Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : C’Est À Toi De Choisir

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/08/2005 00:00

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Painoir

C’Est À Toi De Choisir

Ce n’est pas en te lamentant sur ton sort
Ni en priant que vienne ta mort
Sois en sur tout finira en drame
Si tu regardes ta vie comme un film

Tu peux toujours pleurer
Tu peux toujours crier
Personne ne seras la pour toi
Il ne reste juste à avoir foi

Va de l’avant sur ton chemin
Peut importe le destin
Tu pourras toujours revenir
Continue même vers le pire

Arrête de verser des larmes
Prend donc des armes
Rien ne sert d’attendre
Reprend l’équilibre

Fais toi une place dans ce monde
Montre ton identité
Change la mentalité
Tu ne fais pas parti de cette culture de merde

Si tu ne fais rien sur ta route
Un jour ou l’autre tout se perd
Laisse moi semer en toi le doute
Il est encore temps de mettre les pieds sur terre

Et celui qui prendra un air supérieure
Qui t’envoieras dans le dos des fleurs
Lève toi ne le lui laisse pas de chance
Et remet le vite fait à sa place

Ne vis plus avec le passé
Fais ce que tu veux avec ce que tu peux
Et du mieux que tu peux
Pour une fois au moins changer

Ce n’es pas en restant sur le canapé
Que tu vas changer ta vie
Et qu’on va entendre ta vie
Ton histoire sera rabaché jamais remplacé

Ta vie tu aimerais bien la changer
Mais tu ne fais te lamenter
Comme donc par agir
Plutôt que de subir
 • Pieds Hyphénique: C’Est À Toi De Choisir

  ce=nest=pas=en=te=lamen=tant=sur=ton=sort 10
  ni=en=priant=que=vien=ne=ta=mort 8
  sois=en=sur=tout=fi=ni=ra=en=drame 9
  si=tu=re=gar=des=ta=vie=commeun=film 9

  tu=peux=tou=jours=pleu=rer 6
  tu=peux=tou=jours=cri=er 6
  per=sonne=ne=se=ras=la=pour=toi 8
  il=ne=res=te=jus=teà=a=voir=foi 9

  va=de=la=vant=sur=ton=che=min 8
  peut=im=por=te=le=des=tin 7
  tu=pour=ras=tou=jours=re=ve=nir 8
  conti=nue=mê=me=vers=le=pi=re 8

  ar=rê=te=de=ver=ser=des=larmes 8
  prend=donc=des=a=rmes 5
  rien=ne=sert=dat=ten=dre 6
  re=prend=lé=qui=li=bre 6

  fais=toi=une=pla=ce=dans=ce=monde 8
  mon=tre=ton=i=den=ti=té 7
  chan=ge=la=men=ta=li=té 7
  tu=ne=fais=pas=par=ti=de=cette=cul=tu=re=de=merde 13

  si=tu=ne=fais=rien=sur=ta=route 8
  un=jour=ou=lau=tre=tout=se=perd 8
  laisse=moi=se=mer=en=toi=le=doute 8
  il=est=en=core=temps=de=met=tre=les=pieds=sur=terre 12

  et=ce=lui=qui=pren=dra=un=air=su=pé=rieure 11
  qui=ten=voie=ras=dans=le=dos=des=fleurs 9
  lève=toi=ne=le=lui=lais=se=pas=de=chance 10
  et=re=met=le=vite=fait=à=sa=place 9

  ne=vis=plus=a=vec=le=pas=sé 8
  fais=ce=que=tu=veux=a=vec=ce=que=tu=peux 11
  et=du=mieux=que=tu=peux 6
  pour=u=ne=fois=au=moins=chan=ger 8

  ce=nes=pas=en=res=tant=sur=le=ca=na=pé 11
  que=tu=vas=chan=ger=ta=vie 7
  et=quon=va=en=ten=dre=ta=vie 8
  ton=his=toire=se=ra=ra=ba=ché=ja=mais=rem=pla=cé 13

  ta=vie=tu=aime=rais=bien=la=chan=ger 9
  mais=tu=ne=fais=te=la=men=ter 8
  com=me=donc=par=a=gir 6
  plu=tôt=que=de=su=bir 6
 • Phonétique : C’Est À Toi De Choisir

  sə nε pa ɑ̃ tə lamɑ̃tɑ̃ syʁ tɔ̃ sɔʁ
  ni ɑ̃ pʁjɑ̃ kə vjεnə ta mɔʁ
  swaz- ɑ̃ syʁ tu finiʁa ɑ̃ dʁamə
  si ty ʁəɡaʁdə- ta vi kɔmə œ̃ film

  ty pø tuʒuʁ pləʁe
  ty pø tuʒuʁ kʁje
  pεʁsɔnə nə səʁa la puʁ twa
  il nə ʁεstə ʒystə a avwaʁ fwa

  va də lavɑ̃ syʁ tɔ̃ ʃəmɛ̃
  pø ɛ̃pɔʁtə lə dεstɛ̃
  ty puʁʁa tuʒuʁ ʁəvəniʁ
  kɔ̃tinɥ mεmə vεʁ lə piʁə

  aʁεtə də vεʁse dε laʁmə
  pʁɑ̃ dɔ̃k dεz- aʁmə
  ʁjɛ̃ nə sεʁ datɑ̃dʁə
  ʁəpʁɑ̃ lekilibʁə

  fε twa ynə plasə dɑ̃ sə mɔ̃də
  mɔ̃tʁə tɔ̃n- idɑ̃tite
  ʃɑ̃ʒə la mɑ̃talite
  ty nə fε pa paʁti də sεtə kyltyʁə də mεʁdə

  si ty nə fε ʁjɛ̃ syʁ ta ʁutə
  œ̃ ʒuʁ u lotʁə tu sə pεʁ
  lεsə mwa səme ɑ̃ twa lə dutə
  il εt- ɑ̃kɔʁə tɑ̃ də mεtʁə lε pje syʁ teʁə

  e səlɥi ki pʁɑ̃dʁa œ̃n- εʁ sypeʁjəʁə
  ki tɑ̃vwaəʁa dɑ̃ lə do dε flœʁ
  lεvə twa nə lə lɥi lεsə pa də ʃɑ̃sə
  e ʁəmε lə vitə fε a sa plasə

  nə vis plysz- avεk lə pase
  fε sə kə ty vøz- avεk sə kə ty pø
  e dy mjø kə ty pø
  puʁ ynə fwaz- o mwɛ̃ ʃɑ̃ʒe

  sə nε pa ɑ̃ ʁεstɑ̃ syʁ lə kanape
  kə ty va ʃɑ̃ʒe ta vi
  e kɔ̃ va ɑ̃tɑ̃dʁə ta vi
  tɔ̃n- istwaʁə səʁa ʁabaʃe ʒamε ʁɑ̃plase

  ta vi ty εməʁε bjɛ̃ la ʃɑ̃ʒe
  mε ty nə fε tə lamɑ̃te
  kɔmə dɔ̃k paʁ aʒiʁ
  plyto kə də sybiʁ
 • Pieds Phonétique : C’Est À Toi De Choisir

  sə=nε=paɑ̃tə=la=mɑ̃=tɑ̃=syʁ=tɔ̃=sɔʁ 9
  ni=ɑ̃=pʁjɑ̃=kə=vjε=nə=ta=mɔʁ 8
  swa=zɑ̃=syʁ=tu=fi=ni=ʁa=ɑ̃=dʁamə 9
  si=tyʁə=ɡaʁdə=ta=vi=kɔ=məœ̃=film 8

  ty=pø=tu=ʒuʁ=plə=ʁe 6
  ty=pø=tu=ʒuʁ=kʁj=e 6
  pεʁ=sɔnə=nə=sə=ʁa=la=puʁ=twa 8
  il=nə=ʁεstə=ʒys=təa=a=vwaʁ=fwa 8

  va=də=la=vɑ̃=syʁ=tɔ̃=ʃə=mɛ̃ 8
  pø=ɛ̃=pɔʁ=tə=lə=dεs=tɛ̃ 7
  ty=puʁ=ʁa=tu=ʒuʁ=ʁə=və=niʁ 8
  kɔ̃=tinɥ=mε=mə=vεʁ=lə=pi=ʁə 8

  a=ʁε=tə=də=vεʁ=se=dε=laʁmə 8
  pʁɑ̃=dɔ̃k=dε=zaʁ=mə 5
  ʁj=ɛ̃=nə=sεʁ=da=tɑ̃=dʁə 7
  ʁə=pʁɑ̃=le=ki=li=bʁə 6

  fε=twa=ynə=pla=sə=dɑ̃=sə=mɔ̃də 8
  mɔ̃=tʁə=tɔ̃=ni=dɑ̃=ti=te 7
  ʃɑ̃=ʒə=la=mɑ̃=ta=li=te 7
  tynə=fε=pa=paʁ=ti=də=sε=tə=kyl=ty=ʁə=də=mεʁdə 13

  si=ty=nə=fε=ʁjɛ̃=syʁ=ta=ʁutə 8
  œ̃=ʒuʁ=u=lo=tʁə=tu=sə=pεʁ 8
  lεsə=mwa=sə=me=ɑ̃=twa=lə=dutə 8
  il=ε=tɑ̃=kɔʁə=tɑ̃=də=mε=tʁə=lε=pje=syʁ=te=ʁə 13

  e=səl=ɥi=ki=pʁɑ̃=dʁa=œ̃=nεʁ=sy=pe=ʁjə=ʁə 12
  ki=tɑ̃=vwaə=ʁa=dɑ̃=lə=do=dε=flœʁ 9
  lεvə=twa=nə=lə=lɥi=lε=sə=pa=də=ʃɑ̃sə 10
  e=ʁə=mεlə=vi=tə=fε=a=saplasə 8

  nə=vis=plys=za=vεk=lə=pa=se 8
  fεsə=kə=ty=vø=za=vεk=sə=kə=ty=pø 10
  e=dy=mj=ø=kə=ty=pø 7
  puʁ=y=nə=fwa=zo=mwɛ̃=ʃɑ̃=ʒe 8

  sə=nε=pa=ɑ̃=ʁεs=tɑ̃=syʁ=lə=ka=na=pe 11
  kə=ty=va=ʃɑ̃=ʒe=ta=vi 7
  e=kɔ̃=va=ɑ̃=tɑ̃=dʁə=ta=vi 8
  tɔ̃=nis=twaʁə=sə=ʁa=ʁa=ba=ʃe=ʒa=mε=ʁɑ̃=plase 12

  ta=vi=ty=εmə=ʁε=bjɛ̃=la=ʃɑ̃=ʒe 9
  mε=ty=nə=fε=tə=la=mɑ̃=te 8
  kɔ=mə=dɔ̃k=paʁ=a=ʒiʁ 6
  ply=to=kə=də=sy=biʁ 6

PostScriptum

Beaucoup de personne se dissetn malheureux masi en réfléchissant que ce qui font pour changer leur vie ? rien que se qui ont de malheureux ? tout non rien, c’est personne ce dissent malheureuse mais elles ne connaissent pas le malheur, si ces personnes

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/08/2005 05:33Illusion

Comme d’habitude j’adore ton poème il est télément vrai ! ! !
Repronons nos vie en main et voyon snotre bonheur et non nos malheur!

💋 💋 💋 💋 💋