Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Petite Annonce

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/06/2011 06:17

L'écrit contient 80 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Papillon11

La Petite Annonce

Homme quarantaine bien tassé
Troisième main
Voulant faire un breack
Mais ne roulant pas décapoté
Chaussures un pneu neuves
Boite de tristesse révisée
Amortisseurs fatigués
Avec factures sous le coude
Vie d’ange à faire
Pas d’air bag
Kilo métre age : 71 ; 1m75 ; 49
Couleur : du monde
Souvent déjanté
Antidérapage
Energie : en panne des sens (faible consommation)
Radio : des poumons
Avec beaux parleurs
Controle technique : hoquet
Puissance fiscale : imposable
Acclimatisation rapide
Prix à ébattre

A essayer sur rendez vous
 • Pieds Hyphénique: La Petite Annonce

  hom=me=qua=ran=tai=ne=bien=tas=sé 9
  troi=siè=me=main 4
  vou=lant=fai=reun=breack 5
  mais=ne=rou=lant=pas=dé=ca=po=té 9
  chaus=su=res=un=pneu=neuves 6
  boi=te=de=tris=tes=se=ré=visée 8
  amor=tis=seurs=fa=ti=gués 6
  a=vec=fac=tu=res=sous=le=coude 8
  vie=dan=geà=faire 4
  pas=dair=bag 3
  ki=lo=mé=treage=soixan=teet=onze=un=m=soixan=te=quin=ze=qua=ran=te=neuf 17
  cou=leur=du=monde 4
  sou=vent=dé=jan=té 5
  an=ti=dé=ra=page 5
  ener=gie=en=pan=ne=des=sens=ou=vre=pa=ren=thè=se=fai=ble=con=som=ma=ti=on=fer=me=pa=ren=thèse 25
  ra=dio=des=pou=mons 5
  a=vec=beaux=par=leurs 5
  contro=le=tech=nique=ho=quet 6
  puis=san=ce=fis=cale=im=po=sable 8
  ac=cli=ma=ti=sa=ti=on=ra=pide 9
  prix=à=é=battre 4

  a=es=sayer=sur=ren=dez=vous 7
 • Phonétique : La Petite Annonce

  ɔmə kaʁɑ̃tεnə bjɛ̃ tase
  tʁwazjεmə mɛ̃
  vulɑ̃ fεʁə œ̃ bʁəak
  mε nə ʁulɑ̃ pa dekapɔte
  ʃosyʁəz- œ̃ pnø nəvə
  bwatə də tʁistεsə ʁevize
  amɔʁtisœʁ fatiɡe
  avεk faktyʁə su lə kudə
  vi dɑ̃ʒə a fεʁə
  pa dεʁ baɡ
  kilo metʁə aʒə : swasɑ̃tə e ɔ̃zə, œ̃ εm swasɑ̃tə kɛ̃zə, kaʁɑ̃tə nəf
  kulœʁ : dy mɔ̃də
  suvɑ̃ deʒɑ̃te
  ɑ̃tideʁapaʒə
  ɑ̃nεʁʒi : ɑ̃ panə dε sɑ̃sz- uvʁə paʁɑ̃tεzə fεblə kɔ̃sɔmasjɔ̃ fεʁmə paʁɑ̃tεzə
  ʁadjo : dε pumɔ̃
  avεk bo paʁlœʁ
  kɔ̃tʁɔlə tεknikə : ɔkε
  pɥisɑ̃sə fiskalə : ɛ̃pozablə
  aklimatizasjɔ̃ ʁapidə
  pʁi a ebatʁə

  a esεje syʁ ʁɑ̃de vu
 • Pieds Phonétique : La Petite Annonce

  ɔ=mə=ka=ʁɑ̃=tε=nə=bjɛ̃=ta=se 9
  tʁwa=zjε=mə=mɛ̃ 4
  vu=lɑ̃=fε=ʁəœ̃=bʁə=ak 6
  mε=nə=ʁu=lɑ̃=pa=de=ka=pɔ=te 9
  ʃo=sy=ʁə=zœ̃=pnø=nə=və 7
  bwa=tə=də=tʁis=tε=sə=ʁe=vi=ze 9
  a=mɔʁ=ti=sœʁ=fa=ti=ɡe 7
  a=vεk=fak=ty=ʁə=su=lə=kudə 8
  vi=dɑ̃=ʒəa=fεʁə 4
  pa=dεʁ=baɡ 3
  ki=lo=me=tʁəaʒə=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃zə=œ̃=εm=swa=sɑ̃=tə=kɛ̃zə=ka=ʁɑ̃=tə=nəf 18
  ku=lœʁ=dy=mɔ̃də 4
  su=vɑ̃=de=ʒɑ̃=te 5
  ɑ̃=ti=de=ʁa=paʒə 5
  ɑ̃=nεʁ=ʒi=ɑ̃=pa=nə=dε=sɑ̃s=zu=vʁə=pa=ʁɑ̃=tε=zə=fε=blə=kɔ̃=sɔ=ma=sj=ɔ̃=fεʁ=mə=pa=ʁɑ̃=tεzə 26
  ʁa=djo=dε=pu=mɔ̃ 5
  a=vεk=bo=paʁ=lœʁ 5
  kɔ̃=tʁɔ=lə=tεk=nikə=ɔ=kε 7
  pɥi=sɑ̃=sə=fis=kalə=ɛ̃=po=zablə 8
  a=kli=ma=ti=za=sj=ɔ̃=ʁa=pidə 9
  pʁi=a=e=batʁə 4

  a=e=sε=j=e=syʁ=ʁɑ̃=de=vu 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/06/2011 12:22Papillon11

bonjour candidature retenue grand sourire merci