Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Sage Ou Le Fou

Le Poème

Atoi, mon petit frère, qui quelque part m’éclaire ;
Sur mon chemin de vie, de plus en plus pourri.

Tu gardes en toi l’espoir, d’être enfin une star.
De percer le mystère, de toutes ces chimères.

Tu rêves d’être lu et enfin reconnu ;
Qu’un seul farfelu, jette son dévolu.

Tu mets ton énergie à écrire toutes les nuits.
Tu en oublies ta vie et ta famille aussi.

Ne crains-tu pas le sort, réservé au génie,
Seulement une fois mort, donne un sens à leur vie.

Ils créent l’immortalité, décriés et risés,
Ce sont les mal-aimés de notre société.

Marginals les dit-on, ils omettent de manger,
Oublient les traditions, vivent de mendicité.

Les parents te sermonnent et te donnent leurs normes,
Respectent- les mon fils et reste dans la liste.

Comme toute cette populace, dénommée citoyens,
Se bouffant entre race, tournant autour d’un sein.

Travail- argent, argent- travaille pour quelques mécéants,
Le collier du bétail, qu’ils assurent bien serrant.

Quant celui-ci maigri, on rectifie d’un cran,
Evitant le conflit, garantissant son rang.

Tu as raison mon frère, médites et puis espères,
Que toutes tes illusions, t’éloignent de ce poignon.

Reste libre et fier des idées qui t’inspires,
De ces mille et un vers, et t’évades du pire.

Gardes-toi sage et fou, partout et jusqu’au bout,
Gardes-toi fou et sage et laisses nous ton message.

NELPHETA
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Dédié à mon petit frère JEAN-LOUIS

Poeme de Nelpheta

Poète Nelpheta

Nelpheta a publié sur le site 37 écrits. Nelpheta est membre du site depuis l'année 2005.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Sage Ou Le Fouatoi=mon=pe=tit=frè=re=qui=quel=que=part=mé=claire 12
sur=mon=che=min=de=vie=de=plus=en=plus=pour=ri 12

tu=gar=des=en=toi=les=poir=dêtreen=fin=u=ne=star 12
de=per=cer=le=mys=tère=de=tou=tes=ces=chi=mères 12

tu=rê=ves=dê=tre=lu=et=en=fin=re=con=nu 12
quun=seul=far=fe=lu=jet=te=son=dé=vo=lu 11

tu=mets=ton=éner=gie=à=é=crire=tou=tes=les=nuits 12
tu=en=ou=blies=ta=vieet=ta=fa=mil=le=aus=si 12

ne=crains=tu=pas=le=sort=ré=ser=vé=au=gé=nie 12
seule=ment=u=ne=fois=mort=don=neun=sens=à=leur=vie 12

ils=créent=lim=mor=ta=li=té=dé=criés=et=ri=sés 12
ce=sont=les=mal=ai=més=de=notre=so=ci=é=té 12

mar=gi=nals=les=dit=ton=ils=omet=tent=de=man=ger 12
ou=blient=les=tra=di=tions=vivent=de=men=di=ci=té 12

les=parents=te=ser=mon=nent=et=te=don=nent=leurs=normes 12
res=pec=tent=les=mon=fils=et=res=te=dans=la=liste 12

comme=tou=te=cet=te=po=pu=la=ce=dé=nom=mée=ci=toyens 14
se=bouf=fant=entre=ra=ce=tour=nant=au=tour=dun=sein 12

tra=vail=ar=gent=ar=gent=tra=vaille=pour=quel=ques=mé=cé=ants 14
le=col=lier=du=bé=tail=quils=as=surent=bien=ser=rant 12

quant=ce=lui=ci=mai=gri=on=rec=ti=fie=dun=cran 12
evi=tant=le=con=flit=ga=ran=tis=sant=son=rang 11

tu=as=rai=son=mon=frère=mé=di=tes=et=puis=es=pères 13
que=toutes=tes=illu=sions=té=loi=gnent=de=ce=poi=gnon 12

res=te=li=bre=et=fier=des=i=dées=qui=tins=pires 12
de=ces=mil=le=et=un=vers=et=té=vades=du=pire 12

gar=des=toi=sage=et=fou=par=tout=et=jus=quau=bout 12
gar=des=toi=fou=et=sageet=lais=ses=nous=ton=mes=sage 12

nel=phe=ta 3
Phonétique : Le Sage Ou Le Fouatwa, mɔ̃ pəti fʁεʁə, ki kεlkə paʁ meklεʁə,
syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃ də vi, də plysz- ɑ̃ plys puʁʁi.

ty ɡaʁdəz- ɑ̃ twa lεspwaʁ, dεtʁə ɑ̃fɛ̃ ynə staʁ.
də pεʁse lə mistεʁə, də tutə sε ʃimεʁə.

ty ʁεvə dεtʁə ly e ɑ̃fɛ̃ ʁəkɔny,
kœ̃ səl faʁfəly, ʒεtə sɔ̃ devɔly.

ty mεt tɔ̃n- enεʁʒi a ekʁiʁə tutə lε nɥi.
ty ɑ̃n- ubli ta vi e ta famijə osi.

nə kʁɛ̃ ty pa lə sɔʁ, ʁezεʁve o ʒeni,
sələmɑ̃ ynə fwa mɔʁ, dɔnə œ̃ sɑ̃sz- a lœʁ vi.

il kʁee limɔʁtalite, dekʁjez- e ʁize,
sə sɔ̃ lε mal εme də nɔtʁə sɔsjete.

maʁʒinal lε di tɔ̃, ilz- ɔmεte də mɑ̃ʒe,
ublje lε tʁadisjɔ̃, vive də mɑ̃disite.

lε paʁɑ̃ tə sεʁmɔne e tə dɔne lœʁ nɔʁmə,
ʁεspεkte lε mɔ̃ fisz- e ʁεstə dɑ̃ la listə.

kɔmə tutə sεtə pɔpylasə, denɔme sitwajɛ̃,
sə bufɑ̃ ɑ̃tʁə ʁasə, tuʁnɑ̃ otuʁ dœ̃ sɛ̃.

tʁavaj aʁʒe, aʁʒe tʁavajə puʁ kεlk meseɑ̃,
lə kɔlje dy betaj, kilz- asyʁe bjɛ̃ seʁɑ̃.

kɑ̃ səlɥi si mεɡʁi, ɔ̃ ʁεktifi dœ̃ kʁɑ̃,
əvitɑ̃ lə kɔ̃fli, ɡaʁɑ̃tisɑ̃ sɔ̃ ʁɑ̃.

ty a ʁεzɔ̃ mɔ̃ fʁεʁə, meditəz- e pɥiz- εspεʁə,
kə tutə tεz- ilyzjɔ̃, telwaɲe də sə pwaɲɔ̃.

ʁεstə libʁə e fje dεz- ide ki tɛ̃spiʁə,
də sε milə e œ̃ vεʁ, e tevadə dy piʁə.

ɡaʁdə- twa saʒə e fu, paʁtu e ʒysko bu,
ɡaʁdə- twa fu e saʒə e lεsə nu tɔ̃ mesaʒə.

nεlfəta
Syllabes Phonétique : Le Sage Ou Le Foua=twa=mɔ̃=pə=ti=fʁεʁə=ki=kεl=kə=paʁ=me=klεʁə 12
syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=də=vi=də=plys=zɑ̃=plys=puʁ=ʁi 12

ty=ɡaʁdə=zɑ̃=twa=lεs=pwaʁ=dε=tʁəɑ̃=fɛ̃=y=nə=staʁ 12
də=pεʁ=se=lə=mis=tεʁə=də=tu=tə=sε=ʃi=mεʁə 12

ty=ʁε=və=dε=tʁə=ly=e=ɑ̃=fɛ̃=ʁə=kɔ=ny 12
kœ̃=səl=faʁ=fə=ly=ʒε=tə=sɔ̃=de=vɔ=ly 11

ty=mεt=tɔ̃=ne=nεʁ=ʒi=a=e=kʁiʁə=tu=tə=lε=nɥi 13
ty=ɑ̃=nu=bli=ta=vi=e=ta=fa=mi=jəo=si 12

nə=kʁɛ̃=ty=pa=lə=sɔʁ=ʁe=zεʁ=ve=o=ʒe=ni 12
sə=lə=mɑ̃=ynə=fwa=mɔʁ=dɔ=nəœ̃=sɑ̃s=za=lœʁ=vi 12

il=kʁe=e=li=mɔʁ=ta=li=te=de=kʁje=ze=ʁi=ze 13
sə=sɔ̃=lε=mal=ε=me=də=nɔ=tʁə=sɔ=sje=te 12

maʁ=ʒi=nal=lε=di=tɔ̃=il=zɔ=mε=te=də=mɑ̃=ʒe 13
u=blje=lε=tʁa=di=sjɔ̃=vi=ve=də=mɑ̃=di=si=te 13

lε=pa=ʁɑ̃tə=sεʁ=mɔ=ne=e=tə=dɔ=ne=lœʁ=nɔʁmə 12
ʁεs=pεk=te=lε=mɔ̃=fis=ze=ʁεs=tə=dɑ̃=la=listə 12

kɔmə=tu=tə=sε=tə=pɔ=py=la=sə=de=nɔ=me=si=twa=jɛ̃ 15
sə=bu=fɑ̃=ɑ̃=tʁə=ʁasə=tuʁ=nɑ̃=o=tuʁ=dœ̃=sɛ̃ 12

tʁa=vaj=aʁ=ʒe=aʁ=ʒe=tʁa=vajə=puʁ=kεl=kə=me=se=ɑ̃ 14
lə=kɔ=lje=dy=be=taj=kil=za=sy=ʁe=bjɛ̃se=ʁɑ̃ 12

kɑ̃=səl=ɥi=si=mε=ɡʁi=ɔ̃=ʁεk=ti=fi=dœ̃=kʁɑ̃ 12
ə=vi=tɑ̃=lə=kɔ̃=fli=ɡa=ʁɑ̃=ti=sɑ̃=sɔ̃=ʁɑ̃ 12

ty=a=ʁε=zɔ̃=mɔ̃=fʁεʁə=me=di=tə=ze=pɥi=zεspεʁə 12
kə=tutə=tε=zi=ly=zjɔ̃=te=lwa=ɲe=də=sə=pwa=ɲɔ̃ 13

ʁεs=tə=li=bʁə=e=fje=dε=zi=de=ki=tɛ̃s=piʁə 12
də=sε=milə=e=œ̃=vεʁ=e=te=va=də=dy=piʁə 12

ɡaʁdə=twa=sa=ʒə=e=fu=paʁ=tu=e=ʒys=ko=bu 12
ɡaʁdə=twa=fu=e=sa=ʒəe=lε=sə=nu=tɔ̃=me=saʒə 12

nεl=fə=ta 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
06/08/2005 11:50Painoir

beau poeme

Auteur de Poésie
06/08/2005 12:00Nicolas

meme si je le connaissai
je dirai pas qui sait
car il est tres menacer
car beaucoup on commence

quand au message qu’il doit delivrer
personne n’est encore pret
le monde n’est pas encore assez laid
attendez vous a de grosse plaies

les choses sont toutes placees
vas falloir apprendre a percer
aussi vivre eveiller
il y aura un prix a la paix

Poème Absolu
Du 06/08/2005 08:36

L'écrit contient 242 mots qui sont répartis dans 15 strophes.