Poème-France.com

Poeme : Elle Était LàElle Était Là

Elle était là, cachée sous un as de cœur
Me regardant avec dans les yeux cette petite lueur
Qui m’aspergeait d’une bien trop douce vapeur
Qui bizarrement me faisait un peu peur

Elle vivait au fond de moi depuis des années déjà
Je la sortais quelque fois des mes souvenirs sépia
Les nuits où les étoiles manquaient d’éclat
Et quand je ne me ressemblais vraiment pas

Elle dormait là dans le creux de mes bras,
Dans le bleu des draps de mon lit las
Dans un rêve qui n’existait encore pas
Me laissant au matin la tête en bas

Elle courait entre les marais et la forêt
Entre Nord et Sud, entre sable et galets
Poursuivant les voies de sa liberté
J’aimerai tant pouvoir la lui donner

Elle est venue là, alors que je ne m’y attendais plus
Elle a reconstruit petit à petit ce qui avait disparu
Elle a m’a offert ce si joli petit rire ingénu
Qui me souffle un air de déjà vu

Elle existait encore
Alors que je vivais ma mort
Elle existera toujours
Quand nous vivrons d’amour
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εllə etε la, kaʃe suz- œ̃n- a də kœʁ
mə ʁəɡaʁdɑ̃ avεk dɑ̃ lεz- iø sεtə pətitə lɥœʁ
ki maspεʁʒε dynə bjɛ̃ tʁo dusə vapœʁ
ki bizaʁəmɑ̃ mə fəzε œ̃ pø pœʁ

εllə vivε o fɔ̃ də mwa dəpɥi dεz- ane deʒa
ʒə la sɔʁtε kεlkə fwa dε mε suvəniʁ sepja
lε nɥiz- u lεz- etwalə mɑ̃kε dekla
e kɑ̃ ʒə nə mə ʁəsɑ̃blε vʁεmɑ̃ pa

εllə dɔʁmε la dɑ̃ lə kʁø də mε bʁa,
dɑ̃ lə blø dε dʁa də mɔ̃ li las
dɑ̃z- œ̃ ʁεvə ki nεɡzistε ɑ̃kɔʁə pa
mə lεsɑ̃ o matɛ̃ la tεtə ɑ̃ ba

εllə kuʁε ɑ̃tʁə lε maʁεz- e la fɔʁε
ɑ̃tʁə nɔʁ e syd, ɑ̃tʁə sablə e ɡalε
puʁsɥivɑ̃ lε vwa də sa libεʁte
ʒεməʁε tɑ̃ puvwaʁ la lɥi dɔne

εllə ε vənɥ la, alɔʁ kə ʒə nə mi atɑ̃dε plys
εllə a ʁəkɔ̃stʁɥi pəti a pəti sə ki avε dispaʁy
εllə a ma ɔfεʁ sə si ʒɔli pəti ʁiʁə ɛ̃ʒeny
ki mə suflə œ̃n- εʁ də deʒa vy

εllə εɡzistε ɑ̃kɔʁə
alɔʁ kə ʒə vivε ma mɔʁ
εllə εɡzistəʁa tuʒuʁ
kɑ̃ nu vivʁɔ̃ damuʁ