Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A Mon Frere

Poème Amour
Publié le 13/06/2004 00:00

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mylène Landry

A Mon Frere

Ces a lui que je doit tout
Les stupiditer que jai aprie ; oP
On se pousse contre les murs
On ne saime pas tout les jours…
Lorsqu’il me fait un sourire
Une étincelle de bonheure nait en moi
Je cache tjrs en moi un peut daffection envers lui
Ces comme sa entre frere et sœur
Mais on ses que l’on saime énormément
Petite. . il ma fait tou les peur du monde quand t’il
Fesais semblant dêtre mort. .
Il ne lira jamais se message pour lui. .
Sa ferais trop bizarre si il devrais le lire…
Malgré lécart dage (il a 20 moi 14)
On se comprend facilement quand on se parle,
On rie des meme choses. . on se pardonne de nos erreur
Il veille sur moi comme un ange gardien
A mon frere… je le remercie detre près de moi ! ; o)
 • Pieds Hyphénique: A Mon Frere

  ces=a=lui=que=je=doit=tout 7
  les=stu=pi=di=ter=que=jai=a=prie=op 10
  on=se=pous=se=con=tre=les=murs 8
  on=ne=sai=me=pas=tout=les=jours 8
  lors=quil=me=fait=un=sou=ri=re 8
  uneé=tin=cel=le=de=bon=heu=re=nait=en=moi 11
  je=cache=t=j=r=s=en=moi=un=peut=daf=fec=tion=en=vers=lui 16
  ces=comme=sa=en=tre=fre=reet=sœur 8
  mais=on=ses=que=lon=saimeé=nor=mément 8
  pe=tite=il=ma=fait=tou=les=peur=du=monde=quand=til 12
  fe=sais=sem=blant=dê=tre=mort 7
  il=ne=li=ra=ja=mais=se=mes=sage=pour=lui 11
  sa=fe=rais=trop=bi=zar=re=si=il=de=vrais=le=lire 13
  mal=gré=lé=cart=dage=il=a=vingt=moi=qua=torze 11
  on=se=com=prend=fa=cile=ment=quand=on=se=par=le 12
  on=rie=des=me=me=choses=on=se=par=donne=de=nos=er=reur 14
  il=veille=sur=moi=com=meun=an=ge=gar=dien 10
  a=mon=fre=re=je=le=re=mer=cie=de=tre=près=de=moi=o 15
 • Phonétique : A Mon Frere

  sεz- a lɥi kə ʒə dwa tu
  lε stypidite kə ʒε apʁi, ɔp
  ɔ̃ sə pusə kɔ̃tʁə lε myʁ
  ɔ̃ nə sεmə pa tu lε ʒuʁ…
  lɔʁskil mə fε œ̃ suʁiʁə
  ynə etɛ̃sεllə də bɔnəʁ nε ɑ̃ mwa
  ʒə kaʃə te ʒi εʁ εs ɑ̃ mwa œ̃ pø dafεksjɔ̃ ɑ̃vεʁ lɥi
  sε kɔmə sa ɑ̃tʁə fʁəʁə e sœʁ
  mεz- ɔ̃ sε kə lɔ̃ sεmə enɔʁmemɑ̃
  pətitə. il ma fε tu lε pœʁ dy mɔ̃də kɑ̃ til
  fəzε sɑ̃blɑ̃ dεtʁə mɔʁ.
  il nə liʁa ʒamε sə mesaʒə puʁ lɥi.
  sa fəʁε tʁo bizaʁə si il dəvʁε lə liʁə…
  malɡʁe lekaʁ daʒə (il a vɛ̃ mwa katɔʁzə)
  ɔ̃ sə kɔ̃pʁɑ̃ fasiləmɑ̃ kɑ̃t- ɔ̃ sə paʁlə,
  ɔ̃ ʁi dε məmə ʃozə. ɔ̃ sə paʁdɔnə də noz- eʁœʁ
  il vεjə syʁ mwa kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃
  a mɔ̃ fʁəʁə… ʒə lə ʁəmεʁsi dətʁə pʁε də mwa ! , ɔ)
 • Pieds Phonétique : A Mon Frere

  sε=za=lɥi=kə=ʒə=dwa=tu 7
  lε=sty=pi=di=te=kə=ʒε=a=pʁi=ɔp 10
  ɔ̃=sə=pu=sə=kɔ̃=tʁə=lε=myʁ 8
  ɔ̃=nə=sε=mə=pa=tu=lε=ʒuʁ 8
  lɔʁ=skil=mə=fε=œ̃=su=ʁi=ʁə 8
  ynə=e=tɛ̃=sεllə=də=bɔ=nəʁ=nε=ɑ̃=mwa 10
  ʒə=kaʃə=te=ʒi=εʁ=ε=səɑ̃=mwa=œ̃=pø=da=fεk=sjɔ̃=ɑ̃=vεʁ=lɥi 16
  sε=kɔ=mə=sa=ɑ̃=tʁə=fʁə=ʁə=e=sœʁ 10
  mε=zɔ̃=sε=kə=lɔ̃=sεmə=e=nɔʁ=me=mɑ̃ 10
  pə=titə=il=ma=fε=tu=lε=pœʁ=dy=mɔ̃=də=kɑ̃=til 13
  fə=zε=sɑ̃=blɑ̃=dε=tʁə=mɔʁ 7
  il=nə=li=ʁa=ʒa=mεsə=me=sa=ʒə=puʁ=lɥi 11
  safə=ʁε=tʁo=bi=zaʁə=si=il=də=vʁε=lə=liʁə 11
  mal=ɡʁe=le=kaʁ=daʒə=il=a=vɛ̃=mwa=katɔʁzə 10
  ɔ̃sə=kɔ̃=pʁɑ̃=fa=si=lə=mɑ̃=kɑ̃=tɔ̃=sə=paʁlə 11
  ɔ̃=ʁi=dεmə=mə=ʃo=zə=ɔ̃=sə=paʁ=dɔ=nə=də=no=ze=ʁœʁ 15
  il=vεjə=syʁ=mwa=kɔmə=œ̃=nɑ̃=ʒə=ɡaʁ=djɛ̃ 10
  a=mɔ̃fʁə=ʁə=ʒə=lə=ʁə=mεʁ=si=də=tʁə=pʁε=də=mwa=ɔ 14

PostScriptum

a mon frere que jadore !

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Mylène Landry

laisser moi vos commentaire
kiss xx

Auteur de Poésie
13/07/2004 00:00Taleen Onn

Ton poème est très beau et même si sa ferait bizarre tu devrais lui faire lire. . . je suis sur que votre relation serait
encore mieux!!