Poeme : Drame

Drame

Ces un Un jours
Dans l’impossible
Dans un autre monde que tout ce passa
Ton visage me hante toujours comme un esprit
Qui na pas accomplie tout ces tache sur terre !

Tu renais pour me hanté…

PPouurrquoi tu tacharne sur moi…
Jai déja tourner la page entre tout ces crie de detresse et damour…
Tu essaie encore de me faire quitter mon corps
En tagrippent a mes souvenir
Car tu ses que tu va me voir mourrir en-bas, de lo-dela

UN instant jai du retenir mon souffle pour ne pas laisser allé mes larme
Cette vie misérable que chacun de tout entretien comme un vieux cimetiere
Tu est toujours derrière moi, je sens ton ame froid, rodé a lentour de moi ! ! ! ! !

Pourquoi tu tacharne sur moi…
Jai déja tourner la page entre tout ces crie…
Tu essaie encore de me faire quitter mon corps
En tagrippent a mes souvenir…
Car tu ses que tu va me voir mourrir

Je nest pas voulu te dire aurevoir de cette facon
Tu sais, tu me manque, je sais par dessus tout que ces ma faute
Je tembrasserais bien un autre fois, mais il n’y a plus d’autre fois. , . , . , . , . , . , . , . , .
N’essaie pas de me retenir. . ces moi qui voulais me voir mourrir… !
Pourtant javais jurer avoir tourner la page entre tout ses crie damour et de détresse !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Drame

  ces=un=un=jours 4
  dans=lim=pos=si=ble 5
  dans=un=au=tre=monde=que=tout=ce=pas=sa 10
  ton=vi=sage=me=han=te=tou=jours=com=meun=es=prit 12
  qui=na=pas=ac=com=plie=tout=ces=tache=sur=terre 11

  tu=re=nais=pour=me=han=té 7

  ppouurr=quoi=tu=ta=char=ne=sur=moi 8
  jai=dé=ja=tour=ner=la=pageen=tre=tout=ces=crie=de=de=tres=se=et=da=mour 18
  tu=es=saieen=core=de=me=fai=re=quit=ter=mon=corps 12
  en=ta=grip=pent=a=mes=sou=ve=nir 9
  car=tu=ses=que=tu=va=me=voir=mour=rir=en=bas=de=lo=de=la 16

  un=ins=tant=jai=du=re=te=nir=mon=souf=fle=pour=ne=pas=lais=ser=al=lé=mes=larme 20
  cette=vie=mi=sé=ra=ble=que=cha=cun=de=tout=en=tre=tien=com=meun=vieux=ci=me=tiere 20
  tu=est=tou=jours=der=rière=moi=je=sens=ton=a=me=froid=ro=dé=a=len=tour=de=moi 20

  pour=quoi=tu=ta=char=ne=sur=moi 8
  jai=dé=ja=tour=ner=la=page=en=tre=tout=ces=crie 12
  tu=es=saieen=core=de=me=fai=re=quit=ter=mon=corps 12
  en=ta=grip=pent=a=mes=sou=ve=nir 9
  car=tu=ses=que=tu=va=me=voir=mour=rir 10

  je=nest=pas=vou=lu=te=direau=re=voir=de=cet=te=fa=con 14
  tu=sais=tu=me=man=que=je=sais=par=des=sus=tout=que=ces=ma=faute 16
  je=tem=brasse=rais=bien=un=au=tre=fois=mais=il=ny=a=plus=dau=tre=fois 17
  nes=saie=pas=de=me=re=te=nir=ces=moi=qui=vou=lais=me=voir=mour=rir 17
  pour=tant=ja=vais=ju=rer=a=voir=tour=ner=la=pageen=tre=tout=ses=crie=da=mour=et=de=dé=tres=se 23
 • Phonétique : Drame

  sεz- œ̃n- œ̃ ʒuʁ
  dɑ̃ lɛ̃pɔsiblə
  dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də kə tu sə pasa
  tɔ̃ vizaʒə mə-ɑ̃tə tuʒuʁ kɔmə œ̃n- εspʁi
  ki na pa akɔ̃pli tu sε taʃə syʁ teʁə !

  ty ʁənε puʁ mə-ɑ̃te…

  puyʁkwa ty taʃaʁnə syʁ mwa…
  ʒε deʒa tuʁne la paʒə ɑ̃tʁə tu sε kʁi də dətʁεsə e damuʁ…
  ty esε ɑ̃kɔʁə də mə fεʁə kite mɔ̃ kɔʁ
  ɑ̃ taɡʁipe a mε suvəniʁ
  kaʁ ty sε kə ty va mə vwaʁ muʁʁiʁ ɑ̃ ba, də lo dəla

  œ̃n- ɛ̃stɑ̃ ʒε dy ʁətəniʁ mɔ̃ suflə puʁ nə pa lεse ale mε laʁmə
  sεtə vi mizeʁablə kə ʃakœ̃ də tut- ɑ̃tʁətjɛ̃ kɔmə œ̃ vjø simətjəʁə
  ty ε tuʒuʁ dəʁjεʁə mwa, ʒə sɑ̃s tɔ̃n- amə fʁwa, ʁɔde a lɑ̃tuʁ də mwa ! ! !

  puʁkwa ty taʃaʁnə syʁ mwa…
  ʒε deʒa tuʁne la paʒə ɑ̃tʁə tu sε kʁi…
  ty esε ɑ̃kɔʁə də mə fεʁə kite mɔ̃ kɔʁ
  ɑ̃ taɡʁipe a mε suvəniʁ…
  kaʁ ty sε kə ty va mə vwaʁ muʁʁiʁ

  ʒə nεst pa vuly tə diʁə oʁəvwaʁ də sεtə fakɔ̃
  ty sε, ty mə mɑ̃kə, ʒə sε paʁ dəsy tu kə sε ma fotə
  ʒə tɑ̃bʁasəʁε bjɛ̃ œ̃n- otʁə fwa, mεz- il ni a plys dotʁə fwa. , . , . , . , . , . , . , . , .
  nesε pa də mə ʁətəniʁ. sε mwa ki vulε mə vwaʁ muʁʁiʁ… !
  puʁtɑ̃ ʒavε ʒyʁe avwaʁ tuʁne la paʒə ɑ̃tʁə tu sε kʁi damuʁ e də detʁεsə !
 • Syllabes Phonétique : Drame

  sε=zœ̃=nœ̃=ʒuʁ 4
  dɑ̃=lɛ̃=pɔ=si=blə 5
  dɑ̃=zœ̃=no=tʁə=mɔ̃də=kə=tu=sə=pa=sa 10
  tɔ̃=vi=zaʒə=mə-ɑ̃=tə=tu=ʒuʁ=kɔ=məœ̃=nεs=pʁi 12
  ki=na=pa=a=kɔ̃=pli=tu=sε=taʃə=syʁ=te=ʁə 12

  ty=ʁə=nε=puʁ=mə-ɑ̃=te 7

  pu=yʁ=kwa=ty=ta=ʃaʁ=nə=syʁ=mwa 9
  ʒε=de=ʒa=tuʁ=ne=la=paʒəɑ̃=tʁə=tu=sε=kʁi=də=də=tʁε=sə=e=da=muʁ 18
  ty=e=sε=ɑ̃=kɔʁə=də=mə=fε=ʁə=ki=te=mɔ̃=kɔʁ 13
  ɑ̃=ta=ɡʁi=pe=a=mε=su=və=niʁ 9
  kaʁ=ty=sεkə=ty=va=mə=vwaʁ=muʁ=ʁiʁ=ɑ̃=ba=də=lo=də=la 15

  œ̃=nɛ̃s=tɑ̃=ʒε=dyʁə=tə=niʁ=mɔ̃=su=flə=puʁ=nə=pa=lε=se=a=le=mε=laʁmə 19
  sεtə=vi=mi=ze=ʁa=blə=kə=ʃa=kœ̃=də=tu=tɑ̃=tʁə=tjɛ̃=kɔ=məœ̃=vjø=si=mə=tjə=ʁə 21
  ty=ε=tu=ʒuʁdə=ʁjε=ʁə=mwa=ʒə=sɑ̃s=tɔ̃=na=mə=fʁwa=ʁɔ=de=a=lɑ̃=tuʁ=də=mwa 20

  puʁ=kwa=ty=ta=ʃaʁ=nə=syʁ=mwa 8
  ʒε=de=ʒa=tuʁ=ne=la=paʒəɑ̃=tʁə=tu=sε=kʁi 11
  ty=e=sε=ɑ̃=kɔʁə=də=mə=fε=ʁə=ki=te=mɔ̃=kɔʁ 13
  ɑ̃=ta=ɡʁi=pe=a=mε=su=və=niʁ 9
  kaʁ=ty=sε=kə=ty=va=mə=vwaʁ=muʁ=ʁiʁ 10

  ʒə=nεst=pa=vu=lytə=di=ʁəo=ʁə=vwaʁ=də=sε=tə=fa=kɔ̃ 14
  ty=sε=tymə=mɑ̃=kə=ʒə=sε=paʁ=də=sy=tu=kə=sε=ma=fotə 15
  ʒə=tɑ̃=bʁasə=ʁε=bjɛ̃=œ̃=no=tʁə=fwa=mε=zil=ni=a=plys=do=tʁə=fwa 17
  ne=sε=padə=mə=ʁə=tə=niʁ=sε=mwa=ki=vu=lε=mə=vwaʁ=muʁ=ʁiʁ 16
  puʁ=tɑ̃=ʒa=vε=ʒy=ʁe=a=vwaʁ=tuʁ=ne=la=paʒəɑ̃=tʁə=tu=sε=kʁi=da=muʁ=e=də=de=tʁεsə 22

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/06/2004 00:00Mylène Landry

salut!!
tu peut me laisse un mot!je vais aller ten écrire un dès que possible, ces sure!
bye! kissxx