Poème-France.com

Poeme : Les Crises En Thèmes De Mes Amours Déchus. (2009)Les Crises En Thèmes De Mes Amours Déchus. (2009)

J’ai réécouté « Avec le temps » de Léo Ferré, et cette chanson est un mensonge ambulant. Toi tu ne passes pas, toi tu ne t’en vas pas de ma tête. Même avec tout ce temps déjà écoulé, tu ne peux pas partir. Je ne veux même pas que tu partes, tu fais partie de moi.
J’aime cette douleur de ton absence, ce manque je subis chaque jour sans jamais en parler à autrui. J’aime cette boule au fond de mon ventre et dans ma gorge qui ont nichées là depuis tous ces mois. C’est la boule des pleurs. J’aime les larmes lourdes et chaudes que je verse pour toi car elles m’accompagnent chaque nuit dans mon sommeil.
J’aime mes pensées où la seule chose qu’on pourrait y voir serait ton visage. Mais je n’aime pas ce silence qui perdure depuis déjà bien trop longtemps.
Pour me consoler, j’entends vaguement qu’on me répète : « Laisse faire le temps ». Je ne veux pas. Je ne veux pas t’oublier, je ne pourrais jamais te négliger, même si tu me fais mal. tu es la seule personne au monde qui a le droit de me faire souffrir sans que je ne puisse rien dire.
Tu es l’auteur de mes folies, de ma mélancolie et de ma solitude.
Folies implacables que je ne me force même plus à faire, folies qui me permettent de ne plus me sentir seule.
Mélancolie, qui est mon mot préféré depuis ton départ car il me hante nuit et jour sans me heurter le cœur, il l’abîme juste tout doucement.
Solitude, car même entourée de mille personnes, si ta présence n’est pas, elle, est bien là.
Qu’attends-tu imbécile pour me redire que tu m’aimes et que tu vis le même dépit que moi depuis le même temps, qu’attends-tu ?
Je sais que tu te sens comme moi, je peux te sentir à des milliers de kilomètres, je peux t’entendre rire ou pleurer. Et je sais que tu as conscience de tout ce que mon corps, mon cœur, mon âme et mon cerveau ressentent encore pour toi.
Tu es la lumière dans la noirceur et la noirceur de mon ombre.
Tu es l’élu intemporel de mon esprit. Tu es ma muse, mes anciennes joies et mes futures peines.
L’écho de ma vie dans tes yeux se réflète. Ferme les yeux et je meurs.
Et puis, je n’ai pas peur de mourir, car de moi tu es éloigné. J’ai envie de te revoir sourire.
Je ne sais plus qui je suis réellement, plus tu es loin, plus je suis vide. J’ai donc la facheuse impression de ne plus exister.
Qui peut détruire mon mal-être à part tes mots ? Le réconfort le plus efficace vient de celui qu’on aime le plus. Mais toi, tu veux que je souffre comme toi tu souffres, alors je me persuade que je suis destinée à avoir mal.
La dernière fois, je marchais seule dans la rue sombre, cigarette à la bouche, je marchais et mes pensées se sont remplies de toi. Et je suis tombée. Tu m’as destabilisé, et rien sur la Terre n’aurait pu me relever à part ta main qui tu m’aurais tendu. Tant que je suis à Terre, ça va. Mais je sais qu’un jour je serai plus bas que terre, sous Terre, enfoncée, écrasée par cette vie qui ne veut plus de moi.
De toute façon, il n’y a plus de sentiments dans cette vie, il n’y a pas de plénitude et de satisfaction. il n’y a plus de douleur non plus, je crois qu’il n’y a plus rien.
La nuit dernière, dans mon rêve, j’ai frappé à la porte du bonheur, pour voir s’il me reconnaissait. J’ai entendu dire qu’il était trop occupé et qu’il n’avait pas le temps de me parler et plus rien à m’apporter.
Désillusion qui s’est emparée ue fois de plus de mon petit corps si fragilisé par les conséquences de cette si petite vie.
Momo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ʁeekute « avεk lə tɑ̃ps » də leo feʁe, e sεtə ʃɑ̃sɔ̃ εt- œ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə ɑ̃bylɑ̃. twa ty nə pasə pa, twa ty nə tɑ̃ va pa də ma tεtə. mεmə avεk tu sə tɑ̃ deʒa ekule, ty nə pø pa paʁtiʁ. ʒə nə vø mεmə pa kə ty paʁtə, ty fε paʁti də mwa.
ʒεmə sεtə dulœʁ də tɔ̃n- absɑ̃sə, sə mɑ̃kə ʒə sybi ʃakə ʒuʁ sɑ̃ ʒamεz- ɑ̃ paʁle a otʁɥi. ʒεmə sεtə bulə o fɔ̃ də mɔ̃ vɑ̃tʁə e dɑ̃ ma ɡɔʁʒə ki ɔ̃ niʃe la dəpɥi tus sε mwa. sε la bulə dε plœʁ. ʒεmə lε laʁmə- luʁdəz- e ʃodə kə ʒə vεʁsə puʁ twa kaʁ εllə makɔ̃paɲe ʃakə nɥi dɑ̃ mɔ̃ sɔmεj.
ʒεmə mε pɑ̃sez- u la sələ ʃozə kɔ̃ puʁʁε i vwaʁ səʁε tɔ̃ vizaʒə. mε ʒə nεmə pa sə silɑ̃sə ki pεʁdyʁə dəpɥi deʒa bjɛ̃ tʁo lɔ̃tɑ̃.
puʁ mə kɔ̃sɔle, ʒɑ̃tɑ̃ vaɡəmɑ̃ kɔ̃ mə ʁepεtə : « lεsə fεʁə lə tɑ̃ps ». ʒə nə vø pa. ʒə nə vø pa tublje, ʒə nə puʁʁε ʒamε tə neɡliʒe, mεmə si ty mə fε mal. ty ε la sələ pεʁsɔnə o mɔ̃də ki a lə dʁwa də mə fεʁə sufʁiʁ sɑ̃ kə ʒə nə pɥisə ʁjɛ̃ diʁə.
ty ε lotœʁ də mε fɔli, də ma melɑ̃kɔli e də ma sɔlitydə.
fɔliz- ɛ̃plakablə kə ʒə nə mə fɔʁsə mεmə plysz- a fεʁə, fɔli ki mə pεʁmεte də nə plys mə sɑ̃tiʁ sələ.
melɑ̃kɔli, ki ε mɔ̃ mo pʁefeʁe dəpɥi tɔ̃ depaʁ kaʁ il mə-ɑ̃tə nɥi e ʒuʁ sɑ̃ mə œʁte lə kœʁ, il labimə ʒystə tu dusəmɑ̃.
sɔlitydə, kaʁ mεmə ɑ̃tuʁe də milə pεʁsɔnə, si ta pʁezɑ̃sə nε pa, εllə, ε bjɛ̃ la.
katɑ̃ ty ɛ̃besilə puʁ mə ʁədiʁə kə ty mεməz- e kə ty vis lə mεmə depi kə mwa dəpɥi lə mεmə tɑ̃, katɑ̃ ty ?
ʒə sε kə ty tə sɑ̃s kɔmə mwa, ʒə pø tə sɑ̃tiʁ a dε milje də kilɔmεtʁə, ʒə pø tɑ̃tɑ̃dʁə ʁiʁə u pləʁe. e ʒə sε kə ty a kɔ̃sjɑ̃sə də tu sə kə mɔ̃ kɔʁ, mɔ̃ kœʁ, mɔ̃n- amə e mɔ̃ sεʁvo ʁəsɑ̃te ɑ̃kɔʁə puʁ twa.
ty ε la lymjεʁə dɑ̃ la nwaʁsœʁ e la nwaʁsœʁ də mɔ̃n- ɔ̃bʁə.
ty ε lely ɛ̃tɑ̃pɔʁεl də mɔ̃n- εspʁi. ty ε ma myzə, mεz- ɑ̃sjεnə ʒwaz- e mε fytyʁə pεnə.
leʃo də ma vi dɑ̃ tεz- iø sə ʁeflεtə. fεʁmə lεz- iøz- e ʒə mœʁ.
e pɥi, ʒə nε pa pœʁ də muʁiʁ, kaʁ də mwa ty ε elwaɲe. ʒε ɑ̃vi də tə ʁəvwaʁ suʁiʁə.
ʒə nə sε plys ki ʒə sɥi ʁeεllmɑ̃, plys ty ε lwɛ̃, plys ʒə sɥi vidə. ʒε dɔ̃k la faʃøzə ɛ̃pʁesjɔ̃ də nə plysz- εɡziste.
ki pø detʁɥiʁə mɔ̃ mal εtʁə a paʁ tε mo ? lə ʁekɔ̃fɔʁ lə plysz- efikasə vjɛ̃ də səlɥi kɔ̃n- εmə lə plys. mε twa, ty vø kə ʒə sufʁə kɔmə twa ty sufʁə, alɔʁ ʒə mə pεʁsɥadə kə ʒə sɥi dεstine a avwaʁ mal.
la dεʁnjεʁə fwa, ʒə maʁʃε sələ dɑ̃ la ʁy sɔ̃bʁə, siɡaʁεtə a la buʃə, ʒə maʁʃεz- e mε pɑ̃se sə sɔ̃ ʁɑ̃pli də twa. e ʒə sɥi tɔ̃be. ty ma dεstabilize, e ʁjɛ̃ syʁ la teʁə noʁε py mə ʁələve a paʁ ta mɛ̃ ki ty moʁε tɑ̃dy. tɑ̃ kə ʒə sɥiz- a teʁə, sa va. mε ʒə sε kœ̃ ʒuʁ ʒə səʁε plys ba kə teʁə, su teʁə, ɑ̃fɔ̃se, ekʁaze paʁ sεtə vi ki nə vø plys də mwa.
də tutə fasɔ̃, il ni a plys də sɑ̃timɑ̃ dɑ̃ sεtə vi, il ni a pa də plenitydə e də satisfaksjɔ̃. il ni a plys də dulœʁ nɔ̃ plys, ʒə kʁwa kil ni a plys ʁjɛ̃.
la nɥi dεʁnjεʁə, dɑ̃ mɔ̃ ʁεvə, ʒε fʁape a la pɔʁtə dy bɔnœʁ, puʁ vwaʁ sil mə ʁəkɔnεsε. ʒε ɑ̃tɑ̃dy diʁə kil etε tʁo ɔkype e kil navε pa lə tɑ̃ də mə paʁle e plys ʁjɛ̃ a mapɔʁte.
dezijyzjɔ̃ ki sεt- ɑ̃paʁe ɥ fwa də plys də mɔ̃ pəti kɔʁ si fʁaʒilize paʁ lε kɔ̃sekɑ̃sə də sεtə si pətitə vi.