Poème-France.com

Poeme : La Coquille D’EscargotLa Coquille D’Escargot

Je suis le voyageur qui ne veut plus avancer
J’habite dans une coquille d’escargot abandonnée
Juste au pied de l’arc en ciel, j’y ai rangé mon maigre bagage
Le jour où j’ai décidé de ne plus bouger, j’ai laissé filer ton nuage
Ici, j’apprends à ne plus rêver et à essayer d’enfin exister

Lorsque je voudrais repartir, je retournerai la coquille
Et dans le port de mes envies j’en ferai un voilier
Je tisserai mes voiles dans les pétales d’une jonquille
Je dresserai un mat en bois flotté même s’il est un peu plié

Du fleuve côtier, je rejoindrai la méditerranée
Je franchirai Gibraltar sans jamais me retourner
Puis je laisserai Eole gentiment me guider
Et le long de l’Afrique je me laisserai dériver

Ce poème n’arrivera pas à bon port, il n’a pas le pied marin
Il n’était pas fait pour le grand bain, il a coulé corps et bien
Dans les abysses, emporté par la lame d’un gros chagrin
Si sur la plage vous trouvez une coquille vide, jetez là au loin
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi lə vwajaʒœʁ ki nə vø plysz- avɑ̃se
ʒabitə dɑ̃z- ynə kɔkjə dεskaʁɡo abɑ̃dɔne
ʒystə o pje də laʁk ɑ̃ sjεl, ʒi ε ʁɑ̃ʒe mɔ̃ mεɡʁə baɡaʒə
lə ʒuʁ u ʒε deside də nə plys buʒe, ʒε lεse file tɔ̃ nɥaʒə
isi, ʒapʁɑ̃z- a nə plys ʁεve e a esεje dɑ̃fɛ̃ εɡziste

lɔʁskə ʒə vudʁε ʁəpaʁtiʁ, ʒə ʁətuʁnəʁε la kɔkjə
e dɑ̃ lə pɔʁ də mεz- ɑ̃vi ʒɑ̃ fəʁε œ̃ vwalje
ʒə tisəʁε mε vwalə dɑ̃ lε petalə dynə ʒɔ̃kjə
ʒə dʁesəʁε œ̃ ma ɑ̃ bwa flɔte mεmə sil εt- œ̃ pø plje

dy fləvə kotje, ʒə ʁəʒwɛ̃dʁε la mediteʁane
ʒə fʁɑ̃ʃiʁε ʒibʁaltaʁ sɑ̃ ʒamε mə ʁətuʁne
pɥi ʒə lεsəʁε əɔlə ʒɑ̃time mə ɡide
e lə lɔ̃ də lafʁikə ʒə mə lεsəʁε deʁive

sə pɔεmə naʁivəʁa pa a bɔ̃ pɔʁ, il na pa lə pje maʁɛ̃
il netε pa fε puʁ lə ɡʁɑ̃ bɛ̃, il a kule kɔʁz- e bjɛ̃
dɑ̃ lεz- abisə, ɑ̃pɔʁte paʁ la lamə dœ̃ ɡʁo ʃaɡʁɛ̃
si syʁ la plaʒə vu tʁuvez- ynə kɔkjə vidə, ʒəte la o lwɛ̃