Poème-France.com

Poeme : Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

Lautre jours jtais vraiment en colère. . je suis parti a dire des tas de truc
T plein de choses que jaurais pas du
Dire… maiiisss dans lfond. . tes quelqu1 dexceptionnel

Tu men veut ? ? ?
Moi aussi je ment veut

Je regrette. . je veut changer pour le mieux. . je ne suis plus moi même
Maintenant meme mes amies me regarde comme une extra-
Terrestre juste pour sa ! ! ! pareil il on raison

Jmenn voudrais toujours

Tu men veut ? ? ?
Moi aussi je men veut !
Pour toute les journée quon a passer ensemble a rire et a inventer
Des connerie et a parler de tout comme de rien. . et enfin. . de la vie en général

Je ne te lavais pas dit. . je voulais cacher mes émotion en te disant
Tes stupide… trop imbécille pour faire attention a seux qui taime tes paresseus tu pense juste
Que le monde fon se que tu veut et qui von tjrs tattendre. . tes irresponsable taura pa de chance ! tu te met juste en colère pour des nieserie
Regarde toi ! *
… Dans lfond tes quelqu1 dexeptionnel
Mon secret… cétais vraiment juste a moi que je pouvais en parler !
Je taime ! ! ! !
Ma vie na pas été assé facile il a fallu que je brisse notre amitier. . en coupant la corde qui nous liai
Jmen voudrai toujours croie moi. . maintenant je le réalise ! Dans le fond tétais important a mes yeux. . a ma vie !
Jaimerais etre entrain de rire au éclat avec toi
Ces pas le cas il faut arreter de rêve ce nest plus le temps ! Aurevoir a tout mes beau reve qui mon menner a toi. . ton parfum je le reconnais je les vue lotre jour a la pharmacie. . je te jure. . je sais meme par cœur
Quel est lhoraire de tes cour… Pourquoi jai dit ces choses. . quand tu est tout le contraire !
Tu ment voudra pour toujours ? ? ?
Moi… je suis sure dune choses ses que tu men voudra peut-etre toujours
Mylène Landry

PostScriptum

souvent on pense pas au effet qu1 simple mot peut faitre a une personne !
jai réfléchie et quand jai réaliser cela jai été particulierement toucher et je fait attention mais jaimerais tellement que tout le monde face attention. . .
sa serais un acte


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lotʁə ʒuʁ ʒtε vʁεmɑ̃ ɑ̃ kɔlεʁə. ʒə sɥi paʁti a diʁə dε tas də tʁyk
te plɛ̃ də ʃozə kə ʒoʁε pa dy
diʁə… mεji εs εs εs dɑ̃ lfɔ̃. tε kεlk œ̃ dεksεpsjɔnεl
asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
ty mεn vø ? ? ?
mwa osi ʒə mɑ̃ vø

ʒə ʁəɡʁεtə. ʒə vø ʃɑ̃ʒe puʁ lə mjø. ʒə nə sɥi plys mwa mεmə
mɛ̃tənɑ̃ məmə mεz- ami mə ʁəɡaʁdə kɔmə ynə εkstʁa
teʁεstʁə ʒystə puʁ sa ! ! ! paʁεj il ɔ̃ ʁεzɔ̃

ʒmεn vudʁε tuʒuʁ
asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
ty mεn vø ? ? ?
mwa osi ʒə mεn vø !
puʁ tutə lε ʒuʁne kɔ̃ a pase ɑ̃sɑ̃blə a ʁiʁə e a ɛ̃vɑ̃te
dε kɔnəʁi e a paʁle də tu kɔmə də ʁjɛ̃. e ɑ̃fɛ̃. də la vi ɑ̃ ʒeneʁal

ʒə nə tə lavε pa di. ʒə vulε kaʃe mεz- emɔsjɔ̃ ɑ̃ tə dizɑ̃
tε stypidə… tʁo ɛ̃besijə puʁ fεʁə atɑ̃sjɔ̃ a sø ki tεmə tε paʁesøs ty pɑ̃sə ʒystə
kə lə mɔ̃də fɔ̃ sə kə ty vø e ki vɔ̃ te ʒi εʁ εs tatɑ̃dʁə. tεz- iʁεspɔ̃sablə toʁa pa də ʃɑ̃sə ! ty tə mεt ʒystə ɑ̃ kɔlεʁə puʁ dε njəzəʁi
ʁəɡaʁdə twa ! asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
… dɑ̃ lfɔ̃ tε kεlk œ̃ dεksεpsjɔnεl
mɔ̃ sεkʁε… setε vʁεmɑ̃ ʒystə a mwa kə ʒə puvεz- ɑ̃ paʁle !
ʒə tεmə ! ! !
ma vi na pa ete ase fasilə il a faly kə ʒə bʁisə nɔtʁə amitje. ɑ̃ kupɑ̃ la kɔʁdə ki nu ljε
ʒmɛ̃ vudʁε tuʒuʁ kʁwa mwa. mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə ʁealizə ! dɑ̃ lə fɔ̃ tetεz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ a mεz- iø. a ma vi !
ʒεməʁεz- εtʁə ɑ̃tʁɛ̃ də ʁiʁə o ekla avεk twa
sε pa lə ka il fo aʁəte də ʁεvə sə nεst plys lə tɑ̃ ! oʁəvwaʁ a tu mε bo ʁəvə ki mɔ̃ mεne a twa. tɔ̃ paʁfœ̃ ʒə lə ʁəkɔnε ʒə lε vɥ lɔtʁə ʒuʁ a la faʁmasi. ʒə tə ʒyʁə. ʒə sε məmə paʁ kœʁ
kεl ε lɔʁεʁə də tε kuʁ… puʁkwa ʒε di sε ʃozə. kɑ̃ ty ε tu lə kɔ̃tʁεʁə !
ty mɑ̃ vudʁa puʁ tuʒuʁ ? ? ?
mwa… ʒə sɥi syʁə dynə ʃozə sε kə ty mεn vudʁa pø tεtʁə tuʒuʁ