Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Conclusion

Poème - Sans Thème -
Publié le 03/08/2005 00:00

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Painoir

Conclusion

Et moi qui avais… enfin trouvé une confiance
Il a fallut que revienne l’absence
Il a fallut que revienne l’oubli
Je ne sais pas pourquoi… Mais je me retiens de pleurer sur ma vie
J’aimerais bien encore une fois… mais je me l’interdis
Mon histoire… je vais la garder, la cacher…
En tout cas je me tairais…
En fête cela est étrange mais j’ai changé d’avis
Je ne veux plus jamais pleurer ni paraître faible devant vous
Je ne me retiendrais plus pour donner des coups
Les cicatrices seront cacher
L’histoire d’une douleur… . Oublié
Vous saurez perdus dans mes phrases non coréantes
Plus rien ne sortirait de ma tête
C’est décidé je refuse l’édition de mon histoire
Même si tout cela me ronge je resterai dans le noir
Mon cas est impossible à guérir
Alors je préfère vous laissez ignorer
Et continuer de tout cacher
Même si un jour tout empire
Plus rien ne seras dévoilé… . tout seras ignorer
Je ne veux plus me faire d’illusion alors que tout été pitié
Je le sais maintenant j’ai tout perdus
Dans ma vie il n’y a plus rien… . Je ne m’en sors plus
Mais rien ne sert d’attendre une main
Il n’y en aura pas sur mon chemin
Personne n’es là pour moi
On ne peut compter que sur soi
Je serais toujours seule sur terre
Personne ne me sortira de l’enfer
Je devrais m’en sortir seule
Pour finir comme il m’en semble
 • Pieds Hyphénique: Conclusion

  et=moi=qui=a=vais=en=fin=trou=vé=une=con=fiance 12
  il=a=fal=lut=que=re=vien=ne=lab=sence 10
  il=a=fal=lut=que=re=vien=ne=lou=bli 10
  je=ne=sais=pas=pour=quoi=mais=je=me=re=tiens=de=pleu=rer=sur=ma=vie 17
  jaime=rais=bien=en=co=reu=ne=fois=mais=je=me=lin=ter=dis 14
  mon=his=toire=je=vais=la=gar=der=la=ca=cher 11
  en=tout=cas=je=me=tai=rais 7
  en=fête=ce=la=est=é=tran=ge=mais=jai=chan=gé=da=vis 14
  je=ne=veux=plus=ja=mais=pleu=rer=ni=pa=raître=fai=ble=de=vant=vous 16
  je=ne=me=re=tien=drais=plus=pour=don=ner=des=coups 12
  les=ci=ca=tri=ces=se=ront=ca=cher 9
  lhis=toi=re=du=ne=dou=leur=ou=bli=é 10
  vous=sau=rez=per=dus=dans=mes=phrases=non=co=ré=antes 12
  plus=rien=ne=sor=ti=rait=de=ma=tê=te 10
  cest=dé=ci=dé=je=re=fuse=lé=di=tion=de=mon=his=toire 14
  même=si=tout=ce=la=me=ron=ge=je=res=te=rai=dans=le=noir 15
  mon=cas=est=im=pos=si=ble=à=gué=rir 10
  a=lors=je=pré=fère=vous=lais=sez=i=gno=rer 11
  et=con=ti=nuer=de=tout=ca=cher 8
  mê=me=si=un=jour=tout=em=pi=re 9
  plus=rien=ne=se=ras=dé=voi=lé=tout=se=ras=i=gno=rer 14
  je=ne=veux=plus=me=faire=dillu=sion=a=lors=que=tout=é=té=pi=tié 16
  je=le=sais=main=te=nant=jai=tout=per=dus 10
  dans=ma=vie=il=ny=a=plus=rien=je=ne=men=sors=plus 13
  mais=rien=ne=sert=dat=ten=dre=u=ne=main 10
  il=ny=en=au=ra=pas=sur=mon=che=min 10
  per=son=ne=nes=là=pour=moi 7
  on=ne=peut=comp=ter=que=sur=soi 8
  je=se=rais=tou=jours=seu=le=sur=ter=re 10
  per=sonne=ne=me=sor=ti=ra=de=len=fer 10
  je=de=vrais=men=sor=tir=seu=le 8
  pour=fi=nir=com=me=il=men=semble 8
 • Phonétique : Conclusion

  e mwa ki avε… ɑ̃fɛ̃ tʁuve ynə kɔ̃fjɑ̃sə
  il a faly kə ʁəvjεnə labsɑ̃sə
  il a faly kə ʁəvjεnə lubli
  ʒə nə sε pa puʁkwa… mε ʒə mə ʁətjɛ̃ də pləʁe syʁ ma vi
  ʒεməʁε bjɛ̃ ɑ̃kɔʁə ynə fwa… mε ʒə mə lɛ̃tεʁdi
  mɔ̃n- istwaʁə… ʒə vε la ɡaʁde, la kaʃe…
  ɑ̃ tu ka ʒə mə tεʁε…
  ɑ̃ fεtə səla εt- etʁɑ̃ʒə mε ʒε ʃɑ̃ʒe davi
  ʒə nə vø plys ʒamε pləʁe ni paʁεtʁə fεblə dəvɑ̃ vu
  ʒə nə mə ʁətjɛ̃dʁε plys puʁ dɔne dε ku
  lε sikatʁisə səʁɔ̃ kaʃe
  listwaʁə dynə dulœʁ… ublje
  vu soʁe pεʁdys dɑ̃ mε fʁazə nɔ̃ kɔʁeɑ̃tə
  plys ʁjɛ̃ nə sɔʁtiʁε də ma tεtə
  sε deside ʒə ʁəfyzə ledisjɔ̃ də mɔ̃n- istwaʁə
  mεmə si tu səla mə ʁɔ̃ʒə ʒə ʁεstəʁε dɑ̃ lə nwaʁ
  mɔ̃ ka εt- ɛ̃pɔsiblə a ɡeʁiʁ
  alɔʁ ʒə pʁefεʁə vu lεsez- iɲɔʁe
  e kɔ̃tinɥe də tu kaʃe
  mεmə si œ̃ ʒuʁ tut- ɑ̃piʁə
  plys ʁjɛ̃ nə səʁa devwale… tu səʁaz- iɲɔʁe
  ʒə nə vø plys mə fεʁə dilyzjɔ̃ alɔʁ kə tut- ete pitje
  ʒə lə sε mɛ̃tənɑ̃ ʒε tu pεʁdys
  dɑ̃ ma vi il ni a plys ʁjɛ̃… ʒə nə mɑ̃ sɔʁ plys
  mε ʁjɛ̃ nə sεʁ datɑ̃dʁə ynə mɛ̃
  il ni ɑ̃n- oʁa pa syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
  pεʁsɔnə nε la puʁ mwa
  ɔ̃ nə pø kɔ̃te kə syʁ swa
  ʒə səʁε tuʒuʁ sələ syʁ teʁə
  pεʁsɔnə nə mə sɔʁtiʁa də lɑ̃fe
  ʒə dəvʁε mɑ̃ sɔʁtiʁ sələ
  puʁ finiʁ kɔmə il mɑ̃ sɑ̃blə
 • Pieds Phonétique : Conclusion

  e=mwa=ki=a=vε=ɑ̃=fɛ̃=tʁu=ve=ynə=kɔ̃=fjɑ̃sə 12
  il=a=fa=ly=kə=ʁə=vjε=nə=lab=sɑ̃sə 10
  il=a=fa=ly=kə=ʁə=vjε=nə=lu=bli 10
  ʒə=nə=sε=pa=puʁ=kwa=mεʒə=mə=ʁə=tjɛ̃=də=plə=ʁe=syʁ=ma=vi 16
  ʒεmə=ʁε=bjɛ̃=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa=mε=ʒə=mə=lɛ̃=tεʁ=di 14
  mɔ̃=nis=twaʁə=ʒə=vε=la=ɡaʁ=de=la=ka=ʃe 11
  ɑ̃=tu=ka=ʒə=mə=tε=ʁε 7
  ɑ̃=fεtə=sə=la=ε=te=tʁɑ̃=ʒə=mε=ʒε=ʃɑ̃=ʒe=da=vi 14
  ʒə=nə=vø=plys=ʒa=mεplə=ʁe=ni=pa=ʁε=tʁə=fε=blə=də=vɑ̃=vu 16
  ʒə=nə=mə=ʁə=tjɛ̃=dʁε=plys=puʁ=dɔ=ne=dε=ku 12
  lε=si=ka=tʁis=ə=sə=ʁɔ̃=ka=ʃe 9
  lis=twa=ʁə=dy=nə=du=lœʁ=u=blj=e 10
  vu=so=ʁe=pεʁ=dys=dɑ̃=mε=fʁazə=nɔ̃=kɔ=ʁe=ɑ̃tə 12
  plys=ʁjɛ̃=nə=sɔʁ=ti=ʁε=də=ma=tε=tə 10
  sε=de=si=de=ʒə=ʁə=fyzə=le=di=sjɔ̃də=mɔ̃=nis=twaʁə 13
  mεmə=si=tu=sə=la=mə=ʁɔ̃=ʒə=ʒə=ʁεs=tə=ʁε=dɑ̃=lə=nwaʁ 15
  mɔ̃=ka=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=a=ɡe=ʁiʁ 10
  a=lɔʁʒə=pʁe=fε=ʁə=vu=lε=se=zi=ɲɔ=ʁe 11
  e=kɔ̃=tin=ɥe=də=tu=ka=ʃe 8
  mε=mə=si=œ̃=ʒuʁ=tu=tɑ̃=pi=ʁə 9
  plys=ʁjɛ̃nə=sə=ʁa=de=vwa=le=tu=sə=ʁa=zi=ɲɔ=ʁe 13
  ʒə=nə=vø=plys=mə=fεʁə=di=ly=zjɔ̃=a=lɔʁ=kə=tu=te=te=pi=tje 17
  ʒə=lə=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒε=tu=pεʁ=dys 10
  dɑ̃=ma=vi=il=ni=a=plys=ʁjɛ̃=ʒə=nə=mɑ̃=sɔʁ=plys 13
  mε=ʁjɛ̃=nə=sεʁ=da=tɑ̃=dʁə=y=nə=mɛ̃ 10
  il=ni=ɑ̃=no=ʁa=pa=syʁ=mɔ̃=ʃə=mɛ̃ 10
  pεʁ=sɔ=nə=nε=la=puʁ=mwa 7
  ɔ̃=nə=pø=kɔ̃=te=kə=syʁ=swa 8
  ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=sə=lə=syʁ=te=ʁə 10
  pεʁ=sɔnə=nə=mə=sɔʁ=ti=ʁa=də=lɑ̃=fe 10
  ʒə=də=vʁε=mɑ̃=sɔʁ=tiʁ=sə=lə 8
  puʁ=fi=niʁ=kɔ=mə=il=mɑ̃=sɑ̃=blə 9

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
31/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.