Univers de poésie d'un auteur

Poème:Un Samedi Soir Sans Miss Terre

Le Poème

Le crépuscule enfile tranquillement son aube du soir
Pendant que le soleil harassé prend un café noir
La mer compte et recompte un à un ses délurés moutons
L’étoile du berger s’ébroue vigoureusement à l’horizon
Le phare allume timidement son petit œil tout rond
Et moi, j’essaie de me souvenir de mon prénom

Les ombres se chinoisent amoureusement
La lune langoureusement enlève ses vêtements
Un éclair a un coup de foudre pour un nuage
Je demande des nouvelles de mon avenir à un rat mage
Un orage malicieux passe joyeusement dans tes cieux
Et moi j’essaie de me souvenir de la couleur de tes yeux

Des silhouettes clandestines jouent aux devinettes avec la police
Des fleurs souterraines embaument les égouts de mes vices
Dans le noir, je craque une amulette pour trouver la case chance
Le jet d’eau de la fontaine renvoie des arcs en ciel en transparence
La tristesse pose mélancoliquement son museau noir sur mes genoux
Et moi, j’essaie de me souvenir que l’on est encore au mois doux

Je regarde un couple d’amoureux et je me prends pour eux
Une bergeronnette vient picorer un bout de mon rêve bleu
Et essaie de m’attirer vers la rue Elle en me tirant par la hanche
Il fait aussi noir que dans le tunnel d’un dimanche
Je bois cul sec un dernier litre de vieux rhum antique
Et moi, je ne me souviens plus si je t’ai demandé l’asile poétique
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Un Samedi Soir Sans Miss Terrele=cré=pus=cu=le=en=fi=le=tran=qui=lle=ment=son=au=be=du=soir 17
pen=dant=que=le=so=leil=ha=ras=sé=prend=un=ca=fé=noir 14
la=mer=comp=te=et=re=comp=te=un=à=un=ses=dé=lu=rés=mou=tons 17
lé=toi=le=du=ber=ger=sé=broue=vi=gou=reu=se=ment=à=l=ho=ri=zon 18
le=pha=re=al=lu=me=ti=mi=de=ment=son=pe=tit=œil=tout=rond 16
et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=de=mon=pré=nom 13

les=om=bres=se=chi=noi=sent=a=mou=reu=se=ment 12
la=lu=ne=lan=gou=reu=se=ment=en=lè=ve=ses=vê=te=ments 15
un=é=clair=a=un=coup=de=fou=dre=pour=un=nua=ge 13
je=de=man=de=des=nou=vel=les=de=mon=a=ve=nir=à=un=rat=ma=ge 18
un=o=ra=ge=ma=li=cieux=pas=se=joyeu=se=ment=dans=tes=cieux 15
et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=de=la=cou=leur=de=tes=y=eux 17

des=sil=houettes=clan=des=ti=nes=jouent=aux=de=vi=net=tes=a=vec=la=po=lice 18
des=fleurs=sou=ter=rai=nes=em=bau=ment=les=é=gouts=de=mes=vi=ces 16
dans=le=noir=je=cra=que=une=a=mu=let=te=pour=trou=ver=la=ca=se=chance 18
le=jet=deau=de=la=fon=tai=ne=ren=voie=des=arcs=en=ciel=en=trans=pa=rence 18
la=tristes=se=po=se=mé=lan=co=li=que=ment=son=mu=seau=noir=sur=mes=ge=noux 19
et=moi=jes=saie=de=me=sou=ve=nir=que=lon=est=en=co=re=au=mois=doux 18

je=re=gar=de=un=cou=ple=da=mou=reux=et=je=me=prends=pour=eux 16
u=ne=ber=ge=ron=net=te=vient=pi=co=rer=un=bout=de=mon=rê=ve=bleu 18
et=es=saie=de=mat=ti=rer=vers=la=rue=elle=en=me=ti=rant=par=la=hanche 18
il=fait=aus=si=noir=que=dans=le=tun=nel=dun=di=man=che 14
je=bois=cul=sec=un=der=ni=er=li=tre=de=vieux=rhum=an=tique 15
et=moi=je=ne=me=sou=viens=plus=si=je=tai=de=man=dé=la=sile=poé=tique 18
Phonétique : Un Samedi Soir Sans Miss Terrelə kʁepyskylə ɑ̃filə tʁɑ̃kjmɑ̃ sɔ̃n- obə dy swaʁ
pɑ̃dɑ̃ kə lə sɔlεj-aʁase pʁɑ̃t- œ̃ kafe nwaʁ
la mεʁ kɔ̃tə e ʁəkɔ̃tə œ̃n- a œ̃ sε delyʁe mutɔ̃
letwalə dy bεʁʒe sebʁu viɡuʁøzəmɑ̃ a lɔʁizɔ̃
lə faʁə alymə timidəmɑ̃ sɔ̃ pəti œj tu ʁɔ̃
e mwa, ʒesε də mə suvəniʁ də mɔ̃ pʁenɔ̃

lεz- ɔ̃bʁə- sə ʃinwaze amuʁøzəmɑ̃
la lynə lɑ̃ɡuʁøzəmɑ̃ ɑ̃lεvə sε vεtəmɑ̃
œ̃n- eklεʁ a œ̃ ku də fudʁə puʁ œ̃ nɥaʒə
ʒə dəmɑ̃də dε nuvεllə də mɔ̃n- avəniʁ a œ̃ ʁa maʒə
œ̃n- ɔʁaʒə malisjø pasə ʒwajøzəmɑ̃ dɑ̃ tε sjø
e mwa ʒesε də mə suvəniʁ də la kulœʁ də tεz- iø

dε siluεtə klɑ̃dεstinə ʒue o dəvinεtəz- avεk la pɔlisə
dε flœʁ suteʁεnəz- ɑ̃bome lεz- eɡu də mε visə
dɑ̃ lə nwaʁ, ʒə kʁakə ynə amylεtə puʁ tʁuve la kazə ʃɑ̃sə
lə ʒεt do də la fɔ̃tεnə ʁɑ̃vwa dεz- aʁkz- ɑ̃ sjεl ɑ̃ tʁɑ̃spaʁɑ̃sə
la tʁistεsə pozə melɑ̃kɔlikəmɑ̃ sɔ̃ myzo nwaʁ syʁ mε ʒənu
e mwa, ʒesε də mə suvəniʁ kə lɔ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə o mwa du

ʒə ʁəɡaʁdə œ̃ kuplə damuʁøz- e ʒə mə pʁɑ̃ puʁ ø
ynə bεʁʒəʁɔnεtə vjɛ̃ pikɔʁe œ̃ bu də mɔ̃ ʁεvə blø
e esε də matiʁe vεʁ la ʁy εllə ɑ̃ mə tiʁɑ̃ paʁ la-ɑ̃ʃə
il fε osi nwaʁ kə dɑ̃ lə tœ̃nεl dœ̃ dimɑ̃ʃə
ʒə bwa kyl sεk œ̃ dεʁnje litʁə də vjø ʁɔm ɑ̃tikə
e mwa, ʒə nə mə suvjɛ̃ plys si ʒə tε dəmɑ̃de lazilə pɔetikə
Syllabes Phonétique : Un Samedi Soir Sans Miss Terrelə=kʁe=pys=ky=lə=ɑ̃=filə=tʁɑ̃k=jmɑ̃=sɔ̃=no=bə=dy=swaʁ 14
pɑ̃=dɑ̃=kə=lə=sɔ=lεj-a=ʁa=se=pʁɑ̃=tœ̃=ka=fe=nwaʁ 14
la=mεʁ=kɔ̃təe=ʁə=kɔ̃=tə=œ̃=na=œ̃=sε=de=ly=ʁe=mu=tɔ̃ 15
le=twalə=dy=bεʁ=ʒe=se=bʁu=vi=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃=a=lɔ=ʁi=zɔ̃ 16
lə=faʁəa=ly=mə=ti=mi=də=mɑ̃=sɔ̃=pə=ti=œj=tu=ʁɔ̃ 14
e=mwa=ʒe=sε=də=mə=su=və=niʁ=də=mɔ̃=pʁe=nɔ̃ 13

lε=zɔ̃=bʁə=sə=ʃi=nwa=ze=a=mu=ʁø=zə=mɑ̃ 12
la=lynə=lɑ̃=ɡu=ʁø=zə=mɑ̃=ɑ̃=lε=və=sε=vε=tə=mɑ̃ 14
œ̃=ne=klεʁ=a=œ̃=ku=də=fu=dʁə=puʁ=œ̃=nɥ=a=ʒə 14
ʒə=də=mɑ̃də=dε=nu=vεllə=də=mɔ̃=na=və=niʁ=a=œ̃=ʁa=maʒə 15
œ̃=nɔ=ʁaʒə=ma=li=sjø=pa=sə=ʒwa=jø=zə=mɑ̃=dɑ̃=tε=sjø 15
e=mwa=ʒe=sεdə=mə=su=və=niʁ=də=la=ku=lœʁ=də=tε=ziø 15

dε=si=lu=εtə=klɑ̃=dεs=ti=nə=ʒu=e=o=də=vi=nε=tə=za=vεk=la=pɔ=lisə 20
dε=flœʁ=su=te=ʁεnə=zɑ̃=bo=me=lε=ze=ɡu=də=mε=visə 14
dɑ̃lə=nwaʁ=ʒə=kʁa=kəy=nə=a=my=lε=tə=puʁ=tʁu=ve=la=ka=zə=ʃɑ̃sə 17
lə=ʒεt=dodə=la=fɔ̃=tε=nə=ʁɑ̃=vwa=dε=zaʁ=kzɑ̃=sjεl=ɑ̃=tʁɑ̃s=pa=ʁɑ̃sə 17
la=tʁis=tεsə=po=zə=me=lɑ̃=kɔ=li=kə=mɑ̃=sɔ̃=my=zo=nwaʁ=syʁ=mε=ʒə=nu 19
e=mwa=ʒe=sεdə=mə=su=və=niʁ=kə=lɔ̃=nε=tɑ̃=kɔ=ʁəo=mwa=du 16

ʒəʁə=ɡaʁdə=œ̃=ku=plə=da=mu=ʁø=ze=ʒə=mə=pʁɑ̃=puʁ=ø 14
ynə=bεʁ=ʒə=ʁɔ=nε=tə=vjɛ̃=pi=kɔ=ʁe=œ̃=bu=də=mɔ̃=ʁε=və=blø 17
e=e=sεdə=ma=ti=ʁe=vεʁ=la=ʁy=εlləɑ̃=mə=ti=ʁɑ̃=paʁ=la-ɑ̃ʃə 16
il=fε=o=si=nwaʁ=kə=dɑ̃=lə=tœ̃=nεl=dœ̃=di=mɑ̃=ʃə 14
ʒə=bwa=kyl=sεk=œ̃=dεʁ=nje=li=tʁə=də=vjø=ʁɔm=ɑ̃=tikə 14
e=mwa=ʒə=nə=mə=su=vjɛ̃=plys=siʒə=tε=də=mɑ̃=de=la=zi=lə=pɔ=e=tikə 19

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
16/08/2011 06:13Ancien Membre

["Sophie Content","c’est qui Miss Terre ?? joli po\u00e8me !!"]

Poème - Sans Thème -
Du 15/08/2011 07:10

L'écrit contient 253 mots qui sont répartis dans 4 strophes. Toutes les strophes sont composés de 6 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.