Poème-France.com

Poeme : J’Ai Mal IciJ’Ai Mal Ici

J’ai mal ici
Je ne sais que dire
Car il n’y a rien à dire
J’en ai marre de cela
Je veux partir là bas

Ici je n’ai plus de place
Plus personne ne me parle
Je vais finir toute seule
Sans aucunes phrases

Non vous ne comprenez pas
Car vous vous en foutez
Vous, vous allez bien juste cela
Vous ne voulez pas une suicidée

Non, vous ne voulez pas de moi
Juste une présence pour vous faire croire
Que tout va bien et que vous pouvez continuer de boire
Tout ce que vous voulez c’est voir l’ombre de moi

Je pourrais me mutilé devant l’écran
Vous ne verrez pas le sang
Juste un pseudo donc tout va bien
Elle est en bon chemin

Juste votre propre intérêt
Peut être suis-je égoïste
Mais j’aimerais une épaule vivante
Mais elle n’est pas ici pourtant j’aimerais


J’aurais voulus trouver quelque chose
Qui puisse au moins apaiser ma souffrance
Mais chaque jour j’ai encore plus mal au cœur
Chaque jour je sombre dans mon malheur

Mais peut importe tout le monde s’en fou
Ce mieux pour tous que je me taise
Que personne ne supporte ma souffrance
Et que je finisse dans un asile de fou

Je suis désolé de n’avoir allumé mon portable
Maintenant je sais que tu m’as remplacé
Et que tu ne reviendras pas, je serai seule
Seule à pleurer, regretter, souffrir d’un passé

Maintenant je n’ai pas beaucoup d’option
Et même pour ma vie il n’y a pas de solution
Alors maintenant je vais me retirer
Et vous laissez
Painoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε mal isi
ʒə nə sε kə diʁə
kaʁ il ni a ʁjɛ̃ a diʁə
ʒɑ̃n- ε maʁə də səla
ʒə vø paʁtiʁ la ba

isi ʒə nε plys də plasə
plys pεʁsɔnə nə mə paʁlə
ʒə vε finiʁ tutə sələ
sɑ̃z- okynə fʁazə

nɔ̃ vu nə kɔ̃pʁəne pa
kaʁ vu vuz- ɑ̃ fute
vu, vuz- ale bjɛ̃ ʒystə səla
vu nə vule pa ynə sɥiside

nɔ̃, vu nə vule pa də mwa
ʒystə ynə pʁezɑ̃sə puʁ vu fεʁə kʁwaʁə
kə tu va bjɛ̃ e kə vu puve kɔ̃tinɥe də bwaʁə
tu sə kə vu vule sε vwaʁ lɔ̃bʁə də mwa

ʒə puʁʁε mə mytile dəvɑ̃ lekʁɑ̃
vu nə veʁe pa lə sɑ̃
ʒystə œ̃ psødo dɔ̃k tu va bjɛ̃
εllə εt- ɑ̃ bɔ̃ ʃəmɛ̃

ʒystə vɔtʁə pʁɔpʁə ɛ̃teʁε
pø εtʁə sɥi ʒə eɡɔistə
mε ʒεməʁεz- ynə epolə vivɑ̃tə
mεz- εllə nε pa isi puʁtɑ̃ ʒεməʁε


ʒoʁε vulys tʁuve kεlkə ʃozə
ki pɥisə o mwɛ̃z- apεze ma sufʁɑ̃sə
mε ʃakə ʒuʁ ʒε ɑ̃kɔʁə plys mal o kœʁ
ʃakə ʒuʁ ʒə sɔ̃bʁə dɑ̃ mɔ̃ malœʁ

mε pø ɛ̃pɔʁtə tu lə mɔ̃də sɑ̃ fu
sə mjø puʁ tus kə ʒə mə tεzə
kə pεʁsɔnə nə sypɔʁtə ma sufʁɑ̃sə
e kə ʒə finisə dɑ̃z- œ̃n- azilə də fu

ʒə sɥi dezɔle də navwaʁ alyme mɔ̃ pɔʁtablə
mɛ̃tənɑ̃ ʒə sε kə ty ma ʁɑ̃plase
e kə ty nə ʁəvjɛ̃dʁa pa, ʒə səʁε sələ
sələ a pləʁe, ʁəɡʁεte, sufʁiʁ dœ̃ pase

mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε pa boku dɔpsjɔ̃
e mεmə puʁ ma vi il ni a pa də sɔlysjɔ̃
alɔʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒə vε mə ʁətiʁe
e vu lεse