Poème-France.com

Poeme : J’Aimerais VivreJ’Aimerais Vivre

Les souvenirs se tassent
Et le temps passe
Mais ma vie reste en morceaux
Mes projets tombent à l’eau

J’espérais m’en sortir en tout ignorant
J’espérais ne plus voir la vision du sang
Mais rien ne s’efface, tout s’en tasse
Bientôt mes peurs vont prendre ma place

J’aimerais qu’une larme coule sur ma joue
J’aimerais ne plus sentir les coups
Tout devient si imprévisible
Quand été forte je deviens faible

La blessure s’agrandie
Et tout me reste à vie
L’espoir d’une vie meilleur
Devient une vie de douleur

L’illusion d’un homme
Me tendant une main
Pour me sortir des flammes
Et me guider en chemin

Je rêve encore une fois
Cela ne m’arrivera jamais
Surtout pas pour moi
Je suis condamné

Tout devient presque irréel
Je n’arrive pas à déployer mes ailes
J’aimerais tant partir d’ici
Pour enfin vivre ma vie
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε suvəniʁ sə tase
e lə tɑ̃ pasə
mε ma vi ʁεstə ɑ̃ mɔʁso
mε pʁɔʒε tɔ̃be a lo

ʒεspeʁε mɑ̃ sɔʁtiʁ ɑ̃ tut- iɲɔʁɑ̃
ʒεspeʁε nə plys vwaʁ la vizjɔ̃ dy sɑ̃
mε ʁjɛ̃ nə sefasə, tu sɑ̃ tasə
bjɛ̃to mε pœʁ vɔ̃ pʁɑ̃dʁə ma plasə

ʒεməʁε kynə laʁmə kulə syʁ ma ʒu
ʒεməʁε nə plys sɑ̃tiʁ lε ku
tu dəvjɛ̃ si ɛ̃pʁeviziblə
kɑ̃t- ete fɔʁtə ʒə dəvjɛ̃ fεblə

la blesyʁə saɡʁɑ̃di
e tu mə ʁεstə a vi
lεspwaʁ dynə vi mεjœʁ
dəvjɛ̃ ynə vi də dulœʁ

lilyzjɔ̃ dœ̃n- ɔmə
mə tɑ̃dɑ̃ ynə mɛ̃
puʁ mə sɔʁtiʁ dε flamə
e mə ɡide ɑ̃ ʃəmɛ̃

ʒə ʁεvə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
səla nə maʁivəʁa ʒamε
syʁtu pa puʁ mwa
ʒə sɥi kɔ̃damne

tu dəvjɛ̃ pʁεskə iʁeεl
ʒə naʁivə pa a deplwaje mεz- εlə
ʒεməʁε tɑ̃ paʁtiʁ disi
puʁ ɑ̃fɛ̃ vivʁə ma vi