Poème-France.com

Poeme : IncertitudeIncertitude

Le vent souffle en rafale et affole l’horizon
La pluie déferle en larmes et noircie la vision.
A cet instant précis, s’écrase sur ma tête,
L’angoisse et la terreur du noir des ténébres.
Je suis là et m’inquiéte.
Des gouttes ruissellent sur mes joues insensibles,
Peut-être est-ce des larmes ! peut-être de la pluie ?
Mon chagrin est visible ! ou peut-être invisible ?
Seul, en mon intérieur, tu peux lire mon amie.
Tu es là et muette.
Arrive le désespoir ! ou l’espoir s’agrandit ?
Lorsque tombe le sombre de ces trop longues nuits.
Et plus terrible encore ! ou peut-être magie ?
S’échange clarté du jour contre le plein minuit.
Je te regarde inerte.
Je ressens des frissons et te vois frissonner ;
Mon imagination, veut te voir respirer.
Le contraste du blanc et de ta robe noire,
Sculpte dans ma mémoire, l’image du départ.
NELPHETA…
Nelpheta

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə vɑ̃ suflə ɑ̃ ʁafalə e afɔlə lɔʁizɔ̃
la plɥi defεʁlə ɑ̃ laʁməz- e nwaʁsi la vizjɔ̃.
a sεt ɛ̃stɑ̃ pʁesi, sekʁazə syʁ ma tεtə,
lɑ̃ɡwasə e la teʁœʁ dy nwaʁ dε tenebʁə.
ʒə sɥi la e mɛ̃kjetə.
dε ɡutə ʁɥisεlle syʁ mε ʒuz- ɛ̃sɑ̃siblə,
pø tεtʁə ε sə dε laʁmə ! pø tεtʁə də la plɥi ?
mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ ε viziblə ! u pø tεtʁə ɛ̃viziblə ?
səl, ɑ̃ mɔ̃n- ɛ̃teʁjœʁ, ty pø liʁə mɔ̃n- ami.
ty ε la e mɥεtə.
aʁivə lə dezεspwaʁ ! u lεspwaʁ saɡʁɑ̃di ?
lɔʁskə tɔ̃bə lə sɔ̃bʁə də sε tʁo lɔ̃ɡ nɥi.
e plys teʁiblə ɑ̃kɔʁə ! u pø tεtʁə maʒi ?
seʃɑ̃ʒə klaʁte dy ʒuʁ kɔ̃tʁə lə plɛ̃ minɥi.
ʒə tə ʁəɡaʁdə inεʁtə.
ʒə ʁəsɛ̃ dε fʁisɔ̃z- e tə vwa fʁisɔne,
mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃, vø tə vwaʁ ʁεspiʁe.
lə kɔ̃tʁastə dy blɑ̃ e də ta ʁɔbə nwaʁə,
skylptə dɑ̃ ma memwaʁə, limaʒə dy depaʁ.
nεlfəta…