Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Sans Toi

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/08/2005 00:00

L'écrit contient 334 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Painoir

Sans Toi

Sans toi sa ne serait pas pareil
Le mystère ne serait plus en éveil
Même si je vis tellement de travers
Grâce à toi j’ai mis un sens à tout cela
A ma pauvre vie qui est devenus enfer
Je sais que je vais manquer si je ne suis plus là

Sans toi tout serait bien différent
C’est sur je ne suis plus comme avant
Mais j’ai trouvé quelque chose d’infini
En ce jour j’ai enfin réalisé
Que quelqu’un pouvait m’aimer
Même si sa n’a jamais été vraiment dit
Tes mots rester dans les flous à cette heure
Me vont droit au cœur

Sans toi je ne serai plus rien
Parce que tu fais partie de moi
Grâce à toi j’ai confiance en moi
Je sais que tu ne vas pas toujours bien
Et dans tous ces moments là
J’aimerais te prendre dans mes bras
Pour te dire que je suis là aussi pour toi
Et que tu peux avoir confiance en moi

Sans toi je me serai effacer
Tout le monde à cet instant m’a oublié
Et toi tu as su me retrouver parmis les impasses
Et m’offrir dans ton cœur une magnifique place
Je me sens si légère si libre entre tes mains
Que j’aimerais ne plus jamais quitter ton jardin

Avec toi j’aimerais continuer
L’histoire qui a été bafoué et oublié
Mais je ne sais pas comment mis prendre
Ni comment te dire que j’ai besoin de toi pour vivre
J’ai aussi peur que l’histoire finisse mal si jamais…
Mais qui ne tente rien, n’a ne rien alors autant essayer
J’angoisse aussi de te dire et de te faire comprendre mes sentiments
Peur qu’après tout cela, entre nous tout devienne diffèrent
Mais s’il te plait attend moi, s’il te plait ne t’en vas pas
Parce que si jamais tu n’es plus là
Tout redeviendras comme avant…
 • Pieds Hyphénique: Sans Toi

  sans=toi=sa=ne=se=rait=pas=pa=reil 9
  le=mys=tè=re=ne=se=rait=plus=en=é=veil 11
  mê=me=si=je=vis=tel=le=ment=de=tra=vers 11
  grâ=ce=à=toi=jai=mis=un=sens=à=tout=ce=la 12
  a=ma=pau=vre=vie=qui=est=de=ve=nus=en=fer 12
  je=sais=que=je=vais=man=quer=si=je=ne=suis=plus=là 13

  sans=toi=tout=se=rait=bien=dif=fé=rent 9
  cest=sur=je=ne=suis=plus=com=me=a=vant 10
  mais=jai=trou=vé=quel=que=cho=se=din=fi=ni 11
  en=ce=jour=jai=en=fin=ré=a=li=sé 10
  que=quel=quun=pou=vait=mai=mer 7
  mê=me=si=sa=na=ja=mais=é=té=vrai=ment=dit 12
  tes=mots=res=ter=dans=les=flous=à=cet=te=heu=re 12
  me=vont=droit=au=cœur 5

  sans=toi=je=ne=se=rai=plus=rien 8
  par=ce=que=tu=fais=par=tie=de=moi 9
  grâ=ce=à=toi=jai=con=fi=an=ce=en=moi 11
  je=sais=que=tu=ne=vas=pas=tou=jours=bien 10
  et=dans=tous=ces=mo=ments=là 7
  jai=me=rais=te=pren=dre=dans=mes=bras 9
  pour=te=di=re=que=je=suis=là=aus=si=pour=toi 12
  et=que=tu=peux=a=voir=con=fi=an=ce=en=moi 12

  sans=toi=je=me=se=rai=ef=fa=cer 9
  tout=le=mon=de=à=cet=ins=tant=ma=ou=bli=é 12
  et=toi=tu=as=su=me=re=trou=ver=par=mis=les=im=passes 14
  et=mof=frir=dans=ton=cœur=une=ma=gni=fi=que=place 12
  je=me=sens=si=lé=gère=si=li=breen=tre=tes=mains 12
  que=jaime=rais=ne=plus=ja=mais=quit=ter=ton=jar=din 12

  a=vec=toi=jai=me=rais=con=ti=nuer 9
  lhis=toire=qui=a=é=té=ba=foué=et=ou=bli=é 12
  mais=je=ne=sais=pas=com=ment=mis=pren=dre 10
  ni=comment=te=di=re=que=jai=be=soin=de=toi=pour=vivre 13
  jai=aus=si=peur=que=lhis=toire=fi=nis=se=mal=si=ja=mais 14
  mais=qui=ne=tente=rien=na=ne=rien=a=lors=au=tant=es=sayer 14
  jan=goisseaus=si=de=te=di=re=et=de=te=fai=re=com=pren=dre=mes=sen=timents 18
  peur=qua=près=tout=ce=la=entre=nous=tout=de=vienne=dif=fèrent 13
  mais=sil=te=plait=at=tend=moi=sil=te=plait=ne=ten=vas=pas 14
  par=ce=que=si=ja=mais=tu=nes=plus=là 10
  tout=re=de=vien=dras=com=me=a=vant 9
 • Phonétique : Sans Toi

  sɑ̃ twa sa nə səʁε pa paʁεj
  lə mistεʁə nə səʁε plysz- ɑ̃n- evεj
  mεmə si ʒə vis tεllmɑ̃ də tʁavεʁ
  ɡʁasə a twa ʒε miz- œ̃ sɑ̃sz- a tu səla
  a ma povʁə vi ki ε dəvənysz- ɑ̃fe
  ʒə sε kə ʒə vε mɑ̃ke si ʒə nə sɥi plys la

  sɑ̃ twa tu səʁε bjɛ̃ difeʁɑ̃
  sε syʁ ʒə nə sɥi plys kɔmə avɑ̃
  mε ʒε tʁuve kεlkə ʃozə dɛ̃fini
  ɑ̃ sə ʒuʁ ʒε ɑ̃fɛ̃ ʁealize
  kə kεlkœ̃ puvε mεme
  mεmə si sa na ʒamεz- ete vʁεmɑ̃ di
  tε mo ʁεste dɑ̃ lε flusz- a sεtə œʁ
  mə vɔ̃ dʁwa o kœʁ

  sɑ̃ twa ʒə nə səʁε plys ʁjɛ̃
  paʁsə kə ty fε paʁti də mwa
  ɡʁasə a twa ʒε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa
  ʒə sε kə ty nə va pa tuʒuʁ bjɛ̃
  e dɑ̃ tus sε mɔmɑ̃ la
  ʒεməʁε tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  puʁ tə diʁə kə ʒə sɥi la osi puʁ twa
  e kə ty pøz- avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ mwa

  sɑ̃ twa ʒə mə səʁε efase
  tu lə mɔ̃də a sεt ɛ̃stɑ̃ ma ublje
  e twa ty a sy mə ʁətʁuve paʁmi lεz- ɛ̃pasə
  e mɔfʁiʁ dɑ̃ tɔ̃ kœʁ ynə maɲifikə plasə
  ʒə mə sɑ̃s si leʒεʁə si libʁə ɑ̃tʁə tε mɛ̃
  kə ʒεməʁε nə plys ʒamε kite tɔ̃ ʒaʁdɛ̃

  avεk twa ʒεməʁε kɔ̃tinɥe
  listwaʁə ki a ete bafue e ublje
  mε ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ mi pʁɑ̃dʁə
  ni kɔmɑ̃ tə diʁə kə ʒε bəzwɛ̃ də twa puʁ vivʁə
  ʒε osi pœʁ kə listwaʁə finisə mal si ʒamε…
  mε ki nə tɑ̃tə ʁjɛ̃, na nə ʁjɛ̃ alɔʁz- otɑ̃ esεje
  ʒɑ̃ɡwasə osi də tə diʁə e də tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə mε sɑ̃timɑ̃
  pœʁ kapʁε tu səla, ɑ̃tʁə nu tu dəvjεnə difεʁe
  mε sil tə plε atɑ̃ mwa, sil tə plε nə tɑ̃ va pa
  paʁsə kə si ʒamε ty nε plys la
  tu ʁədəvjɛ̃dʁa kɔmə avɑ̃…
 • Pieds Phonétique : Sans Toi

  sɑ̃=twa=sa=nə=sə=ʁε=pa=pa=ʁεj 9
  lə=mis=tεʁə=nə=sə=ʁε=plys=zɑ̃=ne=vεj 10
  mε=mə=si=ʒə=vis=tεl=lmɑ̃=də=tʁa=vεʁ 10
  ɡʁasəa=twa=ʒε=mi=zœ̃=sɑ̃s=za=tu=sə=la 10
  a=ma=povʁə=vi=ki=ε=də=və=nys=zɑ̃=fe 11
  ʒə=sεkə=ʒə=vε=mɑ̃=ke=si=ʒə=nə=sɥi=plys=la 12

  sɑ̃=twa=tu=sə=ʁε=bj=ɛ̃=di=fe=ʁɑ̃ 10
  sε=syʁ=ʒə=nə=sɥi=plys=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10
  mε=ʒε=tʁu=ve=kεl=kə=ʃozə=dɛ̃=fi=ni 10
  ɑ̃=sə=ʒuʁ=ʒε=ɑ̃=fɛ̃=ʁe=a=li=ze 10
  kə=kεl=kœ̃=pu=vε=mε=me 7
  mεmə=si=sa=na=ʒa=mε=ze=te=vʁε=mɑ̃=di 11
  tε=mo=ʁεs=te=dɑ̃=lε=flus=za=sεtə=œʁ 10
  mə=vɔ̃=dʁwa=o=kœ=ʁə 6

  sɑ̃=twa=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=ʁj=ɛ̃ 9
  paʁ=sə=kə=ty=fε=paʁ=ti=də=mwa 9
  ɡʁa=sə=a=twa=ʒε=kɔ̃=fjɑ̃=sə=ɑ̃=mwa 10
  ʒə=sε=kə=ty=nə=va=pa=tu=ʒuʁ=bjɛ̃ 10
  e=dɑ̃=tus=sε=mɔ=mɑ̃=la 7
  ʒε=mə=ʁε=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 9
  puʁtə=di=ʁə=kə=ʒə=sɥi=la=o=si=puʁ=twa 11
  e=kə=ty=pø=za=vwaʁ=kɔ̃=fjɑ̃sə=ɑ̃=mwa 10

  sɑ̃=twa=ʒə=mə=sə=ʁε=e=fa=se 9
  tulə=mɔ̃=də=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=ma=u=blje 10
  e=twa=ty=a=symə=ʁə=tʁu=ve=paʁ=mi=lε=zɛ̃pasə 12
  e=mɔ=fʁiʁ=dɑ̃=tɔ̃=kœʁ=ynə=ma=ɲi=fi=kə=plasə 12
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=le=ʒεʁə=si=li=bʁəɑ̃=tʁə=tε=mɛ̃ 12
  kə=ʒεmə=ʁε=nə=plys=ʒa=mε=ki=te=tɔ̃=ʒaʁ=dɛ̃ 12

  a=vεk=twa=ʒε=mə=ʁε=kɔ̃=tin=ɥe 9
  lis=twaʁə=ki=a=e=te=ba=fu=e=e=u=blje 12
  mε=ʒə=nə=sε=pa=kɔ=mɑ̃=mi=pʁɑ̃=dʁə 10
  ni=kɔ=mɑ̃tə=di=ʁə=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa=puʁvivʁə 12
  ʒε=o=si=pœʁ=kə=lis=twaʁə=fi=nisə=mal=si=ʒa=mε 13
  mε=kinə=tɑ̃=tə=ʁjɛ̃=na=nə=ʁjɛ̃=a=lɔʁ=zo=tɑ̃=e=sε=je 15
  ʒɑ̃=ɡwasəo=si=də=tə=di=ʁə=e=də=tə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 19
  pœʁ=ka=pʁε=tusə=la=ɑ̃=tʁə=nu=tu=də=vjε=nə=di=fε=ʁe 15
  mε=sil=tə=plε=a=tɑ̃=mwa=sil=tə=plεnə=tɑ̃=va=pa 13
  paʁ=sə=kə=si=ʒa=mε=ty=nε=plys=la 10
  tu=ʁə=də=vj=ɛ̃=dʁa=kɔ=mə=a=vɑ̃ 10

PostScriptum

Signe

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/08/2005 17:07Cindy Limpens

J’espère que cette personne restera toujours à tes cotés pour t’aider à avancer pas à pas... Vers le bonheur. Beau poeme, & merci pour ton com.... (F){}{}(F)

Auteur de Poésie
05/08/2005 05:02Spirit_Boy

Encore un très bo poème continu

 • amitié -
Auteur de Poésie
06/08/2005 12:46Sohana

vraiment trè émouvant.....