Poeme : Un Samedi Soir Sans Miss Terre

Un Samedi Soir Sans Miss Terre

Le crépuscule enfile tranquillement son aube du soir
Pendant que le soleil harassé prend un café noir
La mer compte et recompte un à un ses délurés moutons
L’étoile du berger s’ébroue vigoureusement à l’horizon
Le phare allume timidement son petit œil tout rond
Et moi, j’essaie de me souvenir de mon prénom

Les ombres se chinoisent amoureusement
La lune langoureusement enlève ses vêtements
Un éclair a un coup de foudre pour un nuage
Je demande des nouvelles de mon avenir à un rat mage
Un orage malicieux passe joyeusement dans tes cieux
Et moi j’essaie de me souvenir de la couleur de tes yeux

Des silhouettes clandestines jouent aux devinettes avec la police
Des fleurs souterraines embaument les égouts de mes vices
Dans le noir, je craque une amulette pour trouver la case chance
Le jet d’eau de la fontaine renvoie des arcs en ciel en transparence
La tristesse pose mélancoliquement son museau noir sur mes genoux
Et moi, j’essaie de me souvenir que l’on est encore au mois doux

Je regarde un couple d’amoureux et je me prends pour eux
Une bergeronnette vient picorer un bout de mon rêve bleu
Et essaie de m’attirer vers la rue Elle en me tirant par la hanche
Il fait aussi noir que dans le tunnel d’un dimanche
Je bois cul sec un dernier litre de vieux rhum antique
Et moi, je ne me souviens plus si je t’ai demandé l’asile poétique

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Samedi Soir Sans Miss Terre

  le=cré=pus=cu=le=en=fi=le=tran=qui=lle=ment=son=au=be=du=soir 17
  pen=dant=que=le=so=leil=ha=ras=sé=prend=un=ca=fé=noir 14
  la=mer=comp=te=et=re=comp=te=un=à=un=ses=dé=lu=rés=mou=tons 17
  lé=toi=le=du=ber=ger=sé=broue=vi=gou=reu=se=ment=à=l=ho=ri=zon 18
  le=pha=re=al=lu=me=ti=mi=de=ment=son=pe=tit=œil=tout=rond 16
  et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=de=mon=pré=nom 13

  les=om=bres=se=chi=noi=sent=a=mou=reu=se=ment 12
  la=lu=ne=lan=gou=reu=se=ment=en=lè=ve=ses=vê=te=ments 15
  un=é=clair=a=un=coup=de=fou=dre=pour=un=nua=ge 13
  je=de=man=de=des=nou=vel=les=de=mon=a=ve=nir=à=un=rat=ma=ge 18
  un=o=ra=ge=ma=li=cieux=pas=se=joyeu=se=ment=dans=tes=cieux 15
  et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=de=la=cou=leur=de=tes=y=eux 17

  des=sil=houettes=clan=des=ti=nes=jouent=aux=de=vi=net=tes=a=vec=la=po=lice 18
  des=fleurs=sou=ter=rai=nes=em=bau=ment=les=é=gouts=de=mes=vi=ces 16
  dans=le=noir=je=cra=que=une=a=mu=let=te=pour=trou=ver=la=ca=se=chance 18
  le=jet=deau=de=la=fon=tai=ne=ren=voie=des=arcs=en=ciel=en=trans=pa=rence 18
  la=tristes=se=po=se=mé=lan=co=li=que=ment=son=mu=seau=noir=sur=mes=ge=noux 19
  et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=que=lon=est=en=co=re=au=mois=doux 18

  je=re=gar=de=un=cou=ple=da=mou=reux=et=je=me=prends=pour=eux 16
  u=ne=ber=ge=ron=net=te=vient=pi=co=rer=un=bout=de=mon=rê=ve=bleu 18
  et=es=saie=de=mat=ti=rer=vers=la=rue=elle=en=me=ti=rant=par=la=hanche 18
  il=fait=aus=si=noir=que=dans=le=tun=nel=dun=di=man=che 14
  je=bois=cul=sec=un=der=ni=er=li=tre=de=vieux=rhum=an=tique 15
  et=moi=je=ne=me=sou=viens=plus=si=je=tai=de=man=dé=la=sile=poé=tique 18
 • Phonétique : Un Samedi Soir Sans Miss Terre

  lə kʁepyskylə ɑ̃filə tʁɑ̃kjmɑ̃ sɔ̃n- obə dy swaʁ
  pɑ̃dɑ̃ kə lə sɔlεj-aʁase pʁɑ̃t- œ̃ kafe nwaʁ
  la mεʁ kɔ̃tə e ʁəkɔ̃tə œ̃n- a œ̃ sε delyʁe mutɔ̃
  letwalə dy bεʁʒe sebʁu viɡuʁøzəmɑ̃ a lɔʁizɔ̃
  lə faʁə alymə timidəmɑ̃ sɔ̃ pəti œj tu ʁɔ̃
  e mwa, ʒesε də mə suvəniʁ də mɔ̃ pʁenɔ̃

  lεz- ɔ̃bʁə- sə ʃinwaze amuʁøzəmɑ̃
  la lynə lɑ̃ɡuʁøzəmɑ̃ ɑ̃lεvə sε vεtəmɑ̃
  œ̃n- eklεʁ a œ̃ ku də fudʁə puʁ œ̃ nɥaʒə
  ʒə dəmɑ̃də dε nuvεllə də mɔ̃n- avəniʁ a œ̃ ʁa maʒə
  œ̃n- ɔʁaʒə malisjø pasə ʒwajøzəmɑ̃ dɑ̃ tε sjø
  e mwa ʒesε də mə suvəniʁ də la kulœʁ də tεz- iø

  dε siluεtə klɑ̃dεstinə ʒue o dəvinεtəz- avεk la pɔlisə
  dε flœʁ suteʁεnəz- ɑ̃bome lεz- eɡu də mε visə
  dɑ̃ lə nwaʁ, ʒə kʁakə ynə amylεtə puʁ tʁuve la kazə ʃɑ̃sə
  lə ʒεt do də la fɔ̃tεnə ʁɑ̃vwa dεz- aʁkz- ɑ̃ sjεl ɑ̃ tʁɑ̃spaʁɑ̃sə
  la tʁistεsə pozə melɑ̃kɔlikəmɑ̃ sɔ̃ myzo nwaʁ syʁ mε ʒənu
  e mwa, ʒesε də mə suvəniʁ kə lɔ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə o mwa du

  ʒə ʁəɡaʁdə œ̃ kuplə damuʁøz- e ʒə mə pʁɑ̃ puʁ ø
  ynə bεʁʒəʁɔnεtə vjɛ̃ pikɔʁe œ̃ bu də mɔ̃ ʁεvə blø
  e esε də matiʁe vεʁ la ʁy εllə ɑ̃ mə tiʁɑ̃ paʁ la-ɑ̃ʃə
  il fε osi nwaʁ kə dɑ̃ lə tœ̃nεl dœ̃ dimɑ̃ʃə
  ʒə bwa kyl sεk œ̃ dεʁnje litʁə də vjø ʁɔm ɑ̃tikə
  e mwa, ʒə nə mə suvjɛ̃ plys si ʒə tε dəmɑ̃de lazilə pɔetikə
 • Syllabes Phonétique : Un Samedi Soir Sans Miss Terre

  lə=kʁe=pys=ky=lə=ɑ̃=filə=tʁɑ̃k=jmɑ̃=sɔ̃=no=bə=dy=swaʁ 14
  pɑ̃=dɑ̃=kə=lə=sɔ=lεj-a=ʁa=se=pʁɑ̃=tœ̃=ka=fe=nwaʁ 14
  la=mεʁ=kɔ̃təe=ʁə=kɔ̃=tə=œ̃=na=œ̃=sε=de=ly=ʁe=mu=tɔ̃ 15
  le=twalə=dy=bεʁ=ʒe=se=bʁu=vi=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 16
  lə=faʁəa=ly=mə=ti=mi=də=mɑ̃=sɔ̃=pə=ti=œj=tu=ʁɔ̃ 14
  e=mwa=ʒe=sε=də=mə=su=və=niʁ=də=mɔ̃=pʁe=nɔ̃ 13

  lε=zɔ̃=bʁə=sə=ʃi=nwa=ze=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 12
  la=lynə=lɑ̃=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃=ɑ̃=lε=və=sε=vε=tə=mɑ̃ 14
  œ̃=ne=klεʁ=a=œ̃=ku=də=fu=dʁə=puʁ=œ̃=nɥ=a=ʒə 14
  ʒə=də=mɑ̃də=dε=nu=vεllə=də=mɔ̃=na=və=niʁ=a=œ̃=ʁa=maʒə 15
  œ̃=nɔ=ʁaʒə=ma=li=sjø=pa=sə=ʒwa=jø=zə=mɑ̃=dɑ̃=tε=sjø 15
  e=mwa=ʒe=sεdə=mə=su=və=niʁ=də=la=ku=lœʁ=də=tε=ziø 15

  dε=si=lu=εtə=klɑ̃=dεs=ti=nə=ʒu=e=o=də=vi=nε=tə=za=vεk=la=pɔ=lisə 20
  dε=flœʁ=su=te=ʁεnə=zɑ̃=bo=me=lε=ze=ɡu=də=mε=visə 14
  dɑ̃lə=nwaʁ=ʒə=kʁa=kəy=nə=a=my=lε=tə=puʁ=tʁu=ve=la=ka=zə=ʃɑ̃sə 17
  lə=ʒεt=dodə=la=fɔ̃=tε=nə=ʁɑ̃=vwa=dε=zaʁ=kzɑ̃=sjεl=ɑ̃=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃sə 17
  la=tʁis=tεsə=po=zə=me=lɑ̃=kɔ=li=kə=mɑ̃=sɔ̃=my=zo=nwaʁ=syʁ=mε=ʒə=nu 19
  e=mwa=ʒe=sεdə=mə=su=və=niʁ=kə=lɔ̃=nε=tɑ̃=kɔ=ʁəo=mwa=du 16

  ʒəʁə=ɡaʁdə=œ̃=ku=plə=da=mu=ʁø=ze=ʒə=mə=pʁɑ̃=puʁ=ø 14
  ynə=bεʁ=ʒə=ʁɔ=nε=tə=vjɛ̃=pi=kɔ=ʁe=œ̃=bu=də=mɔ̃=ʁε=və=blø 17
  e=e=sεdə=ma=ti=ʁe=vεʁ=la=ʁy=εlləɑ̃=mə=ti=ʁɑ̃=paʁ=la-ɑ̃ʃə 16
  il=fε=o=si=nwaʁ=kə=dɑ̃=lə=tœ̃=nεl=dœ̃=di=mɑ̃=ʃə 14
  ʒə=bwa=kyl=sεk=œ̃=dεʁ=nje=li=tʁə=də=vjø=ʁɔm=ɑ̃=tikə 14
  e=mwa=ʒə=nə=mə=su=vjɛ̃=plys=siʒə=tε=də=mɑ̃=de=la=zi=lə=pɔ=e=tikə 19

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/08/2011 06:13Ancien Membre

["Sophie Content","c’est qui Miss Terre ?? joli po\u00e8me !!"]

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/08/2011 07:10

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0