Poème-France.com

Poeme : La Mort Du VoyageurLa Mort Du Voyageur

Je suis mort l’autre jour
En glissant sur une peau d’amour
Tout d’abord je n’y ai pas prêté attention
Je me suis relevé en secouant mes émotions
J’ai continue à marcher comme si de rien n’était
Mais seules les ombres me saluaient
Du bout de leurs grands manteaux
Au début j’ai trouvé cela rigolo
De voir sans être vu
D’écouter sans être aperçu
D’aimer sans être reconnu
Puis j’ai commencé à m’ennuyer
Et en rond à tourner et retourner
Alors j’ai décidé d’aller me changer
Il devait être 8 heure du suaire
Quand je sortais de l’évanescent vestiaire
Je ressemblais à une bulle de chewing gum
Quand j’ai rencontré une jolie fantôme
Qui ne manquait pas d’esprit
Et sa transparence révélait des traits exquis
En moins de deux éternités je fus conquis
Qui eut qu’il m’aurait fallu de la mort attendre l’heure
Pour rencontre enfin mon âme sœur
Nous vivons désormais
Un grand amour parfait
En voyageurs célestes
Errer in humanum est
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi mɔʁ lotʁə ʒuʁ
ɑ̃ ɡlisɑ̃ syʁ ynə po damuʁ
tu dabɔʁ ʒə ni ε pa pʁεte atɑ̃sjɔ̃
ʒə mə sɥi ʁələve ɑ̃ səkuɑ̃ mεz- emɔsjɔ̃
ʒε kɔ̃tinɥ a maʁʃe kɔmə si də ʁjɛ̃ netε
mε sələ lεz- ɔ̃bʁə- mə salɥε
dy bu də lœʁ ɡʁɑ̃ mɑ̃to
o deby ʒε tʁuve səla ʁiɡɔlo
də vwaʁ sɑ̃z- εtʁə vy
dekute sɑ̃z- εtʁə apεʁsy
dεme sɑ̃z- εtʁə ʁəkɔny
pɥi ʒε kɔmɑ̃se a mɑ̃nyie
e ɑ̃ ʁɔ̃t- a tuʁne e ʁətuʁne
alɔʁ ʒε deside dale mə ʃɑ̃ʒe
il dəvε εtʁə ɥi œʁ dy sɥεʁə
kɑ̃ ʒə sɔʁtε də levanesɑ̃ vεstjεʁə
ʒə ʁəsɑ̃blεz- a ynə bylə də ʃəwiŋ ɡɔm
kɑ̃ ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ynə ʒɔli fɑ̃tomə
ki nə mɑ̃kε pa dεspʁi
e sa tʁɑ̃spaʁɑ̃sə ʁevelε dε tʁεz- εkski
ɑ̃ mwɛ̃ də døz- etεʁnite ʒə fy kɔ̃ki
ki y kil moʁε faly də la mɔʁ atɑ̃dʁə lœʁ
puʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁə ɑ̃fɛ̃ mɔ̃n- amə sœʁ
nu vivɔ̃ dezɔʁmε
œ̃ ɡʁɑ̃t- amuʁ paʁfε
ɑ̃ vwajaʒœʁ selεstə
eʁe ɛ̃ ymanɔm ε