Poeme : Une Vie En Tiers

Une Vie En Tiers

Je suis assis près de l’église
Et il pleut des valises
Car tu m’as dit gare à toi
Une patrouille d’ange en bois
Escorte tes seins en cornichons
Lent choix fleurant bon le poisson
Mes mains hésitent et c’est bon
Entre le gauche et l’adroit
Dans une fantaisie de bulles
Des maris honnêtes déambulent
Dans les rues ailes du lendemain
En s’accrochant aux pans teints
De leurs épouses multicolores
Une poule au yeux d’or dort
Un canard aveugle fait un cygne
A sa cane blanche qui trépigne
D’un pas science, il n’y pas de loi
Pour marcher de guingois
Je suis assis sur ma valise
Il pleut des églises
Pour moi tu as du faire une prière
Sans doute celle de te laisser tranquille
Je ne veux pas perdre la face à midi pile
Alors je découpe ma vie en tiers
J’en fais un pot, un avion et un bateau
Je poste le navire dans le caniveau
J’envoie le planeur vers ton cœur
Pour que tu le reçoives de bonheur
Et puis je pose devant moi le petit pot…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Vie En Tiers

  je=suis=as=sis=près=de=lé=glise 8
  et=il=pleut=des=va=li=ses 7
  car=tu=mas=dit=ga=re=à=toi 8
  u=ne=pa=trouille=dan=ge=en=bois 8
  es=corte=tes=seins=en=cor=ni=chons 8
  lent=choix=fleu=rant=bon=le=pois=son 8
  mes=mains=hé=si=tent=et=cest=bon 8
  en=tre=le=gau=che=et=la=droit 8
  dans=u=ne=fan=tai=sie=de=bulles 8
  des=ma=ris=hon=nêtes=dé=am=bulent 8
  dans=les=rues=ailes=du=len=de=main 8
  en=sac=cro=chant=aux=pans=teints 7
  de=leurs=é=pouses=mul=ti=co=lores 8
  une=pou=le=au=y=eux=dor=dort 8
  un=ca=nard=a=veugle=fait=un=cygne 8
  a=sa=cane=blan=che=qui=tré=pigne 8
  dun=pas=s=cience=il=ny=pas=de=loi 9
  pour=mar=cher=de=guin=gois 6
  je=suis=as=sis=sur=ma=va=lise 8
  il=pleut=des=é=gli=ses 6
  pour=moi=tu=as=du=faireune=pri=ère 8
  sans=doute=cel=le=de=te=lais=ser=tran=quille 10
  je=ne=veux=pas=perdre=la=fa=ceà=mi=di=pile 11
  a=lors=je=dé=coupe=ma=vieen=tiers 8
  jen=fais=un=pot=un=a=vion=et=un=ba=teau 11
  je=pos=te=le=na=vire=dans=le=ca=ni=veau 11
  jen=voie=le=pla=neur=vers=ton=cœur 8
  pour=que=tu=le=re=çoives=de=bon=heur 9
  et=puis=je=pose=de=vant=moi=le=pe=tit=pot 11
 • Phonétique : Une Vie En Tiers

  ʒə sɥiz- asi pʁε də leɡlizə
  e il plø dε valizə
  kaʁ ty ma di ɡaʁə a twa
  ynə patʁujə dɑ̃ʒə ɑ̃ bwa
  εskɔʁtə tε sɛ̃z- ɑ̃ kɔʁniʃɔ̃
  lɑ̃ ʃwa fləʁɑ̃ bɔ̃ lə pwasɔ̃
  mε mɛ̃z- ezite e sε bɔ̃
  ɑ̃tʁə lə ɡoʃə e ladʁwa
  dɑ̃z- ynə fɑ̃tεzi də bylə
  dε maʁiz- ɔnεtə deɑ̃byle
  dɑ̃ lε ʁyz- εlə dy lɑ̃dəmɛ̃
  ɑ̃ sakʁoʃɑ̃ o pɑ̃ tɛ̃
  də lœʁz- epuzə myltikɔlɔʁə
  ynə pulə o iø dɔʁ dɔʁ
  œ̃ kanaʁ avøɡlə fε œ̃ siɲə
  a sa kanə blɑ̃ʃə ki tʁepiɲə
  dœ̃ pa sjɑ̃sə, il ni pa də lwa
  puʁ maʁʃe də ɡɛ̃ɡwa
  ʒə sɥiz- asi syʁ ma valizə
  il plø dεz- eɡlizə
  puʁ mwa ty a dy fεʁə ynə pʁjεʁə
  sɑ̃ dutə sεllə də tə lεse tʁɑ̃kjə
  ʒə nə vø pa pεʁdʁə la fasə a midi pilə
  alɔʁ ʒə dekupə ma vi ɑ̃ tjεʁ
  ʒɑ̃ fεz- œ̃ po, œ̃n- avjɔ̃ e œ̃ bato
  ʒə pɔstə lə naviʁə dɑ̃ lə kanivo
  ʒɑ̃vwa lə planœʁ vεʁ tɔ̃ kœʁ
  puʁ kə ty lə ʁəswavə də bɔnœʁ
  e pɥi ʒə pozə dəvɑ̃ mwa lə pəti po…
 • Syllabes Phonétique : Une Vie En Tiers

  ʒə=sɥi=za=si=pʁε=də=le=ɡlizə 8
  e=il=plø=dε=va=li=zə 7
  kaʁ=ty=ma=di=ɡa=ʁə=a=twa 8
  y=nə=pa=tʁujə=dɑ̃=ʒə=ɑ̃=bwa 8
  εs=kɔʁtə=tε=sɛ̃=zɑ̃=kɔʁ=ni=ʃɔ̃ 8
  lɑ̃=ʃwa=flə=ʁɑ̃=bɔ̃=lə=pwa=sɔ̃ 8
  mε=mɛ̃=ze=zi=te=e=sε=bɔ̃ 8
  ɑ̃=tʁə=lə=ɡo=ʃə=e=la=dʁwa 8
  dɑ̃=zy=nə=fɑ̃=tε=zi=də=bylə 8
  dε=ma=ʁi=zɔ=nεtə=de=ɑ̃=by=le 9
  dɑ̃=lε=ʁy=zεlə=dy=lɑ̃=də=mɛ̃ 8
  ɑ̃=sa=kʁo=ʃɑ̃=o=pɑ̃=tɛ̃ 7
  də=lœʁ=ze=puzə=myl=ti=kɔ=lɔʁə 8
  ynə=pu=lə=o=i=ø=dɔʁ=dɔʁ 8
  œ̃=ka=naʁ=a=vøɡlə=fε=œ̃=siɲə 8
  a=sa=kanə=blɑ̃=ʃə=ki=tʁe=piɲə 8
  dœ̃=pa=sjɑ̃sə=il=ni=pa=də=lwa 8
  puʁ=maʁ=ʃe=də=ɡɛ̃=ɡwa 6
  ʒə=sɥi=za=si=syʁ=ma=va=lizə 8
  il=plø=dε=ze=ɡli=zə 6
  puʁ=mwa=ty=a=dyfεʁəy=nə=pʁi=jεʁ 8
  sɑ̃=dutə=sεllə=də=tə=lε=se=tʁɑ̃kjə 8
  ʒə=nə=vø=pa=pεʁdʁə=la=fa=səa=mi=di=pilə 11
  a=lɔʁʒə=de=ku=pə=ma=vi=ɑ̃=tjεʁ 9
  ʒɑ̃=fε=zœ̃=po=œ̃=na=vjɔ̃=e=œ̃=ba=to 11
  ʒə=pɔs=tə=lə=na=viʁə=dɑ̃=lə=ka=ni=vo 11
  ʒɑ̃=vwa=lə=pla=nœʁ=vεʁ=tɔ̃=kœʁ 8
  puʁkə=ty=ləʁə=swa=və=də=bɔ=nœʁ 8
  e=pɥiʒə=po=zə=də=vɑ̃=mwa=lə=pə=ti=po 11

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2011 16:55Mikie95

j adore ta façon de jouer avec les mots et les sonorités, superbe style bravo a vous

Auteur de Poésie
19/08/2011 08:36Papillon11

merci Micky

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/08/2011 12:02

L'écrit contient 190 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs