Poème-France.com

Poeme : Pourquoi…Pourquoi…

Cécile, pourquoi dans ton regarde tant de haine ?
Pourquoi, quel intérêt d’ouvrir ces veines ?

Ma fille, pourquoi vous restez dans votre coin ?
Pourquoi vous ne prenez ma main ?

Pai_Noir, pourquoi tes écrits sont si tristes ?
Pourquoi veux tu être déjà morte ?

Mon ange, pourquoi tu ne me dis pas tes problèmes ?
Pourquoi ne me montres tu pas tes larmes ?

Jeune fille, pourquoi faites vous cela ?
Pourquoi vous ne me parlez pas ?

Pourquoi ceci, pourquoi cela ?
Et pourquoi pas !
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sesilə, puʁkwa dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁdə tɑ̃ də-εnə ?
puʁkwa, kεl ɛ̃teʁε duvʁiʁ sε vεnə ?

ma fijə, puʁkwa vu ʁεste dɑ̃ vɔtʁə kwɛ̃ ?
puʁkwa vu nə pʁəne ma mɛ̃ ?

pε suliɲe nwaʁ, puʁkwa tεz- ekʁi sɔ̃ si tʁistə ?
puʁkwa vø ty εtʁə deʒa mɔʁtə ?

mɔ̃n- ɑ̃ʒə, puʁkwa ty nə mə di pa tε pʁɔblεmə ?
puʁkwa nə mə mɔ̃tʁə- ty pa tε laʁmə ?

ʒənə fijə, puʁkwa fεtə vu səla ?
puʁkwa vu nə mə paʁle pa ?

puʁkwa səsi, puʁkwa səla ?
e puʁkwa pa !