Poème-France.com

Poeme : A Quel Point Je LaimeA Quel Point Je Laime

Si un jours il faut que mes rêves meurt… je meureré avec eu, car je m’envole avec toi peut importe où tu iras !

Je menvole pour traverser les année qu’on a perdu a ne pas se connaitre…
A chaqun son chemin. . a chaqun son histoire. . et a chaqun le droit dinventer son amour

Je te porterer au dela de mes voile… je te ferer traverser les déserts…
Je brulerer mes aile pour allé chercher les rayon du soleil tellement mon amour est fort. . peut importe les moyen que je prendré pour revenir ! je reviendrez dans un derniez souffle de mon cœur, dans tes rêves…
Mylène Landry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si œ̃ ʒuʁz- il fo kə mε ʁεvə məʁ… ʒə məʁəʁe avεk y, kaʁ ʒə mɑ̃vɔlə avεk twa pø ɛ̃pɔʁtə u ty iʁa !

ʒə mɑ̃vɔlə puʁ tʁavεʁse lεz- ane kɔ̃n- a pεʁdy a nə pa sə kɔnεtʁə…
a ʃakn sɔ̃ ʃəmɛ̃. a ʃakn sɔ̃n- istwaʁə. e a ʃakn lə dʁwa dɛ̃vɑ̃te sɔ̃n- amuʁ

ʒə tə pɔʁtəʁe o dəla də mε vwalə… ʒə tə fəʁe tʁavεʁse lε dezεʁ…
ʒə bʁyləʁe mεz- εlə puʁ ale ʃεʁʃe lε ʁεjɔ̃ dy sɔlεj tεllmɑ̃ mɔ̃n- amuʁ ε fɔʁ. pø ɛ̃pɔʁtə lε mwajɛ̃ kə ʒə pʁɑ̃dʁe puʁ ʁəvəniʁ ! ʒə ʁəvjɛ̃dʁe dɑ̃z- œ̃ dεʁnje suflə də mɔ̃ kœʁ, dɑ̃ tε ʁεvə…