Poeme : Si Tout Était À Refaire

Si Tout Était À Refaire

Quand je regarde mon vécu, mon histoire tracée bien qu’elle ne soit pas bien longue pour le moment, je vois une infinité de choix qui pourraient être à refaire. Mais, si pour moi le hasard n’existe pas, chaque choix est décisif dans ce qui suit. Imaginez n’importe lequel de mes choix, modifié ou reconstruis, la suite des évènements auraient été fort bien différente.
Si tout était à refaire, je vois une infinité d’évènements tragiques à modifiés. Je vois des morts, en particulier une, pour laquelle mes regrets sont immenses, ma tristesse sans égale. Malheureusement, je doute que même en pouvant reconstruire mon passé à ma façon, je puisse aussi, changer le choix des autres, ainsi que les aléas de la vie, et de la mort.
Si tout était à refaire, je pourrais sans doute changer les cartes que l’on m’a donné à mon arrivée, et recommencer la partie. Je pourrais à mon gré, tirer des as et non des deux, pour faire tourner la vie à mon avantage. Mais si ce sont les meilleures cartes que je tire, la vie ne me réserverai plus aucune surprise, et je sais par expérience, que sans malheur, il n’y a pas de joie intense.
A bien y réfléchir, si tout était à refaire, je commettrai sans doutes les mêmes erreurs que j’ai commis par le passé. Car même si les choix sont mauvais, les erreurs m’ont appris et m’ont aidé à avancer. C’est grâce à mes choix, à mon parcours, à mes envies, que je suis devenue, la personne que je suis aujourd’hui. Juste quelques minutes modifiés, pourraient sans doute me définir autrement. Je ne vois pas la vie, différente de celle que j’ai vécu, mon parcours étant le mien, il m’a instruit, m’a détruit pour me reconstruire, je ne l’échangerai pour rien au monde. Il n’y a plus de regrets à avoir, seulement le présent à vivre et le futur à envisager, le passé n’étant que là, pour qu’on puisse le contempler. Je suis qui je suis, ainsi va la vie…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Si Tout Était À Refaire

  quand=je=re=gar=de=mon=vé=cu=mon=his=toi=re=tra=cée=bien=quel=le=ne=soit=pas=bien=lon=gue=pour=le=mo=ment=je=vois=u=ne=in=fi=ni=té=de=choix=qui=pour=raient=ê=tre=à=re=faire=mais=si=pour=moi=le=ha=sard=nexis=te=pas=cha=que=choix=est=dé=ci=sif=dans=ce=qui=suit=ima=gi=nez=nim=por=te=le=quel=de=mes=choix=mo=di=fi=é=ou=re=cons=truis=la=sui=te=des=é=vè=ne=ments=au=raient=é=té=fort=bien=dif=fé=rente 102
  si=tout=é=tait=à=re=faire=je=vois=u=nein=fi=ni=té=dé=vè=ne=ments=tra=gi=ques=à=mo=di=fiés=je=vois=des=morts=en=par=ti=cu=lier=u=ne=pour=la=quel=le=mes=re=grets=sont=im=men=ses=ma=tris=tes=se=sans=é=gale=malheu=reu=se=ment=je=dou=te=que=mê=me=en=pou=vant=re=cons=trui=re=mon=pas=sé=à=ma=fa=çon=je=puis=se=aus=si=chan=ger=le=choix=des=au=tres=ain=si=que=les=a=lé=as=de=la=vie=et=de=la=mort 104
  si=tout=é=tait=à=re=faire=je=pour=rais=sans=dou=te=chan=ger=les=car=tes=que=lon=ma=don=né=à=mon=ar=ri=vée=et=re=com=men=cer=la=par=tie=je=pour=rais=à=mon=gré=ti=rer=des=as=et=non=des=deux=pour=fai=re=tour=ner=la=vieà=mon=a=van=tage=mais=si=ce=sont=les=meilleu=res=car=tes=que=je=ti=re=la=vie=ne=me=ré=ser=ve=rai=plus=au=cu=ne=sur=pri=se=et=je=sais=par=ex=pé=rien=ce=que=sans=malheur=il=ny=a=pas=de=joie=in=tense 108
  a=bien=y=ré=flé=chir=si=tout=é=tait=à=re=faire=je=com=met=trai=sans=dou=tes=les=mê=mes=er=reurs=que=jai=com=mis=par=le=pas=sé=car=mê=me=si=les=choix=sont=mau=vais=les=er=reurs=mont=ap=pris=et=mont=ai=dé=à=a=van=cer=cest=grâ=ceà=mes=choix=à=mon=par=cours=à=mes=en=vies=que=je=suis=de=ve=nue=la=per=son=ne=que=je=suis=au=jourdhui=jus=te=quel=ques=mi=nu=tes=mo=di=fiés=pour=raient=sans=dou=te=me=dé=fi=nir=au=tre=ment=je=ne=vois=pas=la=vie=dif=fé=ren=te=de=cel=le=que=jai=vé=cu=mon=par=cours=é=tant=le=mien=il=ma=ins=truit=ma=dé=truit=pour=me=re=cons=trui=re=je=ne=lé=chan=ge=rai=pour=rien=au=monde=il=ny=a=plus=de=re=grets=à=a=voir=seu=le=ment=le=pré=sent=à=vi=vre=et=le=fu=tur=à=en=vi=sa=ger=le=pas=sé=né=tant=que=là=pour=quon=puis=se=le=con=tem=pler=je=suis=qui=je=suis=ain=si=va=la=vie 206
 • Phonétique : Si Tout Était À Refaire

  kɑ̃ ʒə ʁəɡaʁdə mɔ̃ veky, mɔ̃n- istwaʁə tʁase bjɛ̃ kεllə nə swa pa bjɛ̃ lɔ̃ɡ puʁ lə mɔmɑ̃, ʒə vwaz- ynə ɛ̃finite də ʃwa ki puʁʁε εtʁə a ʁəfεʁə. mε, si puʁ mwa lə-azaʁ nεɡzistə pa, ʃakə ʃwa ε desizif dɑ̃ sə ki sɥi. imaʒine nɛ̃pɔʁtə ləkεl də mε ʃwa, mɔdifje u ʁəkɔ̃stʁɥi, la sɥitə dεz- evεnəmɑ̃z- oʁε ete fɔʁ bjɛ̃ difeʁɑ̃tə.
  si tut- etε a ʁəfεʁə, ʒə vwaz- ynə ɛ̃finite devεnəmɑ̃ tʁaʒikz- a mɔdifje. ʒə vwa dε mɔʁ, ɑ̃ paʁtikylje ynə, puʁ lakεllə mε ʁəɡʁε sɔ̃t- imɑ̃sə, ma tʁistεsə sɑ̃z- eɡalə. maləʁøzəmɑ̃, ʒə dutə kə mεmə ɑ̃ puvɑ̃ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə mɔ̃ pase a ma fasɔ̃, ʒə pɥisə osi, ʃɑ̃ʒe lə ʃwa dεz- otʁə, ɛ̃si kə lεz- alea də la vi, e də la mɔʁ.
  si tut- etε a ʁəfεʁə, ʒə puʁʁε sɑ̃ dutə ʃɑ̃ʒe lε kaʁtə- kə lɔ̃ ma dɔne a mɔ̃n- aʁive, e ʁəkɔmɑ̃se la paʁti. ʒə puʁʁεz- a mɔ̃ ɡʁe, tiʁe dεz- a e nɔ̃ dε dø, puʁ fεʁə tuʁne la vi a mɔ̃n- avɑ̃taʒə. mε si sə sɔ̃ lε mεjəʁə kaʁtə- kə ʒə tiʁə, la vi nə mə ʁezεʁvəʁε plysz- okynə syʁpʁizə, e ʒə sε paʁ εkspeʁjɑ̃sə, kə sɑ̃ malœʁ, il ni a pa də ʒwa ɛ̃tɑ̃sə.
  a bjɛ̃ i ʁefleʃiʁ, si tut- etε a ʁəfεʁə, ʒə kɔmεtʁε sɑ̃ dutə lε mεməz- eʁœʁ kə ʒε kɔmi paʁ lə pase. kaʁ mεmə si lε ʃwa sɔ̃ movε, lεz- eʁœʁ mɔ̃ apʁiz- e mɔ̃ εde a avɑ̃se. sε ɡʁasə a mε ʃwa, a mɔ̃ paʁkuʁ, a mεz- ɑ̃vi, kə ʒə sɥi dəvənɥ, la pεʁsɔnə kə ʒə sɥiz- oʒuʁdɥi. ʒystə kεlk minytə mɔdifje, puʁʁε sɑ̃ dutə mə definiʁ otʁəmɑ̃. ʒə nə vwa pa la vi, difeʁɑ̃tə də sεllə kə ʒε veky, mɔ̃ paʁkuʁz- etɑ̃ lə mjɛ̃, il ma ɛ̃stʁɥi, ma detʁɥi puʁ mə ʁəkɔ̃stʁɥiʁə, ʒə nə leʃɑ̃ʒəʁε puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də. il ni a plys də ʁəɡʁεz- a avwaʁ, sələmɑ̃ lə pʁezɑ̃ a vivʁə e lə fytyʁ a ɑ̃vizaʒe, lə pase netɑ̃ kə la, puʁ kɔ̃ pɥisə lə kɔ̃tɑ̃ple. ʒə sɥi ki ʒə sɥi, ɛ̃si va la vi…
 • Syllabes Phonétique : Si Tout Était À Refaire

  kɑ̃=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=mɔ̃=ve=ky=mɔ̃=nis=twa=ʁə=tʁa=se=bjɛ̃=kεl=lə=nə=swa=pa=bjɛ̃=lɔ̃ɡ=puʁ=lə=mɔ=mɑ̃=ʒə=vwa=zy=nə=ɛ̃=fi=ni=te=də=ʃwa=ki=puʁ=ʁε=ε=tʁə=a=ʁə=fε=ʁə=mε=si=puʁ=mwa=lə-a=zaʁ=nεɡ=zis=tə=pa=ʃa=kə=ʃwa=ε=de=si=zif=dɑ̃=sə=ki=sɥi=i=ma=ʒi=ne=nɛ̃=pɔʁ=tə=lə=kεl=də=mε=ʃwa=mɔ=di=fje=u=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=la=sɥi=tə=dε=ze=vε=nə=mɑ̃=zo=ʁε=e=te=fɔʁ=bjɛ̃=di=fe=ʁɑ̃=tə 104
  si=tu=te=tε=aʁə=fε=ʁə=ʒə=vwa=zy=nəɛ̃=fi=ni=te=de=vε=nə=mɑ̃=tʁa=ʒik=za=mɔ=di=fje=ʒə=vwa=dε=mɔʁ=ɑ̃=paʁ=ti=ky=lje=y=nə=puʁ=la=kεllə=mε=ʁə=ɡʁε=sɔ̃=ti=mɑ̃=sə=ma=tʁis=tε=sə=sɑ̃=ze=ɡa=lə=ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=ʒə=du=tə=kə=mε=mə=ɑ̃=pu=vɑ̃=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=mɔ̃=pa=se=a=ma=fa=sɔ̃=ʒə=pɥi=sə=o=si=ʃɑ̃=ʒe=lə=ʃwa=dε=zo=tʁə=ɛ̃=si=kə=lε=za=le=a=də=la=vi=e=də=la=mɔʁ 104
  si=tu=te=tε=aʁə=fε=ʁə=ʒə=puʁ=ʁε=sɑ̃=du=tə=ʃɑ̃=ʒe=lε=kaʁ=tə=kə=lɔ̃=ma=dɔ=ne=a=mɔ̃=na=ʁi=ve=e=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=la=paʁ=ti=ʒə=puʁ=ʁε=za=mɔ̃=ɡʁe=ti=ʁe=dε=za=e=nɔ̃=dε=dø=puʁ=fε=ʁə=tuʁ=ne=la=vi=a=mɔ̃=na=vɑ̃=ta=ʒə=mε=si=sə=sɔ̃=lε=mεjə=ʁə=kaʁ=tə=kə=ʒə=ti=ʁə=la=vi=nə=mə=ʁe=zεʁ=və=ʁε=plys=zo=ky=nə=syʁ=pʁi=zə=e=ʒə=sε=paʁ=εk=spe=ʁjɑ̃=sə=kə=sɑ̃=ma=lœʁ=il=ni=a=pa=də=ʒwa=ɛ̃=tɑ̃sə 111
  a=bjɛ̃=i=ʁe=fle=ʃiʁ=si=tu=te=tε=aʁə=fε=ʁə=ʒə=kɔ=mε=tʁε=sɑ̃=du=tə=lε=mε=mə=ze=ʁœʁ=kə=ʒε=kɔ=mi=paʁ=lə=pa=se=kaʁ=mε=mə=si=lε=ʃwa=sɔ̃=mo=vε=lε=ze=ʁœʁ=mɔ̃=a=pʁi=ze=mɔ̃=ε=de=a=a=vɑ̃=se=sε=ɡʁa=səa=mε=ʃwa=a=mɔ̃=paʁ=kuʁ=a=mε=zɑ̃=vi=kə=ʒə=sɥi=də=vənɥ=la=pεʁ=sɔ=nə=kə=ʒə=sɥi=zo=ʒuʁ=dɥi=ʒys=tə=kεl=kə=mi=ny=tə=mɔ=di=fje=puʁ=ʁε=sɑ̃=du=tə=mə=de=fi=niʁ=o=tʁə=mɑ̃=ʒə=nə=vwa=pa=la=vi=di=fe=ʁɑ̃=tə=də=sεllə=kə=ʒε=ve=ky=mɔ̃=paʁ=kuʁ=ze=tɑ̃=lə=mjɛ̃=il=ma=ɛ̃s=tʁɥi=ma=det=ʁɥi=puʁ=mə=ʁə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=ʒə=nə=le=ʃɑ̃=ʒə=ʁε=puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃=də=il=ni=a=plys=də=ʁə=ɡʁε=za=a=vwaʁ=sə=lə=mɑ̃=lə=pʁe=zɑ̃=a=vi=vʁə=e=lə=fy=tyʁ=a=ɑ̃=vi=za=ʒe=lə=pa=se=ne=tɑ̃=kə=la=puʁ=kɔ̃=pɥi=sə=lə=kɔ̃=tɑ̃=ple=ʒə=sɥi=ki=ʒə=sɥi=ɛ̃=si=va=la=vi 206

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
08/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Vie
Publié le 07/10/2011 23:49

L'écrit contient 358 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dreamer