Poeme-France : Lecture Écrit Contempler

Poeme : Plenitude

Poème Contempler
Publié le 05/08/2005 20:40

L'écrit contient 143 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Nelpheta

Plenitude

Imagine la fôrêt,
Comme ta boîte à secrets.
Vas-y t’y promener,
Evacues tes pensées.
Allonges- toi sur son sol,
Ecoutes bien ses paroles.
Chantonnes son refrain,
Tu verras c’est divin.
Respires son parfum,
Son air y est très sain.
Le ciel en redemande, attire ces cimes géantes.
Les anges sont des malins car, ils le savent très bien.
Virevoltant, tous en bande, autour d’essences humantes.

Cherches ton idéal,
Choisis, le plus bel arbre.
Appuis-toi sur son tronc,
Et demandes-toi pardon ;
Caresse son écorce,
Sanglotes comme un gosse ;
De n’avoir pas vu plus tôt,
Que le bois était si beau.

Dans ta boîte à secrets, tu y mets la fôrêt ;
Dans son cœur infini, tu y laisses ton esprit.
L’esprit de la fôrêt, garde en lui ton secret,
Libérant tes pensées, ton âme est libérée.

NELPHETA
 • Pieds Hyphénique: Plenitude

  ima=gi=ne=la=fô=rêt 6
  comme=ta=boî=teà=se=crets 6
  vas=y=ty=pro=me=ner 6
  eva=cues=tes=pen=sées 5
  al=longes=toi=sur=son=sol 6
  ecou=tes=bien=ses=pa=roles 6
  chan=ton=nes=son=re=frain 6
  tu=ver=ras=cest=di=vin 6
  res=pi=res=son=par=fum 6
  son=air=y=est=très=sain 6
  le=ciel=en=re=de=mande=at=ti=re=ces=ci=mes=gé=antes 14
  les=anges=sont=des=ma=lins=car=ils=le=sa=vent=très=bien 13
  vire=vol=tant=tous=en=ban=de=au=tour=des=sen=ces=hu=mantes 14

  cher=ches=ton=i=dé=al 6
  choi=sis=le=plus=bel=arbre 6
  ap=puis=toi=sur=son=tronc 6
  et=de=mandes=toi=par=don 6
  ca=res=se=son=é=corce 6
  san=glotes=com=meun=gos=se 6
  de=na=voir=pas=vu=plus=tôt 7
  que=le=bois=é=tait=si=beau 7

  dans=ta=boîteà=se=crets=tu=y=mets=la=fô=rêt 11
  dans=son=cœur=in=fi=ni=tu=y=laisses=ton=es=prit 12
  les=prit=de=la=fô=rêt=gar=deen=lui=ton=se=cret 12
  li=bé=rant=tes=pen=sées=ton=â=meest=li=bé=rée 12

  nel=phe=ta 3
 • Phonétique : Plenitude

  imaʒinə la foʁε,
  kɔmə ta bwatə a sεkʁε.
  va i ti pʁɔməne,
  əvakɥ tε pɑ̃se.
  alɔ̃ʒə twa syʁ sɔ̃ sɔl,
  əkutə bjɛ̃ sε paʁɔlə.
  ʃɑ̃tɔnə sɔ̃ ʁəfʁɛ̃,
  ty veʁa sε divɛ̃.
  ʁεspiʁə sɔ̃ paʁfœ̃,
  sɔ̃n- εʁ i ε tʁε sɛ̃.
  lə sjεl ɑ̃ ʁədəmɑ̃də, atiʁə sε simə ʒeɑ̃tə.
  lεz- ɑ̃ʒə sɔ̃ dε malɛ̃ kaʁ, il lə save tʁε bjɛ̃.
  viʁəvɔltɑ̃, tusz- ɑ̃ bɑ̃də, otuʁ desɑ̃səz- ymɑ̃tə.

  ʃεʁʃə tɔ̃n- ideal,
  ʃwazi, lə plys bεl aʁbʁə.
  apɥi twa syʁ sɔ̃ tʁɔ̃k,
  e dəmɑ̃də twa paʁdɔ̃,
  kaʁεsə sɔ̃n- ekɔʁsə,
  sɑ̃ɡlɔtə kɔmə œ̃ ɡɔsə,
  də navwaʁ pa vy plys to,
  kə lə bwaz- etε si bo.

  dɑ̃ ta bwatə a sεkʁε, ty i mεt la foʁε,
  dɑ̃ sɔ̃ kœʁ ɛ̃fini, ty i lεsə tɔ̃n- εspʁi.
  lεspʁi də la foʁε, ɡaʁdə ɑ̃ lɥi tɔ̃ sεkʁε,
  libeʁɑ̃ tε pɑ̃se, tɔ̃n- amə ε libeʁe.

  nεlfəta
 • Pieds Phonétique : Plenitude

  i=ma=ʒinə=la=fo=ʁε 6
  kɔmə=ta=bwa=təa=sε=kʁε 6
  va=i=ti=pʁɔ=mə=ne 6
  ə=vakɥ=tε=pɑ̃=se 5
  a=lɔ̃ʒə=twa=syʁ=sɔ̃=sɔl 6
  ə=kutə=bjɛ̃=sε=pa=ʁɔlə 6
  ʃɑ̃=tɔ=nə=sɔ̃=ʁə=fʁɛ̃ 6
  ty=ve=ʁa=sε=di=vɛ̃ 6
  ʁεs=pi=ʁə=sɔ̃=paʁ=fœ̃ 6
  sɔ̃=nεʁ=i=ε=tʁε=sɛ̃ 6
  lə=sjεl=ɑ̃ʁə=də=mɑ̃=də=a=ti=ʁə=sε=si=mə=ʒe=ɑ̃tə 14
  lε=zɑ̃ʒə=sɔ̃=dε=ma=lɛ̃=kaʁ=il=lə=sa=ve=tʁε=bjɛ̃ 13
  viʁə=vɔl=tɑ̃=tus=zɑ̃=bɑ̃də=o=tuʁ=de=sɑ̃=sə=zymɑ̃tə 12

  ʃεʁ=ʃə=tɔ̃=ni=de=al 6
  ʃwa=zi=lə=plys=bεl=aʁbʁə 6
  ap=ɥi=twa=syʁ=sɔ̃=tʁɔ̃k 6
  e=də=mɑ̃də=twa=paʁ=dɔ̃ 6
  ka=ʁε=sə=sɔ̃=ne=kɔʁsə 6
  sɑ̃=ɡlɔtə=kɔ=mə=œ̃=ɡɔsə 6
  də=na=vwaʁ=pa=vy=plys=to 7
  kə=lə=bwa=ze=tε=si=bo 7

  dɑ̃=ta=bwatəa=sε=kʁε=ty=i=mεt=la=fo=ʁε 11
  dɑ̃=sɔ̃=kœʁ=ɛ̃=fi=ni=ty=i=lεsə=tɔ̃=nεs=pʁi 12
  lεs=pʁidə=la=fo=ʁε=ɡaʁ=dəɑ̃=lɥi=tɔ̃=sε=kʁε 11
  li=be=ʁɑ̃=tε=pɑ̃se=tɔ̃=na=məε=li=be=ʁe 11

  nεl=fə=ta 3

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/08/2005 19:59Nymphea

Nelpheta que dire, oui le sujet, l’inspiration est super, sa change de d’habitude des thémes qu’on entend toujours, et tu dis vrai la forêt fait respirer beaucoup de bonheur bravo, j’adore te lire