Poeme : Course Poursuite Dans Les Étoiles

Course Poursuite Dans Les Étoiles

Je galope assis sur la Comète Éternelle
Essayant d’apprivoiser l’astre rebelle
Quand dans un maelström d’étincelles
Je vois apparaître une demoiselle
S’enfuyant promptement à tire d’aile
Vers la galaxie des Dernières Jouvencelles
Je la suis dans le dédale des constellations
Évitant de justesse des météorites en fission
Dans l’immensité il n’y a plus de direction
Je n’ai que l’étroitesse de mon champ de vision
Pour ne pas perdre de vue cette étonnante apparition
Même si dans cet espace je me sens en perdition
A la vitesse de la lumière, nous dépassons le paradis
Quelques anges décoiffés nous traitent de malappris
Et pour maudire nos âmes au Diable font une mise à prix
Une fine couche de poussière cosmique de bonheur nous irradie
Cette course poursuite perdure bien longtemps après l’infini
Il est impossible de prendre la moindre éternité de répit
Mon astéroïde s’essouffle un peu, sa queue ne frétille presque plus
Privé d’amour je tombe en panne des sens près d’un satellite perdu
Mais la Belle Demoiselle me lance un sourire qui ne m’est pas inconnu
Elle s’arrête à une portée de regard et de sa voix agréablement ingénue
Me souffle de venir la rejoindre sur ses ailes agréablement grenues
A peine installé, sa planète d’amour en mon âme est apparue

Et dans le silence d’un baiser, aux yeux du monde nous disparûmes…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Course Poursuite Dans Les Étoiles

  je=ga=lo=pe=as=sis=sur=la=co=mè=te=é=ter=nelle 14
  es=say=ant=dap=pri=voi=ser=las=tre=re=belle 11
  quand=dans=un=mael=ström=dé=tin=celles 8
  je=vois=ap=pa=raî=tre=u=ne=de=moi=selle 11
  sen=fu=y=ant=promp=te=ment=à=ti=re=dai=le 12
  vers=la=ga=laxie=des=der=ni=è=res=jou=ven=celles 12
  je=la=suis=dans=le=dé=da=le=des=cons=tel=la=ti=ons 14
  évi=tant=de=jus=tes=se=des=mé=téo=ri=tes=en=fis=sion 14
  dans=lim=men=si=té=il=ny=a=plus=de=di=rec=ti=on 14
  je=nai=que=lé=troi=tes=se=de=mon=champ=de=vi=si=on 14
  pour=ne=pas=perdre=de=vue=cet=teé=ton=nan=te=ap=pa=ri=tion 15
  même=si=dans=cet=es=pa=ce=je=me=sens=en=per=di=tion 14
  a=la=vites=se=de=la=lu=miè=re=nous=dé=pas=sons=le=pa=ra=dis 17
  quel=ques=an=ges=dé=coif=fés=nous=trai=tent=de=ma=lap=pris 14
  et=pour=mau=dire=nos=â=mes=au=dia=ble=font=u=ne=mi=seà=prix 16
  une=fi=ne=cou=che=de=pous=siè=re=cos=mi=que=de=bon=heur=nous=ir=ra=die 19
  cette=cour=se=pour=sui=te=per=du=re=bien=long=temps=a=près=lin=fi=ni 17
  il=est=im=pos=sible=de=pren=dre=la=moin=dreé=ter=ni=té=de=ré=pit 17
  mon=as=té=roï=de=ses=souf=fleun=peu=sa=queue=ne=fré=tille=pres=que=plus 17
  pri=vé=da=mour=je=tombeen=pan=ne=des=sens=près=dun=sa=tel=li=te=per=du 18
  mais=la=bel=le=de=moi=sel=le=me=lanceun=sou=ri=re=qui=ne=mest=pas=in=con=nu 20
  elle=sar=rêteà=u=ne=por=tée=de=re=gard=et=de=sa=voix=a=gré=a=ble=ment=in=gé=nue 22
  me=souf=fle=de=ve=nir=la=re=joindre=sur=ses=ai=les=a=gré=a=ble=ment=gre=nues 20
  a=peineins=tal=lé=sa=pla=nè=te=da=mour=en=mon=â=me=est=ap=pa=rue 18

  et=dans=le=silen=ce=dun=bai=ser=aux=yeux=du=mon=de=nous=dis=pa=rû=mes 18
 • Phonétique : Course Poursuite Dans Les Étoiles

  ʒə ɡalɔpə asi syʁ la kɔmεtə etεʁnεllə
  esεjɑ̃ dapʁivwaze lastʁə ʁəbεllə
  kɑ̃ dɑ̃z- œ̃ maelstʁɔm detɛ̃sεllə
  ʒə vwaz- apaʁεtʁə ynə dəmwazεllə
  sɑ̃fyiɑ̃ pʁɔ̃ptəmɑ̃ a tiʁə dεlə
  vεʁ la ɡalaksi dε dεʁnjεʁə ʒuvɑ̃sεllə
  ʒə la sɥi dɑ̃ lə dedalə dε kɔ̃stεllasjɔ̃
  evitɑ̃ də ʒystεsə dε meteɔʁitəz- ɑ̃ fisjɔ̃
  dɑ̃ limɑ̃site il ni a plys də diʁεksjɔ̃
  ʒə nε kə letʁwatεsə də mɔ̃ ʃɑ̃ də vizjɔ̃
  puʁ nə pa pεʁdʁə də vɥ sεtə etɔnɑ̃tə apaʁisjɔ̃
  mεmə si dɑ̃ sεt εspasə ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃ pεʁdisjɔ̃
  a la vitεsə də la lymjεʁə, nu depasɔ̃ lə paʁadi
  kεlkz- ɑ̃ʒə dekwafe nu tʁεte də malapʁi
  e puʁ modiʁə noz- aməz- o djablə fɔ̃ ynə mizə a pʁi
  ynə finə kuʃə də pusjεʁə kɔsmikə də bɔnœʁ nuz- iʁadi
  sεtə kuʁsə puʁsɥitə pεʁdyʁə bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃z- apʁε lɛ̃fini
  il εt- ɛ̃pɔsiblə də pʁɑ̃dʁə la mwɛ̃dʁə etεʁnite də ʁepi
  mɔ̃n- asteʁɔidə sesuflə œ̃ pø, sa kø nə fʁetijə pʁεskə plys
  pʁive damuʁ ʒə tɔ̃bə ɑ̃ panə dε sɑ̃s pʁε dœ̃ satεllitə pεʁdy
  mε la bεllə dəmwazεllə mə lɑ̃sə œ̃ suʁiʁə ki nə mε pa ɛ̃kɔny
  εllə saʁεtə a ynə pɔʁte də ʁəɡaʁ e də sa vwa aɡʁeabləmɑ̃ ɛ̃ʒenɥ
  mə suflə də vəniʁ la ʁəʒwɛ̃dʁə syʁ sεz- εləz- aɡʁeabləmɑ̃ ɡʁənɥ
  a pεnə ɛ̃stale, sa planεtə damuʁ ɑ̃ mɔ̃n- amə εt- apaʁy

  e dɑ̃ lə silɑ̃sə dœ̃ bεze, oz- iø dy mɔ̃də nu dispaʁymə…
 • Syllabes Phonétique : Course Poursuite Dans Les Étoiles

  ʒə=ɡa=lɔ=pə=a=si=syʁ=la=kɔ=mε=tə=e=tεʁ=nεl=lə 15
  e=sε=j=ɑ̃=da=pʁi=vwa=ze=las=tʁə=ʁə=bεl=lə 13
  kɑ̃=dɑ̃=zœ̃=ma=el=stʁɔm=de=tɛ̃=sεl=lə 10
  ʒə=vwa=za=pa=ʁε=tʁə=y=nə=də=mwa=zεl=lə 12
  sɑ̃=fy=i=ɑ̃=pʁɔ̃p=tə=mɑ̃=a=ti=ʁə=dε=lə 12
  vεʁ=la=ɡa=lak=si=dε=dεʁ=nj=ε=ʁə=ʒu=vɑ̃=sεl=lə 14
  ʒə=la=sɥi=dɑ̃=lə=de=da=lə=dε=kɔ̃s=tεl=la=s=j=ɔ̃ 15
  e=vi=tɑ̃=də=ʒys=tε=sə=dε=me=te=ɔ=ʁi=tə=zɑ̃=fi=sj=ɔ̃ 17
  dɑ̃=li=mɑ̃=si=te=il=ni=a=plys=də=di=ʁεk=s=j=ɔ̃ 15
  ʒə=nε=kə=le=tʁwa=tεs=ə=də=mɔ̃=ʃɑ̃=də=vi=zj=ɔ̃ 14
  puʁ=nə=pa=pεʁ=dʁə=də=vɥ=sε=tə=e=tɔ=nɑ̃=tə=a=pa=ʁi=sj=ɔ̃ 18
  mε=mə=si=dɑ̃=sεt=εs=pa=sə=ʒə=mə=sɑ̃s=zɑ̃=pεʁ=di=sj=ɔ̃ 16
  a=la=vi=tε=sə=də=la=ly=mj=ε=ʁə=nu=de=pa=sɔ̃=lə=pa=ʁa=di 19
  kεl=kzɑ̃=ʒə=de=kwa=fe=nu=tʁε=te=də=ma=la=pʁi 13
  e=puʁ=mo=di=ʁə=no=za=mə=zo=dj=a=blə=fɔ̃=y=nə=mi=zə=a=pʁi 19
  y=nə=fi=nə=ku=ʃə=də=pu=sjε=ʁə=kɔs=mi=kə=də=bɔ=nœʁ=nu=zi=ʁa=di 20
  sε=tə=kuʁ=sə=puʁ=sɥi=tə=pεʁ=dy=ʁə=bj=ɛ̃=lɔ̃=tɑ̃=za=pʁε=lɛ̃=fi=ni 19
  il=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=də=pʁɑ̃=dʁə=la=mwɛ̃=dʁə=e=tεʁ=ni=te=də=ʁe=pi 19
  mɔ̃=nas=te=ʁɔ=i=də=se=su=flə=œ̃=pø=sa=kø=nə=fʁe=ti=jə=pʁεs=kə=plys 20
  pʁi=ve=da=muʁ=ʒə=tɔ̃=bə=ɑ̃=pa=nə=dε=sɑ̃s=pʁε=dœ̃=sa=tεl=li=tə=pεʁ=dy 20
  mε=la=bεllə=də=mwa=zεl=lə=mə=lɑ̃sə=œ̃=su=ʁi=ʁə=ki=nə=mε=pa=ɛ̃=kɔ=ny 20
  εllə=sa=ʁεtəa=y=nə=pɔʁ=te=də=ʁə=ɡaʁ=e=də=sa=vwa=a=ɡʁe=a=blə=mɑ̃=ɛ̃=ʒenɥ 21
  mə=su=flə=də=və=niʁ=la=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=syʁ=sε=zε=lə=za=ɡʁe=a=blə=mɑ̃=ɡʁənɥ 20
  a=pε=nə=ɛ̃s=ta=le=sa=pla=nε=tə=da=muʁ=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=ε=ta=pa=ʁy 20

  e=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=dœ̃=bε=ze=o=zi=ø=dy=mɔ̃=də=nu=dis=pa=ʁy=mə 20

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/08/2011 16:14Rapha

Poème très original, plein de fraîcheur... plein de rêves 🙂

Poème - Sans Thème -
Publié le 18/08/2011 11:40

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs