Poeme : Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

Puisque l’amour te coute
Puisque longue est ta route
Fuyons par le petit sentier
Qui nous mène à l’amitié

Je te laisse l’itinéraire de mon rêve
Et si un jour tes doutes se lèvent
Je serai assis à la même place
Tu n’auras qu’à suivre tes traces

Je vais grignoter les instants
Redécorer un à un mes sentiments
Je vais vidanger mes tourments
Et peut être enfin devenir grand

Sans te poser les mêmes questions
Je vais te laisser trouver la solution
Tu vas vivre comme tu le souhaites
Sans que j’appuie sur ta sonnette

Je vais me balader, je vais trainer
Sur les rives d’une mer déssalée
Je vais cueillir et me désaltérer
De quelques gouttes de rosée

Je vais semer de l’amour
Dans des chant en labour
Tu trouveras les notes dans ta cour
Si tu cries en silence au secours

Je vais marcher sur des plates bandes
Et ramasser des brins de lavande
Pour en faire de belles guirlande
Et sur l’autel du désir en faire offrande

Je vais ramper sur le sable chaud
Et si je me cache à l’eau
En respirant grâce à un roseau
Ce n’est que parce qu’il est trop tôt

Je vais savourer le gateau de l’espoir
En deux je couperai la poire
Car les pommes ne sont plus à la foire
Et peut être qu’un autre soir…

Je vais semer des confettis
Où j’aurai dessiné des graffitis
Tu pourras les manger comme des osties
Cela sera pour toi du pain béni

Je vais rencontrer des fleurs jolies
Je sculpterai chacune de mes folies
J’offrirai au vent le parfum de mes envies
Peut qu’un jour j’écrirai enfin une poèsie

Si un jour crisse le gravier
Si à ma porte tu venais frapper
Ne te formalise pas tu n’as qu’à entrer
Pas la peine de t’essuyer les pieds

Si un soir je finissais par exister
Ailleurs que sur un disque rayé
Tu n’auras qu’à gentiment t’installer
Et prendre ta place sur le canapé

Et tu verras il s’envolera finalement
Les tapis volant on fait leur temps
Je sais que tu n’y crois pas vraiment
Tu vois j’ai pas encore quitté l’ile aux enfants

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

  puis=que=la=mour=te=cou=te 7
  puis=que=lon=gue=est=ta=rou=te 8
  fuy=ons=par=le=pe=tit=sen=ti=er 9
  qui=nous=mè=ne=à=la=mi=ti=é 9

  je=te=laisse=li=ti=né=rai=re=de=mon=rêve 11
  et=si=un=jour=tes=dou=tes=se=lèvent 9
  je=se=rai=as=sis=à=la=mê=me=place 10
  tu=nau=ras=quà=sui=vre=tes=tra=ces 9

  je=vais=gri=gno=ter=les=ins=tants 8
  re=dé=co=rer=un=à=un=mes=sen=timents 10
  je=vais=vi=dan=ger=mes=tour=ments 8
  et=peut=ê=tre=en=fin=de=ve=nir=grand 10

  sans=te=po=ser=les=mê=mes=ques=ti=ons 10
  je=vais=te=lais=ser=trou=ver=la=so=lu=tion 11
  tu=vas=vi=vre=com=me=tu=le=sou=haites 10
  sans=que=jap=puie=sur=ta=son=net=te 9

  je=vais=me=ba=la=der=je=vais=trai=ner 10
  sur=les=ri=ves=du=ne=mer=dés=sa=lée 10
  je=vais=cueil=lir=et=me=dé=sal=té=rer 10
  de=quel=ques=gout=tes=de=ro=sée 8

  je=vais=se=mer=de=la=mour 7
  dans=des=chant=en=la=bour 6
  tu=trou=ve=ras=les=no=tes=dans=ta=cour 10
  si=tu=cries=en=si=len=ce=au=se=cours 10

  je=vais=mar=cher=sur=des=pla=tes=ban=des 10
  et=ra=mas=ser=des=brins=de=la=van=de 10
  pour=en=fai=re=de=bel=les=guir=lan=de 10
  et=sur=lau=tel=du=dé=sir=en=faireof=frande 10

  je=vais=ram=per=sur=le=sa=ble=chaud 9
  et=si=je=me=ca=che=à=leau 8
  en=res=pi=rant=grâ=ce=à=un=ro=seau 10
  ce=nest=que=par=ce=quil=est=trop=tôt 9

  je=vais=sa=vou=rer=le=ga=teau=de=les=poir 11
  en=deux=je=cou=pe=rai=la=poi=re 9
  car=les=pom=mes=ne=sont=plus=à=la=foire 10
  et=peut=ê=tre=quun=au=tre=soir 8

  je=vais=se=mer=des=con=fet=tis 8
  où=jau=rai=des=si=né=des=graf=fi=tis 10
  tu=pour=ras=les=man=ger=comme=des=os=ties 10
  ce=la=se=ra=pour=toi=du=pain=bé=ni 10

  je=vais=ren=con=trer=des=fleurs=jo=lies 9
  je=s=culp=te=rai=cha=cune=de=mes=fo=lies 11
  jof=fri=rai=au=vent=le=par=fum=de=mes=en=vies 12
  peut=quun=jour=jé=cri=rai=en=fin=une=po=è=sie 12

  si=un=jour=cris=se=le=gra=vi=er 9
  si=à=ma=por=te=tu=ve=nais=frap=per 10
  ne=te=for=ma=lise=pas=tu=nas=quà=en=trer 11
  pas=la=pei=ne=de=tes=suy=er=les=pieds 10

  si=un=soir=je=fi=nis=sais=par=exis=ter 10
  ail=leurs=que=sur=un=dis=que=ray=é 9
  tu=nau=ras=quà=gen=ti=ment=tins=tal=ler 10
  et=pren=dre=ta=place=sur=le=ca=na=pé 10

  et=tu=ver=ras=il=sen=vole=ra=fi=na=le=ment 12
  les=ta=pis=vo=lant=on=fait=leur=temps 9
  je=sais=que=tu=ny=crois=pas=vrai=ment 9
  tu=vois=jai=pas=en=core=quit=té=li=leaux=en=fants 12
 • Phonétique : Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

  pɥiskə lamuʁ tə kutə
  pɥiskə lɔ̃ɡ ε ta ʁutə
  fyiɔ̃ paʁ lə pəti sɑ̃tje
  ki nu mεnə a lamitje

  ʒə tə lεsə litineʁεʁə də mɔ̃ ʁεvə
  e si œ̃ ʒuʁ tε dutə sə lεve
  ʒə səʁε asiz- a la mεmə plasə
  ty noʁa ka sɥivʁə tε tʁasə

  ʒə vε ɡʁiɲɔte lεz- ɛ̃stɑ̃
  ʁədekɔʁe œ̃n- a œ̃ mε sɑ̃timɑ̃
  ʒə vε vidɑ̃ʒe mε tuʁmɑ̃
  e pø εtʁə ɑ̃fɛ̃ dəvəniʁ ɡʁɑ̃

  sɑ̃ tə poze lε mεmə kεstjɔ̃
  ʒə vε tə lεse tʁuve la sɔlysjɔ̃
  ty va vivʁə kɔmə ty lə suεtə
  sɑ̃ kə ʒapɥi syʁ ta sɔnεtə

  ʒə vε mə balade, ʒə vε tʁεne
  syʁ lε ʁivə dynə mεʁ desale
  ʒə vε kœjiʁ e mə dezalteʁe
  də kεlk ɡutə də ʁoze

  ʒə vε səme də lamuʁ
  dɑ̃ dε ʃɑ̃ ɑ̃ labuʁ
  ty tʁuvəʁa lε nɔtə dɑ̃ ta kuʁ
  si ty kʁiz- ɑ̃ silɑ̃sə o səkuʁ

  ʒə vε maʁʃe syʁ dε platə bɑ̃də
  e ʁamase dε bʁɛ̃ də lavɑ̃də
  puʁ ɑ̃ fεʁə də bεllə ɡiʁlɑ̃də
  e syʁ lotεl dy deziʁ ɑ̃ fεʁə ɔfʁɑ̃də

  ʒə vε ʁɑ̃pe syʁ lə sablə ʃo
  e si ʒə mə kaʃə a lo
  ɑ̃ ʁεspiʁɑ̃ ɡʁasə a œ̃ ʁozo
  sə nε kə paʁsə kil ε tʁo to

  ʒə vε savuʁe lə ɡato də lεspwaʁ
  ɑ̃ dø ʒə kupəʁε la pwaʁə
  kaʁ lε pɔmə nə sɔ̃ plysz- a la fwaʁə
  e pø εtʁə kœ̃n- otʁə swaʁ…

  ʒə vε səme dε kɔ̃fεti
  u ʒoʁε desine dε ɡʁafiti
  ty puʁʁa lε mɑ̃ʒe kɔmə dεz- ɔsti
  səla səʁa puʁ twa dy pɛ̃ beni

  ʒə vε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dε flœʁ ʒɔli
  ʒə skylptəʁε ʃakynə də mε fɔli
  ʒɔfʁiʁε o vɑ̃ lə paʁfœ̃ də mεz- ɑ̃vi
  pø kœ̃ ʒuʁ ʒekʁiʁε ɑ̃fɛ̃ ynə pɔεzi

  si œ̃ ʒuʁ kʁisə lə ɡʁavje
  si a ma pɔʁtə ty vənε fʁape
  nə tə fɔʁmalizə pa ty na ka ɑ̃tʁe
  pa la pεnə də tesyie lε pje

  si œ̃ swaʁ ʒə finisε paʁ εɡziste
  ajœʁ kə syʁ œ̃ diskə ʁεje
  ty noʁa ka ʒɑ̃time tɛ̃stale
  e pʁɑ̃dʁə ta plasə syʁ lə kanape

  e ty veʁaz- il sɑ̃vɔləʁa finaləmɑ̃
  lε tapi vɔlɑ̃ ɔ̃ fε lœʁ tɑ̃
  ʒə sε kə ty ni kʁwa pa vʁεmɑ̃
  ty vwa ʒε pa ɑ̃kɔʁə kite lilə oz- ɑ̃fɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Le Clair Carrefour Au Champ (Texte Sponsorisé)

  pɥis=kə=la=muʁ=tə=ku=tə 7
  pɥis=kə=lɔ̃ɡ=ε=ta=ʁu=tə 7
  fy=i=ɔ̃=pa=ʁlə=pə=ti=sɑ̃=tj=e 10
  ki=nu=mε=nə=a=la=mi=tj=e 9

  ʒə=tə=lεsə=li=ti=ne=ʁε=ʁə=də=mɔ̃ʁεvə 10
  e=si=œ̃=ʒuʁ=tε=du=tə=sə=lε=ve 10
  ʒə=sə=ʁε=a=si=za=la=mε=mə=plasə 10
  ty=no=ʁa=ka=sɥi=vʁə=tε=tʁa=sə 9

  ʒə=vε=ɡʁi=ɲɔ=te=lε=zɛ̃s=tɑ̃ 8
  ʁə=de=kɔ=ʁe=œ̃=na=œ̃=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 11
  ʒə=vε=vi=dɑ̃=ʒe=mε=tuʁ=mɑ̃ 8
  e=pø=ε=tʁə=ɑ̃=fɛ̃=də=və=niʁ=ɡʁɑ̃ 10

  sɑ̃=tə=po=ze=lε=mε=mə=kεs=tj=ɔ̃ 10
  ʒə=vεtə=lε=se=tʁu=ve=la=sɔ=ly=s=jɔ̃ 11
  ty=va=vi=vʁə=kɔ=mə=ty=lə=su=εtə 10
  sɑ̃=kə=ʒap=ɥi=syʁ=ta=sɔ=nε=tə 9

  ʒə=vε=mə=ba=la=de=ʒə=vε=tʁε=ne 10
  syʁ=lε=ʁi=və=dy=nə=mεʁ=de=sa=le 10
  ʒə=vε=kœjiʁ=e=mə=de=zal=te=ʁe 9
  də=kεl=kə=ɡu=tə=də=ʁo=ze 8

  ʒə=vε=sə=me=də=la=muʁ 7
  dɑ̃=dε=ʃɑ̃=ɑ̃=la=buʁ 6
  ty=tʁu=və=ʁa=lε=nɔ=tə=dɑ̃=ta=kuʁ 10
  si=ty=kʁi=zɑ̃=si=lɑ̃=sə=o=sə=kuʁ 10

  ʒə=vε=maʁ=ʃe=syʁ=dε=pla=tə=bɑ̃=də 10
  e=ʁa=ma=se=dε=bʁɛ̃=də=la=vɑ̃=də 10
  puʁ=ɑ̃=fε=ʁə=də=bεl=lə=ɡiʁ=lɑ̃=də 10
  e=syʁ=lo=tεl=dy=de=ziʁ=ɑ̃=fεʁə=ɔfʁɑ̃də 10

  ʒə=vε=ʁɑ̃=pe=syʁ=lə=sa=blə=ʃo 9
  e=si=ʒə=mə=ka=ʃə=a=lo 8
  ɑ̃=ʁεs=pi=ʁɑ̃=ɡʁa=sə=a=œ̃=ʁo=zo 10
  sə=nε=kə=pa=ʁsə=kil=ε=tʁo=to 9

  ʒə=vε=sa=vu=ʁe=lə=ɡa=todə=lεs=pwaʁ 10
  ɑ̃=dø=ʒə=ku=pə=ʁε=la=pwa=ʁə 9
  kaʁ=lε=pɔ=mə=nə=sɔ̃=plys=za=la=fwaʁə 10
  e=pø=ε=tʁə=kœ̃=no=tʁə=swaʁ 8

  ʒə=vε=sə=me=dε=kɔ̃=fε=ti 8
  u=ʒo=ʁε=de=si=ne=dε=ɡʁa=fi=ti 10
  ty=puʁ=ʁa=lε=mɑ̃=ʒe=kɔmə=dε=zɔs=ti 10
  sə=la=sə=ʁa=puʁ=twa=dy=pɛ̃=be=ni 10

  ʒə=vε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dε=flœ=ʁə=ʒɔ=li 10
  ʒə=skyl=ptə=ʁε=ʃa=kynə=də=mε=fɔ=li 10
  ʒɔ=fʁi=ʁε=o=vɑ̃lə=paʁ=fœ̃=də=mε=zɑ̃=vi 11
  pø=kœ̃=ʒuʁ=ʒe=kʁi=ʁε=ɑ̃=fɛ̃=ynə=pɔ=ε=zi 12

  si=œ̃=ʒuʁ=kʁi=sə=lə=ɡʁa=vj=e 9
  si=a=ma=pɔʁ=tə=ty=və=nε=fʁa=pe 10
  nə=tə=fɔʁ=ma=lizə=pa=ty=na=ka=ɑ̃=tʁe 11
  pa=la=pεnə=də=te=sy=i=e=lε=pje 10

  si=œ̃=swaʁʒə=fi=ni=sε=paʁ=εɡ=zis=te 10
  a=jœʁ=kə=syʁ=œ̃=dis=kə=ʁε=j=e 10
  ty=no=ʁa=ka=ʒɑ̃=ti=me=tɛ̃s=ta=le 10
  e=pʁɑ̃=dʁə=ta=plasə=syʁ=lə=ka=na=pe 10

  e=ty=ve=ʁa=zil=sɑ̃=vɔlə=ʁa=fi=na=lə=mɑ̃ 12
  lε=ta=pi=vɔ=lɑ̃=ɔ̃=fε=lœ=ʁə=tɑ̃ 10
  ʒə=sε=kə=ty=ni=kʁwa=pa=vʁε=mɑ̃ 9
  ty=vwa=ʒε=pa=ɑ̃=kɔʁə=ki=te=li=ləo=zɑ̃=fɑ̃ 12

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2017 08:39Luma

J’aime bien ton récit, surtout les premières strophes. Tu as beaucoup trop allongé ton poème alors que plusieurs quatrains n’apportent rien que lourdeurs à ton propos. Les strophes 1,2,3,6 (et 😎 suffisent amplement à illustrer ton propos selon moi.
Très cordialement.

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/06/2011 07:25

L'écrit contient 388 mots qui sont répartis dans 14 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Texte des commentateurs