Poème-France.com

Poeme : Paraître ForteParaître Forte

Plus aucunes larmes ne coulent… Plus rien ou alors pas devant toi. Pleurer c’est oublié. Je ne peux pas me plaindre de ma vie et surtout pas devant vous… Je suis parfaite, ma famille est parfaite, ma vie est parfaite alors il n’y a rien sur quoi je peux pleurer… Psychologique ou pas sa ne sortiras pas de ma tête. Cette histoire est oublier maintenant effacer. Et ces lames balançaient, les blessures s’en ai finis. C’était juste du mal, de l’abus pour qu’on me remarque mais je ne peux pas continuer comme sa, je ne le mérite pas ! Désolé de m’être plainte de ce que on peut appeler la vie, désolé vous avez du supporter beaucoup trop de chose, je vous le promet sa n’arriveras plus. Trop de douleur, trop de pensés noirs pour une vie de couleurs comment ai-je pu fermé les yeux ? Etre si aveugle ? ! Je n’étais pas triste juste égoïste je voulais juste que quelqu’un se tourne vers moi… . J’ai abusé de votre compréhension, j’ai abusé de vous… J’en suis vraiment désolé… Je ne savais pas… Je ne voulais pas savoir… Mais aujourd’hui j’ai compris l’important c’est une vie et après j’en fais ce que je veux… Je tourne, j’efface, les pages. Je ne veux plus rester x temps sur la même affaire, rien ne sert de s’arrêter car la vie elle ne m’attendras jamais alors je continuerai toujours là sans larme, sans faiblesse visible…
Je ne mérite pas de l’attention ni d’affection de tout façon dans ce monde on sera toujours seule il n’y a personne sur qui compter et sa tout le monde le sait même si vous vous le cacher. Alors plus rien, plus aucunes couleur de noir, je renonce à cette enquête trop longue, si vous voulez prend la mais pour moi c’est fini. La douleur, les cris, le sang, le malheur, la perte de rêve peut importe ce qui arrive, peut importe si tout me ronge, je continuerai toujours, plus rien ne couleras, je n’en ai pas le droit…
Éphémère est le temps du chagrin, je remets les choses en place plus rien ne m’arrêtera je refuse de me prendre la tête, cela est une perte de tête continuelle, même si le problème dois être éternelle sa ne sera qu’un problème de plus oublier sous la poussière… Puis un de plus ou de moins qu’est ce que sa peut faire ? ! Tant qu’on tient debout, il n’y a pas à se faire de soucies puis même si je retombais sa serait comme avant je me remettrais en question, la confiance disparus et je m’enfermerais seule dans la solitude et après pour tout reprendre c’est beaucoup trop dur même si il y a plus dur c’est dur… Ou alors je suis faible… Mais chut… Il ne faut pas montrer les faiblesses, ils ne s’en serviront que pour votre propre mal personne autour de moi pourras me comprendre, personne ne sera la pour m’écouter puis je n’en ai pas le droit, non il ne faut pas montrer sa déprime… sourire toujours au lèvre… habillé tout en rose comme une joie de vivre… c’est déjà mieux que le noir… Je n’ai pas le droit de pleurer, ni de me plaindre, ni de dire que sa va pas car au fond tout va bien.
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

plysz- okynə laʁmə- nə kule… plys ʁjɛ̃ u alɔʁ pa dəvɑ̃ twa. pləʁe sεt- ublje. ʒə nə pø pa mə plɛ̃dʁə də ma vi e syʁtu pa dəvɑ̃ vu… ʒə sɥi paʁfεtə, ma famijə ε paʁfεtə, ma vi ε paʁfεtə alɔʁz- il ni a ʁjɛ̃ syʁ kwa ʒə pø pləʁe… psikɔlɔʒikə u pa sa nə sɔʁtiʁa pa də ma tεtə. sεtə istwaʁə εt- ublje mɛ̃tənɑ̃ efase. e sε lamə balɑ̃sε, lε blesyʁə sɑ̃n- ε fini. setε ʒystə dy mal, də laby puʁ kɔ̃ mə ʁəmaʁkə mε ʒə nə pø pa kɔ̃tinɥe kɔmə sa, ʒə nə lə meʁitə pa ! dezɔle də mεtʁə plɛ̃tə də sə kə ɔ̃ pø apəle la vi, dezɔle vuz- ave dy sypɔʁte boku tʁo də ʃozə, ʒə vu lə pʁɔmε sa naʁivəʁa plys. tʁo də dulœʁ, tʁo də pɑ̃se nwaʁ puʁ ynə vi də kulœʁ kɔmɑ̃ ε ʒə py fεʁme lεz- iø ? εtʁə si avøɡlə ? ! ʒə netε pa tʁistə ʒystə eɡɔistə ʒə vulε ʒystə kə kεlkœ̃ sə tuʁnə vεʁ mwa… ʒε abyze də vɔtʁə kɔ̃pʁeɑ̃sjɔ̃, ʒε abyze də vu… ʒɑ̃ sɥi vʁεmɑ̃ dezɔle… ʒə nə savε pa… ʒə nə vulε pa savwaʁ… mεz- oʒuʁdɥi ʒε kɔ̃pʁi lɛ̃pɔʁtɑ̃ sεt- ynə vi e apʁε ʒɑ̃ fε sə kə ʒə vø… ʒə tuʁnə, ʒefasə, lε paʒə. ʒə nə vø plys ʁεste iks tɑ̃ syʁ la mεmə afεʁə, ʁjɛ̃ nə sεʁ də saʁεte kaʁ la vi εllə nə matɑ̃dʁa ʒamεz- alɔʁ ʒə kɔ̃tinɥəʁε tuʒuʁ la sɑ̃ laʁmə, sɑ̃ fεblεsə viziblə…
ʒə nə meʁitə pa də latɑ̃sjɔ̃ ni dafεksjɔ̃ də tu fasɔ̃ dɑ̃ sə mɔ̃də ɔ̃ səʁa tuʒuʁ sələ il ni a pεʁsɔnə syʁ ki kɔ̃te e sa tu lə mɔ̃də lə sε mεmə si vu vu lə kaʃe. alɔʁ plys ʁjɛ̃, plysz- okynə kulœʁ də nwaʁ, ʒə ʁənɔ̃sə a sεtə ɑ̃kεtə tʁo lɔ̃ɡ, si vu vule pʁɑ̃ la mε puʁ mwa sε fini. la dulœʁ, lε kʁi, lə sɑ̃, lə malœʁ, la pεʁtə də ʁεvə pø ɛ̃pɔʁtə sə ki aʁivə, pø ɛ̃pɔʁtə si tu mə ʁɔ̃ʒə, ʒə kɔ̃tinɥəʁε tuʒuʁ, plys ʁjɛ̃ nə kuləʁa, ʒə nɑ̃n- ε pa lə dʁwa…
efemεʁə ε lə tɑ̃ dy ʃaɡʁɛ̃, ʒə ʁəmε lε ʃozəz- ɑ̃ plasə plys ʁjɛ̃ nə maʁεtəʁa ʒə ʁəfyzə də mə pʁɑ̃dʁə la tεtə, səla εt- ynə pεʁtə də tεtə kɔ̃tinɥεllə, mεmə si lə pʁɔblεmə dwaz- εtʁə etεʁnεllə sa nə səʁa kœ̃ pʁɔblεmə də plysz- ublje su la pusjεʁə… pɥiz- œ̃ də plysz- u də mwɛ̃ kε sə kə sa pø fεʁə ? ! tɑ̃ kɔ̃ tjɛ̃ dəbu, il ni a pa a sə fεʁə də susi pɥi mεmə si ʒə ʁətɔ̃bε sa səʁε kɔmə avɑ̃ ʒə mə ʁəmεtʁεz- ɑ̃ kεstjɔ̃, la kɔ̃fjɑ̃sə dispaʁysz- e ʒə mɑ̃fεʁməʁε sələ dɑ̃ la sɔlitydə e apʁε puʁ tu ʁəpʁɑ̃dʁə sε boku tʁo dyʁ mεmə si il i a plys dyʁ sε dyʁ… u alɔʁ ʒə sɥi fεblə… mε ʃy… il nə fo pa mɔ̃tʁe lε fεblesə, il nə sɑ̃ sεʁviʁɔ̃ kə puʁ vɔtʁə pʁɔpʁə mal pεʁsɔnə otuʁ də mwa puʁʁa mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə, pεʁsɔnə nə səʁa la puʁ mekute pɥi ʒə nɑ̃n- ε pa lə dʁwa, nɔ̃ il nə fo pa mɔ̃tʁe sa depʁimə… suʁiʁə tuʒuʁz- o lεvʁə… abije tut- ɑ̃ ʁozə kɔmə ynə ʒwa də vivʁə… sε deʒa mjø kə lə nwaʁ… ʒə nε pa lə dʁwa də pləʁe, ni də mə plɛ̃dʁə, ni də diʁə kə sa va pa kaʁ o fɔ̃ tu va bjɛ̃.