Poème-France.com

Poeme : Les Sept Merveilles Du MondeLes Sept Merveilles Du Monde

Les sept mercenaires
Les sept pêchés capiteux
Les sept nains
Les sept ambres pluvieux
Les sept jours de la semaine
Les sept planètes de notre système
Les sept pétales de la rose
Les sept têtes du naja d’Angkor
Les sept degrés céleste
Les sept portes de Thèbes
Les sept cordes de la lyre
Les sept tours de la Mecque
Les sept couleurs de l’Arc en ciel*
Les sept notes de la gamme
Les sept étoiles de la Grande Ourse
Les sept cieux bouddhiques
Et Le septième jour
Sept lettres pour te dire je t’aime
A toi la huitième merveille du monde
Papillon11

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lε sεt mεʁsənεʁə
lε sεt pεʃe kapitø
lε sεt nɛ̃
lε sεt ɑ̃bʁə- plyvjø
lε sεt ʒuʁ də la səmεnə
lε sεt planεtə də nɔtʁə sistεmə
lε sεt petalə də la ʁozə
lε sεt tεtə dy naʒa dɑ̃ɡkɔʁ
lε sεt dəɡʁe selεstə
lε sεt pɔʁtə- də tεbə
lε sεt kɔʁdə- də la liʁə
lε sεt tuʁ də la mεk
lε sεt kulœʁ də laʁk ɑ̃ sjεl asteʁiskə
lε sεt nɔtə də la ɡamə
lε sεt etwalə də la ɡʁɑ̃də uʁsə
lε sεt sjø budik
e lə sεtjεmə ʒuʁ
sεt lεtʁə- puʁ tə diʁə ʒə tεmə
a twa la ɥitjεmə mεʁvεjə dy mɔ̃də