Poeme : Pourquoi On Aime, Et Pourquoi Tu Ne M’aimes Plus ?

Pourquoi On Aime, Et Pourquoi Tu Ne M’aimes Plus ?

C’est une sensation que je n’arrive plus à exprimer. Je suis perdue dans le bordel qu’il y a dans mon cerveau. J’aimerais pleurer, mais je n’y arrive même pas. Mon corps est plongé dans une frustration que je n’aurais jamais pensé atteindre une jour. Le seul moyen pour être en paix avec moi-même, c’est de m’allonger dans le noir, et de réfléchir. Et j’en arrive à me demander pourquoi je te perds petit à petit, je me demande pourquoi je n’ai plus le droit d’être près de toi, pourquoi la vie fait ça… J’ai beau croire en mes rêves, dès que tu rentres dans mes pensées la nuit, ce ne sont que des cauchemars. Je n’ai plus peur de perdre mon temps, puisque de toute manière j’ai tout perdu, je le sais. Je ne sais pas qui t’aimera, si moi je n’ai plus le droit de t’aimer. Je serai bercée par le malheur, peut-être que c’est mon destin, mais je n’ai jamais demandé une chose pareille…
Des larmes à ton inssu, je peux te dire que j’en ai versé. Je peux te dire que rien n’aurait pu me consoler, à part ta présence, c’est la seule que je voulais.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pourquoi On Aime, Et Pourquoi Tu Ne M’aimes Plus ?

  cest=u=ne=sen=sa=ti=on=que=je=nar=ri=ve=plus=à=ex=pri=mer=je=suis=per=due=dans=le=bor=del=quil=y=a=dans=mon=cer=veau=jai=me=rais=pleu=rer=mais=je=ny=ar=ri=ve=mê=me=pas=mon=corps=est=plon=gé=dans=u=ne=frus=tra=ti=on=que=je=nau=rais=ja=mais=pen=sé=at=tein=dre=u=ne=jour=le=seul=moyen=pour=ê=tre=en=paix=a=vec=moi=mê=me=cest=de=mal=lon=ger=dans=le=noir=et=de=ré=flé=chir=et=jen=ar=ri=ve=à=me=de=man=der=pour=quoi=je=te=perds=pe=tit=à=pe=tit=je=me=de=man=de=pour=quoi=je=nai=plus=le=droit=dê=tre=près=de=toi=pour=quoi=la=vie=fait=ça=jai=beau=croi=re=en=mes=rê=ves=dès=que=tu=ren=tres=dans=mes=pen=sées=la=nuit=ce=ne=sont=que=des=cau=che=mars=je=nai=plus=peur=de=per=dre=mon=temps=puis=que=de=tou=te=ma=niè=re=jai=tout=per=du=je=le=sais=je=ne=sais=pas=qui=tai=me=ra=si=moi=je=nai=plus=le=droit=de=tai=mer=je=se=rai=ber=cée=par=le=mal=heur=peut=tê=tre=que=cest=mon=des=tin=mais=je=nai=ja=mais=de=man=dé=u=ne=cho=se=pa=rei=lle 242
  des=lar=mes=à=ton=ins=su=je=peux=te=di=re=que=jen=ai=ver=sé=je=peux=te=di=re=que=rien=nau=rait=pu=me=con=so=ler=à=part=ta=pré=sen=ce=cest=la=seu=le=que=je=vou=lais 45
 • Phonétique : Pourquoi On Aime, Et Pourquoi Tu Ne M’aimes Plus ?

  sεt- ynə sɑ̃sasjɔ̃ kə ʒə naʁivə plysz- a εkspʁime. ʒə sɥi pεʁdɥ dɑ̃ lə bɔʁdεl kil i a dɑ̃ mɔ̃ sεʁvo. ʒεməʁε pləʁe, mε ʒə ni aʁivə mεmə pa. mɔ̃ kɔʁz- ε plɔ̃ʒe dɑ̃z- ynə fʁystʁasjɔ̃ kə ʒə noʁε ʒamε pɑ̃se atɛ̃dʁə ynə ʒuʁ. lə səl mwajɛ̃ puʁ εtʁə ɑ̃ pε avεk mwa mεmə, sε də malɔ̃ʒe dɑ̃ lə nwaʁ, e də ʁefleʃiʁ. e ʒɑ̃n- aʁivə a mə dəmɑ̃de puʁkwa ʒə tə pεʁd pəti a pəti, ʒə mə dəmɑ̃də puʁkwa ʒə nε plys lə dʁwa dεtʁə pʁε də twa, puʁkwa la vi fε sa… ʒε bo kʁwaʁə ɑ̃ mε ʁεvə, dε kə ty ʁɑ̃tʁə- dɑ̃ mε pɑ̃se la nɥi, sə nə sɔ̃ kə dε koʃəmaʁ. ʒə nε plys pœʁ də pεʁdʁə mɔ̃ tɑ̃, pɥiskə də tutə manjεʁə ʒε tu pεʁdy, ʒə lə sε. ʒə nə sε pa ki tεməʁa, si mwa ʒə nε plys lə dʁwa də tεme. ʒə səʁε bεʁse paʁ lə malœʁ, pø tεtʁə kə sε mɔ̃ dεstɛ̃, mε ʒə nε ʒamε dəmɑ̃de ynə ʃozə paʁεjə…
  dε laʁməz- a tɔ̃n- ɛ̃sy, ʒə pø tə diʁə kə ʒɑ̃n- ε vεʁse. ʒə pø tə diʁə kə ʁjɛ̃ noʁε py mə kɔ̃sɔle, a paʁ ta pʁezɑ̃sə, sε la sələ kə ʒə vulε.
 • Syllabes Phonétique : Pourquoi On Aime, Et Pourquoi Tu Ne M’aimes Plus ?

  sε=ty=nə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=kə=ʒə=na=ʁi=və=plys=za=εk=spʁi=me=ʒə=sɥi=pεʁdɥ=dɑ̃=lə=bɔʁ=dεl=kil=i=a=dɑ̃=mɔ̃=sεʁ=vo=ʒε=mə=ʁε=plə=ʁe=mε=ʒə=ni=a=ʁi=və=mε=mə=pa=mɔ̃=kɔʁ=zε=plɔ̃=ʒe=dɑ̃=zy=nə=fʁys=tʁa=sjɔ̃=kə=ʒə=no=ʁε=ʒa=mε=pɑ̃=se=a=tɛ̃=dʁə=y=nə=ʒuʁ=lə=səl=mwa=jɛ̃=puʁ=ε=tʁə=ɑ̃=pε=a=vεk=mwa=mε=mə=sε=də=ma=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=nwaʁ=e=də=ʁe=fle=ʃiʁ=e=ʒɑ̃=na=ʁi=və=a=mə=də=mɑ̃=de=puʁ=kwa=ʒə=tə=pεʁd=pə=ti=a=pə=ti=ʒə=mə=də=mɑ̃=də=puʁ=kwa=ʒə=nε=plys=lə=dʁwa=dε=tʁə=pʁε=də=twa=puʁ=kwa=la=vi=fε=sa=ʒε=bo=kʁwa=ʁə=ɑ̃=mε=ʁε=və=dε=kə=ty=ʁɑ̃=tʁə=dɑ̃=mε=pɑ̃=se=la=nɥi=sə=nə=sɔ̃=kə=dε=ko=ʃə=maʁ=ʒə=nε=plys=pœʁ=də=pεʁ=dʁə=mɔ̃=tɑ̃=pɥis=kə=də=tu=tə=ma=njε=ʁə=ʒε=tu=pεʁ=dy=ʒə=lə=sε=ʒə=nə=sε=pa=ki=tε=mə=ʁa=si=mwa=ʒə=nε=plys=lə=dʁwa=də=tε=me=ʒə=sə=ʁε=bεʁ=se=paʁ=lə=ma=lœʁ=pø=tε=tʁə=kə=sε=mɔ̃=dεs=tɛ̃=mε=ʒə=nε=ʒa=mε=də=mɑ̃=de=y=nə=ʃo=zə=pa=ʁε=jə 240
  dε=laʁ=mə=za=tɔ̃=nɛ̃=sy=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kə=ʒɑ̃=nε=vεʁ=se=ʒə=pø=tə=di=ʁə=kə=ʁj=ɛ̃=no=ʁε=py=mə=kɔ̃=sɔ=le=a=paʁ=ta=pʁe=zɑ̃=sə=sε=la=sə=lə=kə=ʒə=vu=lε 46

Récompense

0
1
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/11/2011 19:04Dreamer

C’est beau, c’est triste.. Courage..

Auteur de Poésie
28/11/2011 19:24Momo

Ce sont des vieux textes, je vais beaucoup mieux. Mais merci !!