Poème-France.com

Poeme : La Quête Du VoyageurLa Quête Du Voyageur

Je t’écris ma façon d’errer
En petits mots sucrés
Je te raconte ma façon de voyager
Avant d’étreindre ta vallée
Je t’écris ma façon de vaciller
Avant de tomber dans tes bras fermés
Je te chante ma façon de t’aimer
Avec mon âme et mon cœur enchevêtrés

Dans le vents des collines endoloris
Je lance mes prières aux dieux interdits
Pour qu’il me montre la voie des Ailleurs
Puisque là bas se repose ton cœur

Je t’écris ma façon d’avancer
Quand sur l’eau je ne sais pas marcher
Je te raconte ma façon de danser
Quand dans tes draps je dois plonger
Je te chante ma façon de t’aimer
Avec mon cœur à ton âme noué

Parmi les pierres des collines érodées
Je cherche les dieux fatigués
Pour qu’ils me chuchotent la vérité
Que je suis venu chercher

Je te chante ma façon de rêver
Pour tenter de te réveiller
Je te raconte ma façon d’exister
Quand ton absence me plonge dans l’obscurité
Je t’écris ma façon de t’aimer
Comme si c’était une faute à avouer

Parmi les fleurs de collines embrumées
Je cherche les ailes que tu as oubliées
La dernière fois où tu es tombée
Et que les dieux ont gardé

Au milieu d’une toile d’araignée
Entre deux gouttes de rosée
Les dieux pour te remercier
Ont déposé un anneau sacré

Je voyage sans plus attendre
Je ne sais pas quel chemin prendre
Ta main tu devras me tendre
Quand je viendrai te le rendre
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tekʁi ma fasɔ̃ deʁe
ɑ̃ pəti mo sykʁe
ʒə tə ʁakɔ̃tə ma fasɔ̃ də vwajaʒe
avɑ̃ detʁɛ̃dʁə ta vale
ʒə tekʁi ma fasɔ̃ də vasije
avɑ̃ də tɔ̃be dɑ̃ tε bʁa fεʁme
ʒə tə ʃɑ̃tə ma fasɔ̃ də tεme
avεk mɔ̃n- amə e mɔ̃ kœʁ ɑ̃ʃəvεtʁe

dɑ̃ lə vɑ̃ dε kɔlinəz- ɑ̃dɔlɔʁi
ʒə lɑ̃sə mε pʁjεʁəz- o djøz- ɛ̃tεʁdi
puʁ kil mə mɔ̃tʁə la vwa dεz- ajœʁ
pɥiskə la ba sə ʁəpozə tɔ̃ kœʁ

ʒə tekʁi ma fasɔ̃ davɑ̃se
kɑ̃ syʁ lo ʒə nə sε pa maʁʃe
ʒə tə ʁakɔ̃tə ma fasɔ̃ də dɑ̃se
kɑ̃ dɑ̃ tε dʁa ʒə dwa plɔ̃ʒe
ʒə tə ʃɑ̃tə ma fasɔ̃ də tεme
avεk mɔ̃ kœʁ a tɔ̃n- amə nue

paʁmi lε pjeʁə- dε kɔlinəz- eʁɔde
ʒə ʃεʁʃə lε djø fatiɡe
puʁ kil mə ʃyʃɔte la veʁite
kə ʒə sɥi vəny ʃεʁʃe

ʒə tə ʃɑ̃tə ma fasɔ̃ də ʁεve
puʁ tɑ̃te də tə ʁevεje
ʒə tə ʁakɔ̃tə ma fasɔ̃ dεɡziste
kɑ̃ tɔ̃n- absɑ̃sə mə plɔ̃ʒə dɑ̃ lɔpskyʁite
ʒə tekʁi ma fasɔ̃ də tεme
kɔmə si setε ynə fotə a avue

paʁmi lε flœʁ də kɔlinəz- ɑ̃bʁyme
ʒə ʃεʁʃə lεz- εlə kə ty a ublje
la dεʁnjεʁə fwaz- u ty ε tɔ̃be
e kə lε djøz- ɔ̃ ɡaʁde

o miljø dynə twalə daʁεɲe
ɑ̃tʁə dø ɡutə də ʁoze
lε djø puʁ tə ʁəmεʁsje
ɔ̃ depoze œ̃n- ano sakʁe

ʒə vwajaʒə sɑ̃ plysz- atɑ̃dʁə
ʒə nə sε pa kεl ʃəmɛ̃ pʁɑ̃dʁə
ta mɛ̃ ty dəvʁa mə tɑ̃dʁə
kɑ̃ ʒə vjɛ̃dʁε tə lə ʁɑ̃dʁə