃=e=vwa=la=kɔ=mɑ̃=ʒε=tu=ɡa=ʃe=dwa=ʒə=mɑ̃=vu=lwaʁ=dwa=ʒə=ɑ̃=vu=lwaʁ=o=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒε=ε=me=mε=ki=mɔ̃=mə=ne=ʒys=kə=i=si=ʒə=nə=sε=plys=ʁjɛ̃=ʒə=nε=plys=də=ʁe=pɔ̃=sə=za=mε=kεs=tjɔ̃=plys=pεʁ=sɔ=nə=nε=la=puʁ=mə=ʁe=pɔ̃=dʁə=a=lɔʁ=ʒə=nə=sε=pa=si=ʒə=dwa=mə=ʁə=lə=ve=kɔ=mə=ʒə=mə=sɥi=tu=ʒuʁ=ʁə=lə=ve=u=si=ʒə=dwa=za=tɑ̃=dʁə=ma=mɔʁ=a=vεk=ɛ̃=pa=sjɑ̃=sə=puʁ=nə=plys=fε=ʁə=paʁ=ti=də=sεt=ɑ̃=fe=vi=vɑ̃=u=si=ʒə=dwa=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=pʁɔ=vɔ=ke=lə=dεʁ=nje=ʒuʁ=də=mɔ̃=nεɡ=zis=tɑ̃=sə=ka=sə=ʁε=bo=ku=tʁo=la=ʃə=ʒə=nε=pa=lə=dʁwa 424

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.