Poème-France.com

Poeme : Je MeursJe Meurs

Je me suis perdue
J’ai pourchassé le mal
Pour guetter l’animal
Mais il a pris ma vertu

Je succombe à ses désirs
A son envie de mourir
Comme si à chaque seconde
J’étais dans un autre monde

Oublier
Qu’un jour j’ai existé
Ignorer
Que j’ai pleuré

J’ai le mal de vivre
Je perds l’équilibre
Il n’y a rien ici
Le néant est toute ma vie

Si fragile je tombe
J’ai peur de l’aube
J’attends ma nuit pour toujours
Je ne cherche plus l’amour

Oublier
Qu’un jour j’ai rêvé
Ignorer
Que j’ai saigné

Comme si à chaque instant
Je me vidé de mon sang
Tout s’efface
Tout devient souffrance

Il n’y a plus rien
Juste des débris sur le chemin
Mon corps est une impasse
Ma vie s’efface
Qu’on m’implore si je veux mourir
Qu’on m’aide si j’ai plus le sourire
Q’on m’aime un peu plus quand je pleurs
Mais il n’y a personne alors je meurs
Painoir

PostScriptum

bof


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə sɥi pεʁdɥ
ʒε puʁʃase lə mal
puʁ ɡεte lanimal
mεz- il a pʁi ma vεʁty

ʒə sykɔ̃bə a sε deziʁ
a sɔ̃n- ɑ̃vi də muʁiʁ
kɔmə si a ʃakə səɡɔ̃də
ʒetε dɑ̃z- œ̃n- otʁə mɔ̃də

ublje
kœ̃ ʒuʁ ʒε εɡziste
iɲɔʁe
kə ʒε pləʁe

ʒε lə mal də vivʁə
ʒə pεʁd lekilibʁə
il ni a ʁjɛ̃ isi
lə neɑ̃ ε tutə ma vi

si fʁaʒilə ʒə tɔ̃bə
ʒε pœʁ də lobə
ʒatɑ̃ ma nɥi puʁ tuʒuʁ
ʒə nə ʃεʁʃə plys lamuʁ

ublje
kœ̃ ʒuʁ ʒε ʁεve
iɲɔʁe
kə ʒε sεɲe

kɔmə si a ʃakə ɛ̃stɑ̃
ʒə mə vide də mɔ̃ sɑ̃
tu sefasə
tu dəvjɛ̃ sufʁɑ̃sə

il ni a plys ʁjɛ̃
ʒystə dε debʁi syʁ lə ʃəmɛ̃
mɔ̃ kɔʁz- εt- ynə ɛ̃pasə
ma vi sefasə
kɔ̃ mɛ̃plɔʁə si ʒə vø muʁiʁ
kɔ̃ mεdə si ʒε plys lə suʁiʁə
kɔ̃ mεmə œ̃ pø plys kɑ̃ ʒə plœʁ
mεz- il ni a pεʁsɔnə alɔʁ ʒə mœʁ