Poème-France.com

Poeme : Falling In Love AgainFalling In Love Again

Ça sent encore la vielle rengaine
A croire que la tristesse est une aubaine
Quand je gratte les cordes de ma peine
Du bues sort de ma bedaine

Ça sent encore le vieux chien mouillé
Les trottoirs fatigués et les rues mal éclairées
Quand je siffle entre mes dents
Y a du blues qui passe dedans

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues pleure un je t’aime

Ça sent encore la vieille mandarine
Pimentée d’une fragrance d’adrénaline
Quand je rote mon trop plein de sentiments
C’est le son du blues que l’on entend

Ça sent encore la vielle chaussette
Le rhum et la fumée d’étranges cigarettes
Quand je mets de l’aspirine dans mes rimes
C’est le blues qui en est victime

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues pleure un je t’aime

Ça sent encore la vieille transpiration
Mélangé à un reste d’excitation
Quand je te parfume d’un frisson
Mon blues se charge d’émotions

En arrivant tu as ouvert la fenêtre
Et j’ai senti les odeurs disparaitre
Quand tu me souffles ta lumière
Mon blues change d’air

Falling in love again
De celle qui est restée la même
Falling in love again
Et mon blues rit un je t’aime
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεllə ʁɑ̃ɡεnə
a kʁwaʁə kə la tʁistεsə εt- ynə obεnə
kɑ̃ ʒə ɡʁatə lε kɔʁdə- də ma pεnə
dy bɥ sɔʁ də ma bədεnə

sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə lə vjø ʃjɛ̃ muje
lε tʁɔtwaʁ fatiɡez- e lε ʁy mal eklεʁe
kɑ̃ ʒə siflə ɑ̃tʁə mε dɑ̃
i a dy blɥ ki pasə dədɑ̃

faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
e mɔ̃ blɥ plœʁə œ̃ ʒə tεmə

sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεjə mɑ̃daʁinə
pimɑ̃te dynə fʁaɡʁɑ̃sə dadʁenalinə
kɑ̃ ʒə ʁɔtə mɔ̃ tʁo plɛ̃ də sɑ̃timɑ̃
sε lə sɔ̃ dy blɥ kə lɔ̃n- ɑ̃tɑ̃

sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεllə ʃosεtə
lə ʁɔm e la fyme detʁɑ̃ʒə siɡaʁεtə
kɑ̃ ʒə mεt də laspiʁinə dɑ̃ mε ʁimə
sε lə blɥ ki ɑ̃n- ε viktimə

faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
e mɔ̃ blɥ plœʁə œ̃ ʒə tεmə

sa sɑ̃ ɑ̃kɔʁə la vjεjə tʁɑ̃spiʁasjɔ̃
melɑ̃ʒe a œ̃ ʁεstə dεksitasjɔ̃
kɑ̃ ʒə tə paʁfymə dœ̃ fʁisɔ̃
mɔ̃ blɥ sə ʃaʁʒə demɔsjɔ̃

ɑ̃n- aʁivɑ̃ ty a uvεʁ la fənεtʁə
e ʒε sɑ̃ti lεz- ɔdœʁ dispaʁεtʁə
kɑ̃ ty mə suflə ta lymjεʁə
mɔ̃ blɥ ʃɑ̃ʒə dεʁ

faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
də sεllə ki ε ʁεste la mεmə
faliŋ ɛ̃ lɔvə aɡɛ̃
e mɔ̃ blɥ ʁit œ̃ ʒə tεmə