Poème-France.com

Poeme : Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

Puisque l’amour te coute
Puisque longue est ta route
Fuyons par le petit sentier
Qui nous mène à l’amitié

Je te laisse l’itinéraire de mon rêve
Et si un jour tes doutes se lèvent
Je serai assis à la même place
Tu n’auras qu’à suivre tes traces

Je vais grignoter les instants
Redécorer un à un mes sentiments
Je vais vidanger mes tourments
Et peut être enfin devenir grand

Sans te poser les mêmes questions
Je vais te laisser trouver la solution
Tu vas vivre comme tu le souhaites
Sans que j’appuie sur ta sonnette

Je vais me balader, je vais trainer
Sur les rives d’une mer déssalée
Je vais cueillir et me désaltérer
De quelques gouttes de rosée

Je vais semer de l’amour
Dans des chant en labour
Tu trouveras les notes dans ta cour
Si tu cries en silence au secours

Je vais marcher sur des plates bandes
Et ramasser des brins de lavande
Pour en faire de belles guirlande
Et sur l’autel du désir en faire offrande

Je vais ramper sur le sable chaud
Et si je me cache à l’eau
En respirant grâce à un roseau
Ce n’est que parce qu’il est trop tôt

Je vais savourer le gateau de l’espoir
En deux je couperai la poire
Car les pommes ne sont plus à la foire
Et peut être qu’un autre soir…

Je vais semer des confettis
Où j’aurai dessiné des graffitis
Tu pourras les manger comme des osties
Cela sera pour toi du pain béni

Je vais rencontrer des fleurs jolies
Je sculpterai chacune de mes folies
J’offrirai au vent le parfum de mes envies
Peut qu’un jour j’écrirai enfin une poèsie

Si un jour crisse le gravier
Si à ma porte tu venais frapper
Ne te formalise pas tu n’as qu’à entrer
Pas la peine de t’essuyer les pieds

Si un soir je finissais par exister
Ailleurs que sur un disque rayé
Tu n’auras qu’à gentiment t’installer
Et prendre ta place sur le canapé

Et tu verras il s’envolera finalement
Les tapis volant on fait leur temps
Je sais que tu n’y crois pas vraiment
Tu vois j’ai pas encore quitté l’ile aux enfants
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɥiskə lamuʁ tə kutə
pɥiskə lɔ̃ɡ ε ta ʁutə
fyiɔ̃ paʁ lə pəti sɑ̃tje
ki nu mεnə a lamitje

ʒə tə lεsə litineʁεʁə də mɔ̃ ʁεvə
e si œ̃ ʒuʁ tε dutə sə lεve
ʒə səʁε asiz- a la mεmə plasə
ty noʁa ka sɥivʁə tε tʁasə

ʒə vε ɡʁiɲɔte lεz- ɛ̃stɑ̃
ʁədekɔʁe œ̃n- a œ̃ mε sɑ̃timɑ̃
ʒə vε vidɑ̃ʒe mε tuʁmɑ̃
e pø εtʁə ɑ̃fɛ̃ dəvəniʁ ɡʁɑ̃

sɑ̃ tə poze lε mεmə kεstjɔ̃
ʒə vε tə lεse tʁuve la sɔlysjɔ̃
ty va vivʁə kɔmə ty lə suεtə
sɑ̃ kə ʒapɥi syʁ ta sɔnεtə

ʒə vε mə balade, ʒə vε tʁεne
syʁ lε ʁivə dynə mεʁ desale
ʒə vε kœjiʁ e mə dezalteʁe
də kεlk ɡutə də ʁoze

ʒə vε səme də lamuʁ
dɑ̃ dε ʃɑ̃ ɑ̃ labuʁ
ty tʁuvəʁa lε nɔtə dɑ̃ ta kuʁ
si ty kʁiz- ɑ̃ silɑ̃sə o səkuʁ

ʒə vε maʁʃe syʁ dε platə bɑ̃də
e ʁamase dε bʁɛ̃ də lavɑ̃də
puʁ ɑ̃ fεʁə də bεllə ɡiʁlɑ̃də
e syʁ lotεl dy deziʁ ɑ̃ fεʁə ɔfʁɑ̃də

ʒə vε ʁɑ̃pe syʁ lə sablə ʃo
e si ʒə mə kaʃə a lo
ɑ̃ ʁεspiʁɑ̃ ɡʁasə a œ̃ ʁozo
sə nε kə paʁsə kil ε tʁo to

ʒə vε savuʁe lə ɡato də lεspwaʁ
ɑ̃ dø ʒə kupəʁε la pwaʁə
kaʁ lε pɔmə nə sɔ̃ plysz- a la fwaʁə
e pø εtʁə kœ̃n- otʁə swaʁ…

ʒə vε səme dε kɔ̃fεti
u ʒoʁε desine dε ɡʁafiti
ty puʁʁa lε mɑ̃ʒe kɔmə dεz- ɔsti
səla səʁa puʁ twa dy pɛ̃ beni

ʒə vε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dε flœʁ ʒɔli
ʒə skylptəʁε ʃakynə də mε fɔli
ʒɔfʁiʁε o vɑ̃ lə paʁfœ̃ də mεz- ɑ̃vi
pø kœ̃ ʒuʁ ʒekʁiʁε ɑ̃fɛ̃ ynə pɔεzi

si œ̃ ʒuʁ kʁisə lə ɡʁavje
si a ma pɔʁtə ty vənε fʁape
nə tə fɔʁmalizə pa ty na ka ɑ̃tʁe
pa la pεnə də tesyie lε pje

si œ̃ swaʁ ʒə finisε paʁ εɡziste
ajœʁ kə syʁ œ̃ diskə ʁεje
ty noʁa ka ʒɑ̃time tɛ̃stale
e pʁɑ̃dʁə ta plasə syʁ lə kanape

e ty veʁaz- il sɑ̃vɔləʁa finaləmɑ̃
lε tapi vɔlɑ̃ ɔ̃ fε lœʁ tɑ̃
ʒə sε kə ty ni kʁwa pa vʁεmɑ̃
ty vwa ʒε pa ɑ̃kɔʁə kite lilə oz- ɑ̃fɑ̃