Poème-France.com

Poeme : ConclusionConclusion

Et moi qui avais… enfin trouvé une confiance
Il a fallut que revienne l’absence
Il a fallut que revienne l’oubli
Je ne sais pas pourquoi… Mais je me retiens de pleurer sur ma vie
J’aimerais bien encore une fois… mais je me l’interdis
Mon histoire… je vais la garder, la cacher…
En tout cas je me tairais…
En fête cela est étrange mais j’ai changé d’avis
Je ne veux plus jamais pleurer ni paraître faible devant vous
Je ne me retiendrais plus pour donner des coups
Les cicatrices seront cacher
L’histoire d’une douleur… . Oublié
Vous saurez perdus dans mes phrases non coréantes
Plus rien ne sortirait de ma tête
C’est décidé je refuse l’édition de mon histoire
Même si tout cela me ronge je resterai dans le noir
Mon cas est impossible à guérir
Alors je préfère vous laissez ignorer
Et continuer de tout cacher
Même si un jour tout empire
Plus rien ne seras dévoilé… . tout seras ignorer
Je ne veux plus me faire d’illusion alors que tout été pitié
Je le sais maintenant j’ai tout perdus
Dans ma vie il n’y a plus rien… . Je ne m’en sors plus
Mais rien ne sert d’attendre une main
Il n’y en aura pas sur mon chemin
Personne n’es là pour moi
On ne peut compter que sur soi
Je serais toujours seule sur terre
Personne ne me sortira de l’enfer
Je devrais m’en sortir seule
Pour finir comme il m’en semble
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e mwa ki avε… ɑ̃fɛ̃ tʁuve ynə kɔ̃fjɑ̃sə
il a faly kə ʁəvjεnə labsɑ̃sə
il a faly kə ʁəvjεnə lubli
ʒə nə sε pa puʁkwa… mε ʒə mə ʁətjɛ̃ də pləʁe syʁ ma vi
ʒεməʁε bjɛ̃ ɑ̃kɔʁə ynə fwa… mε ʒə mə lɛ̃tεʁdi
mɔ̃n- istwaʁə… ʒə vε la ɡaʁde, la kaʃe…
ɑ̃ tu ka ʒə mə tεʁε…
ɑ̃ fεtə səla εt- etʁɑ̃ʒə mε ʒε ʃɑ̃ʒe davi
ʒə nə vø plys ʒamε pləʁe ni paʁεtʁə fεblə dəvɑ̃ vu
ʒə nə mə ʁətjɛ̃dʁε plys puʁ dɔne dε ku
lε sikatʁisə səʁɔ̃ kaʃe
listwaʁə dynə dulœʁ… ublje
vu soʁe pεʁdys dɑ̃ mε fʁazə nɔ̃ kɔʁeɑ̃tə
plys ʁjɛ̃ nə sɔʁtiʁε də ma tεtə
sε deside ʒə ʁəfyzə ledisjɔ̃ də mɔ̃n- istwaʁə
mεmə si tu səla mə ʁɔ̃ʒə ʒə ʁεstəʁε dɑ̃ lə nwaʁ
mɔ̃ ka εt- ɛ̃pɔsiblə a ɡeʁiʁ
alɔʁ ʒə pʁefεʁə vu lεsez- iɲɔʁe
e kɔ̃tinɥe də tu kaʃe
mεmə si œ̃ ʒuʁ tut- ɑ̃piʁə
plys ʁjɛ̃ nə səʁa devwale… tu səʁaz- iɲɔʁe
ʒə nə vø plys mə fεʁə dilyzjɔ̃ alɔʁ kə tut- ete pitje
ʒə lə sε mɛ̃tənɑ̃ ʒε tu pεʁdys
dɑ̃ ma vi il ni a plys ʁjɛ̃… ʒə nə mɑ̃ sɔʁ plys
mε ʁjɛ̃ nə sεʁ datɑ̃dʁə ynə mɛ̃
il ni ɑ̃n- oʁa pa syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃
pεʁsɔnə nε la puʁ mwa
ɔ̃ nə pø kɔ̃te kə syʁ swa
ʒə səʁε tuʒuʁ sələ syʁ teʁə
pεʁsɔnə nə mə sɔʁtiʁa də lɑ̃fe
ʒə dəvʁε mɑ̃ sɔʁtiʁ sələ
puʁ finiʁ kɔmə il mɑ̃ sɑ̃blə