Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

Poème Amour
Publié le 13/06/2004 00:00

L'écrit contient 322 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Mylène Landry

Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

Lautre jours jtais vraiment en colère. . je suis parti a dire des tas de truc
T plein de choses que jaurais pas du
Dire… maiiisss dans lfond. . tes quelqu1 dexceptionnel

Tu men veut ? ? ?
Moi aussi je ment veut

Je regrette. . je veut changer pour le mieux. . je ne suis plus moi même
Maintenant meme mes amies me regarde comme une extra-
Terrestre juste pour sa ! ! ! pareil il on raison

Jmenn voudrais toujours

Tu men veut ? ? ?
Moi aussi je men veut !
Pour toute les journée quon a passer ensemble a rire et a inventer
Des connerie et a parler de tout comme de rien. . et enfin. . de la vie en général

Je ne te lavais pas dit. . je voulais cacher mes émotion en te disant
Tes stupide… trop imbécille pour faire attention a seux qui taime tes paresseus tu pense juste
Que le monde fon se que tu veut et qui von tjrs tattendre. . tes irresponsable taura pa de chance ! tu te met juste en colère pour des nieserie
Regarde toi ! *
… Dans lfond tes quelqu1 dexeptionnel
Mon secret… cétais vraiment juste a moi que je pouvais en parler !
Je taime ! ! ! !
Ma vie na pas été assé facile il a fallu que je brisse notre amitier. . en coupant la corde qui nous liai
Jmen voudrai toujours croie moi. . maintenant je le réalise ! Dans le fond tétais important a mes yeux. . a ma vie !
Jaimerais etre entrain de rire au éclat avec toi
Ces pas le cas il faut arreter de rêve ce nest plus le temps ! Aurevoir a tout mes beau reve qui mon menner a toi. . ton parfum je le reconnais je les vue lotre jour a la pharmacie. . je te jure. . je sais meme par cœur
Quel est lhoraire de tes cour… Pourquoi jai dit ces choses. . quand tu est tout le contraire !
Tu ment voudra pour toujours ? ? ?
Moi… je suis sure dune choses ses que tu men voudra peut-etre toujours
 • Pieds Hyphénique: Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

  lautre=jours=j=tais=vrai=ment=en=co=lère=je=suis=par=ti=a=di=re=des=tas=de=truc 20
  t=plein=de=cho=ses=que=jau=rais=pas=du 10
  di=re=maiii=s=s=s=dans=l=fond=tes=quel=qu=un=dex=cep=ti=on=nel 18
  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11
  tu=men=veut 3
  moi=aus=si=je=ment=veut 6

  je=re=gret=te=je=veut=chan=ger=pour=le=mieux=je=ne=suis=plus=moi=mê=me 18
  main=te=nant=me=me=mes=a=mies=me=re=gar=de=com=me=u=ne=ex=tra 18
  ter=res=tre=jus=te=pour=sa=pa=reil=il=on=rai=son 13

  jmenn=vou=drais=tou=jours 5
  as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 11
  tu=men=veut 3
  moi=aus=si=je=men=veut 6
  pour=toute=les=jour=née=quon=a=pas=ser=en=sem=blea=ri=re=et=a=in=ven=ter 19
  des=conne=rieet=a=par=ler=de=tout=com=me=de=rien=et=en=fin=de=la=vie=en=gé=né=ral 22

  je=ne=te=la=vais=pas=dit=je=vou=lais=ca=cher=mes=é=mo=tion=en=te=di=sant 20
  tes=stu=pide=trop=im=bé=cille=pour=fai=reat=ten=tion=a=seux=qui=tai=me=tes=pa=res=seus=tu=pen=se=juste 25
  que=le=monde=fon=se=que=tu=veut=et=qui=von=t=j=r=s=tat=tendre=tes=ir=res=pon=sa=ble=tau=ra=pa=de=chan=ce=tu=te=met=jus=teen=co=lè=re=pour=des=nie=se=rie 42
  re=gar=de=toi=as=té=ris=que=as=té=ris=que=as=té=risque 15
  dans=l=fond=tes=quel=qu=un=dexep=ti=on=nel 12
  mon=se=cret=cé=tais=vrai=ment=jus=te=a=moi=que=je=pou=vais=en=par=ler 18
  je=tai=me 3
  ma=vie=na=pas=é=té=as=sé=fa=cile=il=a=fal=lu=que=je=bris=se=no=trea=mi=tier=en=cou=pant=la=cor=de=qui=nous=liai 31
  jmen=vou=drai=tou=jours=croie=moi=mainte=nant=je=le=ré=a=li=se=dans=le=fond=té=tais=im=por=tant=a=mes=yeux=a=ma=vie 29
  jai=me=rais=e=tre=en=train=de=ri=re=au=é=clat=a=vec=toi 16
  ces=pas=le=cas=il=faut=ar=re=ter=de=rêve=ce=nest=plus=le=temps=au=re=voir=a=tout=mes=beau=re=ve=qui=mon=men=ner=a=toi=ton=par=fum=je=le=re=con=nais=je=les=vue=lo=tre=jour=a=la=phar=ma=cie=je=te=ju=re=je=sais=me=me=par=cœur 60
  quel=est=lho=raire=de=tes=cour=pour=quoi=jai=dit=ces=choses=quand=tu=est=tout=le=con=traire 20
  tu=ment=vou=dra=pour=tou=jours 7
  moi=je=suis=su=re=du=ne=cho=ses=ses=que=tu=men=vou=dra=peut=te=tre=tou=jours 20
 • Phonétique : Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

  lotʁə ʒuʁ ʒtε vʁεmɑ̃ ɑ̃ kɔlεʁə. ʒə sɥi paʁti a diʁə dε tas də tʁyk
  te plɛ̃ də ʃozə kə ʒoʁε pa dy
  diʁə… mεji εs εs εs dɑ̃ lfɔ̃. tε kεlk œ̃ dεksεpsjɔnεl
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ty mεn vø ? ? ?
  mwa osi ʒə mɑ̃ vø

  ʒə ʁəɡʁεtə. ʒə vø ʃɑ̃ʒe puʁ lə mjø. ʒə nə sɥi plys mwa mεmə
  mɛ̃tənɑ̃ məmə mεz- ami mə ʁəɡaʁdə kɔmə ynə εkstʁa
  teʁεstʁə ʒystə puʁ sa ! ! ! paʁεj il ɔ̃ ʁεzɔ̃

  ʒmεn vudʁε tuʒuʁ
  asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  ty mεn vø ? ? ?
  mwa osi ʒə mεn vø !
  puʁ tutə lε ʒuʁne kɔ̃ a pase ɑ̃sɑ̃blə a ʁiʁə e a ɛ̃vɑ̃te
  dε kɔnəʁi e a paʁle də tu kɔmə də ʁjɛ̃. e ɑ̃fɛ̃. də la vi ɑ̃ ʒeneʁal

  ʒə nə tə lavε pa di. ʒə vulε kaʃe mεz- emɔsjɔ̃ ɑ̃ tə dizɑ̃
  tε stypidə… tʁo ɛ̃besijə puʁ fεʁə atɑ̃sjɔ̃ a sø ki tεmə tε paʁesøs ty pɑ̃sə ʒystə
  kə lə mɔ̃də fɔ̃ sə kə ty vø e ki vɔ̃ te ʒi εʁ εs tatɑ̃dʁə. tεz- iʁεspɔ̃sablə toʁa pa də ʃɑ̃sə ! ty tə mεt ʒystə ɑ̃ kɔlεʁə puʁ dε njəzəʁi
  ʁəɡaʁdə twa ! asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə
  … dɑ̃ lfɔ̃ tε kεlk œ̃ dεksεpsjɔnεl
  mɔ̃ sεkʁε… setε vʁεmɑ̃ ʒystə a mwa kə ʒə puvεz- ɑ̃ paʁle !
  ʒə tεmə ! ! !
  ma vi na pa ete ase fasilə il a faly kə ʒə bʁisə nɔtʁə amitje. ɑ̃ kupɑ̃ la kɔʁdə ki nu ljε
  ʒmɛ̃ vudʁε tuʒuʁ kʁwa mwa. mɛ̃tənɑ̃ ʒə lə ʁealizə ! dɑ̃ lə fɔ̃ tetεz- ɛ̃pɔʁtɑ̃ a mεz- iø. a ma vi !
  ʒεməʁεz- εtʁə ɑ̃tʁɛ̃ də ʁiʁə o ekla avεk twa
  sε pa lə ka il fo aʁəte də ʁεvə sə nεst plys lə tɑ̃ ! oʁəvwaʁ a tu mε bo ʁəvə ki mɔ̃ mεne a twa. tɔ̃ paʁfœ̃ ʒə lə ʁəkɔnε ʒə lε vɥ lɔtʁə ʒuʁ a la faʁmasi. ʒə tə ʒyʁə. ʒə sε məmə paʁ kœʁ
  kεl ε lɔʁεʁə də tε kuʁ… puʁkwa ʒε di sε ʃozə. kɑ̃ ty ε tu lə kɔ̃tʁεʁə !
  ty mɑ̃ vudʁa puʁ tuʒuʁ ? ? ?
  mwa… ʒə sɥi syʁə dynə ʃozə sε kə ty mεn vudʁa pø tεtʁə tuʒuʁ
 • Pieds Phonétique : Tes Est Quelqun Dexceptionnelle ! ! ! ! ! ! ! !

  lotʁə=ʒuʁ=ʒtε=vʁε=mɑ̃=ɑ̃=kɔ=lε=ʁə=ʒə=sɥi=paʁ=ti=a=di=ʁə=dε=tas=də=tʁyk 20
  te=plɛ̃=də=ʃo=zə=kə=ʒo=ʁε=pa=dy 10
  di=ʁə=mε=ji=ε=sə=ε=sə=ε=sə=dɑ̃=lfɔ̃=tε=kεl=kə=œ̃=dεk=sεp=sjɔ=nεl 20
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ty=mεn=vø 3
  mwa=o=si=ʒə=mɑ̃=vø 6

  ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=ʒə=vø=ʃɑ̃=ʒe=puʁ=lə=mj=ø=ʒə=nə=sɥi=plys=mwa=mε=mə 19
  mɛ̃=tə=nɑ̃=mə=mə=mε=za=mi=mə=ʁə=ɡaʁ=də=kɔ=mə=y=nə=εk=stʁa 18
  te=ʁεs=tʁə=ʒys=tə=puʁ=sa=pa=ʁεj=il=ɔ̃=ʁε=zɔ̃ 13

  ʒmεn=vu=dʁε=tu=ʒuʁ 5
  as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 12
  ty=mεn=vø 3
  mwa=o=si=ʒə=mεn=vø 6
  puʁ=tutə=lε=ʒuʁ=ne=kɔ̃=a=pa=se=ɑ̃=sɑ̃=blə=a=ʁi=ʁə=e=a=ɛ̃=vɑ̃=te 20
  dε=kɔnə=ʁi=e=a=paʁ=le=də=tu=kɔ=mə=də=ʁjɛ̃=e=ɑ̃=fɛ̃=də=la=vi=ɑ̃=ʒe=ne=ʁal 23

  ʒə=nə=tə=la=vε=pa=di=ʒə=vu=lε=ka=ʃe=mε=ze=mɔ=sjɔ̃=ɑ̃=tə=di=zɑ̃ 20
  tε=sty=pidə=tʁo=ɛ̃=be=si=jə=puʁ=fε=ʁəa=tɑ̃=sjɔ̃=a=sø=ki=tε=mə=tε=pa=ʁe=søs=ty=pɑ̃=sə=ʒys=tə 27
  kə=lə=mɔ̃də=fɔ̃=sə=kə=ty=vø=e=ki=vɔ̃=te=ʒi=εʁ=ε=sə=ta=tɑ̃=dʁə=tε=zi=ʁεs=pɔ̃=sa=blə=to=ʁa=pa=də=ʃɑ̃=sə=ty=tə=mεt=ʒys=təɑ̃=kɔ=lε=ʁə=puʁ=dε=njə=zə=ʁi 44
  ʁə=ɡaʁ=də=twa=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə=as=te=ʁis=kə 16
  dɑ̃=lfɔ̃=tε=kεl=kə=œ̃=dεk=sεp=sj=ɔ=nεl 12
  mɔ̃=sε=kʁε=se=tε=vʁε=mɑ̃=ʒys=tə=a=mwa=kə=ʒə=pu=vε=zɑ̃=paʁ=le 18
  ʒə=tε=mə 3
  ma=vi=na=pa=e=te=ase=fa=si=lə=il=a=fa=ly=kə=ʒə=bʁi=sə=nɔ=tʁəa=mi=tje=ɑ̃=ku=pɑ̃=la=kɔʁ=də=ki=nu=ljε 31
  ʒmɛ̃=vu=dʁε=tu=ʒuʁ=kʁwa=mwa=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=lə=ʁe=a=li=zə=dɑ̃=lə=fɔ̃=te=tε=zɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=a=mε=ziø=a=ma=vi 29
  ʒε=mə=ʁε=zε=tʁə=ɑ̃=tʁɛ̃=də=ʁi=ʁə=o=e=kla=a=vεk=twa 16
  sε=palə=ka=il=fo=a=ʁə=te=də=ʁε=və=sə=nεst=plys=lə=tɑ̃=o=ʁə=vwaʁ=a=tu=mε=bo=ʁə=və=ki=mɔ̃=mε=ne=a=twa=tɔ̃=paʁ=fœ̃=ʒə=lə=ʁə=kɔ=nε=ʒə=lε=vɥ=lɔ=tʁə=ʒuʁ=a=la=faʁ=ma=si=ʒə=tə=ʒy=ʁə=ʒə=sε=mə=mə=paʁ=kœʁ 60
  kεl=ε=lɔ=ʁεʁə=də=tε=kuʁ=puʁ=kwa=ʒε=di=sε=ʃo=zə=kɑ̃=ty=ε=tu=lə=kɔ̃=tʁεʁə 21
  ty=mɑ̃=vu=dʁa=puʁ=tu=ʒuʁ 7
  mwa=ʒə=sɥi=sy=ʁə=dy=nə=ʃo=zə=sε=kə=ty=mεn=vu=dʁa=pø=tε=tʁə=tu=ʒuʁ 20

PostScriptum

souvent on pense pas au effet qu1 simple mot peut faitre a une personne !
jai réfléchie et quand jai réaliser cela jai été particulierement toucher et je fait attention mais jaimerais tellement que tout le monde face attention. . .
sa serais un acte

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Mylène Landry

sa serais un acte vraiment bien!!

Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Jjp

Superbe encore il ne faux vraiment pas juge les gens rien que en les ayant apercu quelque fois il faut apprendre a mieux les connaîtres
Amicalement jjp -0 continue

Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau, tu as un talent prometteur.
Et aussi merci pour l avatar 😉 c’est sympa (et celui là seul toi l a!)
Continues ainsi surtout.
Amitié -0

Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Biloute57

t pome sn tré bo jlé em bien tu fé paC kelkchose a traver t ver bvo !!! lèce moi d com si tu vge a+ biz