Poeme : Maintenant Loin De Toi

Maintenant Loin De Toi

Le feu de l’amour ces comme la rage d’être
Enfermer dans une cage isoler de lui
Et de ne pas pouvoir crier que je laime,
Juste un baiser, pour qu’un jours ce don jai rêver puise devenir
Réaliter. J’ai hurler, tomber a genoux de d’ésespoire pour que tu
Entende mes larmes qui ne se son dallieur pas encore arreter… Cacher ce désir damour
Jentend parfois cette voix en moi qui me dit que sa ne sère a rien !
Mème si la raison ne sexplique pas… car tu ne pourra pas lentendre…
Ces parce que je souffre de ton regard… de ton corps…
Maintenant sa fais telment longtemps de tout ces souvenir que je me suis
Refermer sur moi ! partir san revenir… partir sans rien pouvoir te dire ! acause
Que je savais que sa allais trop me faire mal si un jour il aurais fallu que sa ce termine !
La nuit couvrais ton ombre… te supliant darreter de courrir pour me ratraper dans la noirceur
Ne cherche plus… je suis parti sans vouloir revenir… partie sans rien pouvoir te dire !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Maintenant Loin De Toi

  le=feu=de=la=mour=ces=com=me=la=ra=ge=dêtre 12
  en=fer=mer=dans=une=ca=ge=i=so=ler=de=lui 12
  et=de=ne=pas=pou=voir=cri=er=que=je=lai=me 12
  jus=teun=bai=ser=pour=quun=jours=ce=don=jai=rê=ver=puise=de=ve=nir 16
  ré=a=li=ter=jai=hur=ler=tom=ber=a=ge=noux=de=déses=poi=re=pour=que=tu 19
  enten=de=mes=lar=mes=qui=ne=se=son=dal=lieur=pas=en=co=rear=re=ter=ca=cher=ce=dé=sir=da=mour 24
  jen=tend=par=fois=cette=voix=en=moi=qui=me=dit=que=sa=ne=sè=rea=rien 17
  mème=si=la=rai=son=ne=sex=pli=que=pas=car=tu=ne=pour=ra=pas=len=tendre 18
  ces=par=ce=que=je=souf=fre=de=ton=re=gard=de=ton=corps 14
  mainte=nant=sa=fais=tel=ment=long=temps=de=tout=ces=sou=ve=nir=que=je=me=suis 18
  re=fer=mer=sur=moi=par=tir=san=re=ve=nir=par=tir=sans=rien=pou=voir=te=dire=a=cause 21
  que=je=sa=vais=que=sa=al=lais=trop=me=faire=mal=si=un=jour=il=au=rais=fal=lu=que=sa=ce=ter=mine 25
  la=nuit=cou=vrais=ton=ombre=te=su=pliant=dar=re=ter=de=cour=rir=pour=me=ra=tra=per=dans=la=noir=ceur 24
  ne=cherche=plus=je=suis=par=ti=sans=vou=loir=re=ve=nir=par=tie=sans=rien=pou=voir=te=dire 21
 • Phonétique : Maintenant Loin De Toi

  lə fø də lamuʁ sε kɔmə la ʁaʒə dεtʁə
  ɑ̃fεʁme dɑ̃z- ynə kaʒə izɔle də lɥi
  e də nə pa puvwaʁ kʁje kə ʒə lεmə,
  ʒystə œ̃ bεze, puʁ kœ̃ ʒuʁ sə dɔ̃ ʒε ʁεve pɥizə dəvəniʁ
  ʁealite. ʒε yʁle, tɔ̃be a ʒənu də dezεspwaʁə puʁ kə ty
  ɑ̃tɑ̃də mε laʁmə- ki nə sə sɔ̃ daljœʁ pa ɑ̃kɔʁə aʁəte… kaʃe sə deziʁ damuʁ
  ʒɑ̃tɑ̃ paʁfwa sεtə vwa ɑ̃ mwa ki mə di kə sa nə sεʁə a ʁjɛ̃ !
  mεmə si la ʁεzɔ̃ nə sεksplikə pa… kaʁ ty nə puʁʁa pa lɑ̃tɑ̃dʁə…
  sε paʁsə kə ʒə sufʁə də tɔ̃ ʁəɡaʁ… də tɔ̃ kɔʁ…
  mɛ̃tənɑ̃ sa fε tεlme lɔ̃tɑ̃ də tu sε suvəniʁ kə ʒə mə sɥi
  ʁəfεʁme syʁ mwa ! paʁtiʁ sɑ̃ ʁəvəniʁ… paʁtiʁ sɑ̃ ʁjɛ̃ puvwaʁ tə diʁə ! akozə
  kə ʒə savε kə sa alε tʁo mə fεʁə mal si œ̃ ʒuʁ il oʁε faly kə sa sə tεʁminə !
  la nɥi kuvʁε tɔ̃n- ɔ̃bʁə… tə sypljɑ̃ daʁəte də kuʁʁiʁ puʁ mə ʁatʁape dɑ̃ la nwaʁsœʁ
  nə ʃεʁʃə plys… ʒə sɥi paʁti sɑ̃ vulwaʁ ʁəvəniʁ… paʁti sɑ̃ ʁjɛ̃ puvwaʁ tə diʁə !
 • Syllabes Phonétique : Maintenant Loin De Toi

  lə=fø=də=la=muʁ=sε=kɔ=mə=la=ʁa=ʒə=dεtʁə 12
  ɑ̃=fεʁ=me=dɑ̃=zynə=ka=ʒə=i=zɔ=le=də=lɥi 12
  e=də=nə=pa=pu=vwaʁ=kʁj=e=kə=ʒə=lε=mə 12
  ʒys=təœ̃=bε=ze=puʁ=kœ̃=ʒuʁsə=dɔ̃=ʒε=ʁε=ve=pɥi=zə=də=və=niʁ 16
  ʁe=a=li=te=ʒε=yʁ=le=tɔ̃=be=aʒə=nu=də=de=zεs=pwa=ʁə=puʁ=kə=ty 19
  ɑ̃=tɑ̃də=mε=laʁ=mə=ki=nə=sə=sɔ̃=da=ljœʁ=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=ʁə=te=ka=ʃe=sə=de=ziʁ=da=muʁ 24
  ʒɑ̃=tɑ̃=paʁ=fwa=sεtə=vwa=ɑ̃=mwa=ki=mə=di=kə=sa=nə=sε=ʁəa=ʁjɛ̃ 17
  mεmə=si=la=ʁε=zɔ̃=nə=sεk=spli=kə=pa=kaʁ=ty=nə=puʁ=ʁa=pa=lɑ̃=tɑ̃dʁə 18
  sε=paʁsə=kə=ʒə=su=fʁə=də=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=də=tɔ̃=kɔʁ 13
  mɛ̃tə=nɑ̃=sa=fε=tεl=me=lɔ̃=tɑ̃=də=tu=sε=su=və=niʁ=kə=ʒə=mə=sɥi 18
  ʁə=fεʁ=me=syʁ=mwa=paʁ=tiʁ=sɑ̃ʁə=və=niʁ=paʁ=tiʁ=sɑ̃=ʁjɛ̃=pu=vwaʁ=tə=di=ʁə=a=kozə 21
  kə=ʒə=sa=vεkə=sa=a=lε=tʁo=mə=fε=ʁə=mal=si=œ̃=ʒuʁ=il=o=ʁε=fa=ly=kə=sa=sə=tεʁ=minə 25
  la=nɥi=ku=vʁε=tɔ̃nɔ̃bʁə=tə=sy=pljɑ̃=da=ʁə=te=də=kuʁ=ʁiʁ=puʁ=mə=ʁa=tʁa=pe=dɑ̃=la=nwaʁ=sœʁ 23
  nə=ʃεʁʃə=plys=ʒə=sɥi=paʁ=ti=sɑ̃=vu=lwaʁ=ʁə=və=niʁ=paʁ=ti=sɑ̃=ʁjɛ̃=pu=vwaʁ=tə=diʁə 21

PostScriptum

écriver moi vos commentaire, je voudrais savoir ce que vous en penser… je vous enverer un commentaire en retoure sur vos poeme ! bye bye

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
04/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.