Poème-France.com

Poeme : ReviensReviens

Est-ce qu’un jour tu vas revenir ?
Ou bien une nuit ?
Mais je t’en supplie reviens !
Reviens me dire je t’aime.
Tu peux revenir quand tu le souhaite.
Mais si un jour il te venai à l’idée de ne pas revenir ;
Ne m’oublie pas, et laisse-moi une place dans ton cœur.
Et alors-là ça sera moi qui reviendrai.

Jérémy dit « néo »
Néo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ε sə kœ̃ ʒuʁ ty va ʁəvəniʁ ?
u bjɛ̃ ynə nɥi ?
mε ʒə tɑ̃ sypli ʁəvjɛ̃ !
ʁəvjɛ̃ mə diʁə ʒə tεmə.
ty pø ʁəvəniʁ kɑ̃ ty lə suεtə.
mε si œ̃ ʒuʁ il tə vənε a lide də nə pa ʁəvəniʁ,
nə mubli pa, e lεsə mwa ynə plasə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ.
e alɔʁ la sa səʁa mwa ki ʁəvjɛ̃dʁε.

ʒeʁemi dit « neɔ »