Univers de poésie d'un auteur

Poème:Course Poursuite Dans Les Étoiles

Le Poème

Je galope assis sur la Comète Éternelle
Essayant d’apprivoiser l’astre rebelle
Quand dans un maelström d’étincelles
Je vois apparaître une demoiselle
S’enfuyant promptement à tire d’aile
Vers la galaxie des Dernières Jouvencelles
Je la suis dans le dédale des constellations
Évitant de justesse des météorites en fission
Dans l’immensité il n’y a plus de direction
Je n’ai que l’étroitesse de mon champ de vision
Pour ne pas perdre de vue cette étonnante apparition
Même si dans cet espace je me sens en perdition
A la vitesse de la lumière, nous dépassons le paradis
Quelques anges décoiffés nous traitent de malappris
Et pour maudire nos âmes au Diable font une mise à prix
Une fine couche de poussière cosmique de bonheur nous irradie
Cette course poursuite perdure bien longtemps après l’infini
Il est impossible de prendre la moindre éternité de répit
Mon astéroïde s’essouffle un peu, sa queue ne frétille presque plus
Privé d’amour je tombe en panne des sens près d’un satellite perdu
Mais la Belle Demoiselle me lance un sourire qui ne m’est pas inconnu
Elle s’arrête à une portée de regard et de sa voix agréablement ingénue
Me souffle de venir la rejoindre sur ses ailes agréablement grenues
A peine installé, sa planète d’amour en mon âme est apparue

Et dans le silence d’un baiser, aux yeux du monde nous disparûmes…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Course Poursuite Dans Les Étoilesje=ga=lo=pe=as=sis=sur=la=co=mè=te=é=ter=nelle 14
es=say=ant=dap=pri=voi=ser=las=tre=re=belle 11
quand=dans=un=mael=ström=dé=tin=celles 8
je=vois=ap=pa=raî=tre=u=ne=de=moi=selle 11
sen=fu=y=ant=promp=te=ment=à=ti=re=dai=le 12
vers=la=ga=laxie=des=der=ni=è=res=jou=ven=celles 12
je=la=suis=dans=le=dé=da=le=des=cons=tel=la=ti=ons 14
évi=tant=de=jus=tes=se=des=mé=téo=ri=tes=en=fis=sion 14
dans=lim=men=si=té=il=ny=a=plus=de=di=rec=ti=on 14
je=nai=que=lé=troi=tes=se=de=mon=champ=de=vi=si=on 14
pour=ne=pas=perdre=de=vue=cet=teé=ton=nan=te=ap=pa=ri=tion 15
même=si=dans=cet=es=pa=ce=je=me=sens=en=per=di=tion 14
a=la=vites=se=de=la=lu=miè=re=nous=dé=pas=sons=le=pa=ra=dis 17
quel=ques=an=ges=dé=coif=fés=nous=trai=tent=de=ma=lap=pris 14
et=pour=mau=dire=nos=â=mes=au=dia=ble=font=u=ne=mi=seà=prix 16
une=fi=ne=cou=che=de=pous=siè=re=cos=mi=que=de=bon=heur=nous=ir=ra=die 19
cette=cour=se=pour=sui=te=per=du=re=bien=long=temps=a=près=lin=fi=ni 17
il=est=im=pos=sible=de=pren=dre=la=moin=dreé=ter=ni=té=de=ré=pit 17
mon=as=té=roï=de=ses=souf=fleun=peu=sa=queue=ne=fré=tille=pres=que=plus 17
pri=vé=da=mour=je=tombeen=pan=ne=des=sens=près=dun=sa=tel=li=te=per=du 18
mais=la=bel=le=de=moi=sel=le=me=lanceun=sou=ri=re=qui=ne=mest=pas=in=con=nu 20
elle=sar=rêteà=u=ne=por=tée=de=re=gard=et=de=sa=voix=a=gré=a=ble=ment=in=gé=nue 22
me=souf=fle=de=ve=nir=la=re=joindre=sur=ses=ai=les=a=gré=a=ble=ment=gre=nues 20
a=peineins=tal=lé=sa=pla=nè=te=da=mour=en=mon=â=me=est=ap=pa=rue 18

et=dans=le=silen=ce=dun=bai=ser=aux=yeux=du=mon=de=nous=dis=pa=rû=mes 18
Phonétique : Course Poursuite Dans Les Étoilesʒə ɡalɔpə asi syʁ la kɔmεtə etεʁnεllə
esεjɑ̃ dapʁivwaze lastʁə ʁəbεllə
kɑ̃ dɑ̃z- œ̃ maelstʁɔm detɛ̃sεllə
ʒə vwaz- apaʁεtʁə ynə dəmwazεllə
sɑ̃fyiɑ̃ pʁɔ̃ptəmɑ̃ a tiʁə dεlə
vεʁ la ɡalaksi dε dεʁnjεʁə ʒuvɑ̃sεllə
ʒə la sɥi dɑ̃ lə dedalə dε kɔ̃stεllasjɔ̃
evitɑ̃ də ʒystεsə dε meteɔʁitəz- ɑ̃ fisjɔ̃
dɑ̃ limɑ̃site il ni a plys də diʁεksjɔ̃
ʒə nε kə letʁwatεsə də mɔ̃ ʃɑ̃ də vizjɔ̃
puʁ nə pa pεʁdʁə də vɥ sεtə etɔnɑ̃tə apaʁisjɔ̃
mεmə si dɑ̃ sεt εspasə ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃ pεʁdisjɔ̃
a la vitεsə də la lymjεʁə, nu depasɔ̃ lə paʁadi
kεlkz- ɑ̃ʒə dekwafe nu tʁεte də malapʁi
e puʁ modiʁə noz- aməz- o djablə fɔ̃ ynə mizə a pʁi
ynə finə kuʃə də pusjεʁə kɔsmikə də bɔnœʁ nuz- iʁadi
sεtə kuʁsə puʁsɥitə pεʁdyʁə bjɛ̃ lɔ̃tɑ̃z- apʁε lɛ̃fini
il εt- ɛ̃pɔsiblə də pʁɑ̃dʁə la mwɛ̃dʁə etεʁnite də ʁepi
mɔ̃n- asteʁɔidə sesuflə œ̃ pø, sa kø nə fʁetijə pʁεskə plys
pʁive damuʁ ʒə tɔ̃bə ɑ̃ panə dε sɑ̃s pʁε dœ̃ satεllitə pεʁdy
mε la bεllə dəmwazεllə mə lɑ̃sə œ̃ suʁiʁə ki nə mε pa ɛ̃kɔny
εllə saʁεtə a ynə pɔʁte də ʁəɡaʁ e də sa vwa aɡʁeabləmɑ̃ ɛ̃ʒenɥ
mə suflə də vəniʁ la ʁəʒwɛ̃dʁə syʁ sεz- εləz- aɡʁeabləmɑ̃ ɡʁənɥ
a pεnə ɛ̃stale, sa planεtə damuʁ ɑ̃ mɔ̃n- amə εt- apaʁy

e dɑ̃ lə silɑ̃sə dœ̃ bεze, oz- iø dy mɔ̃də nu dispaʁymə…
Syllabes Phonétique : Course Poursuite Dans Les Étoilesʒə=ɡa=lɔ=pə=a=si=syʁ=la=kɔ=mε=tə=e=tεʁ=nεl=lə 15
e=sε=j=ɑ̃=da=pʁi=vwa=ze=las=tʁə=ʁə=bεl=lə 13
kɑ̃=dɑ̃=zœ̃=ma=el=stʁɔm=de=tɛ̃=sεl=lə 10
ʒə=vwa=za=pa=ʁε=tʁə=y=nə=də=mwa=zεl=lə 12
sɑ̃=fy=i=ɑ̃=pʁɔ̃p=tə=mɑ̃=a=ti=ʁə=dε=lə 12
vεʁ=la=ɡa=lak=si=dε=dεʁ=nj=ε=ʁə=ʒu=vɑ̃=sεl=lə 14
ʒə=la=sɥi=dɑ̃=lə=de=da=lə=dε=kɔ̃s=tεl=la=s=j=ɔ̃ 15
e=vi=tɑ̃=də=ʒys=tε=sə=dε=me=te=ɔ=ʁi=tə=zɑ̃=fi=sj=ɔ̃ 17
dɑ̃=li=mɑ̃=si=te=il=ni=a=plys=də=di=ʁεk=s=j=ɔ̃ 15
ʒə=nε=kə=le=tʁwa=tεs=ə=də=mɔ̃=ʃɑ̃=də=vi=zj=ɔ̃ 14
puʁ=nə=pa=pεʁ=dʁə=də=vɥ=sε=tə=e=tɔ=nɑ̃=tə=a=pa=ʁi=sj=ɔ̃ 18
mε=mə=si=dɑ̃=sεt=εs=pa=sə=ʒə=mə=sɑ̃s=zɑ̃=pεʁ=di=sj=ɔ̃ 16
a=la=vi=tε=sə=də=la=ly=mj=ε=ʁə=nu=de=pa=sɔ̃=lə=pa=ʁa=di 19
kεl=kzɑ̃=ʒə=de=kwa=fe=nu=tʁε=te=də=ma=la=pʁi 13
e=puʁ=mo=di=ʁə=no=za=mə=zo=dj=a=blə=fɔ̃=y=nə=mi=zə=a=pʁi 19
y=nə=fi=nə=ku=ʃə=də=pu=sjε=ʁə=kɔs=mi=kə=də=bɔ=nœʁ=nu=zi=ʁa=di 20
sε=tə=kuʁ=sə=puʁ=sɥi=tə=pεʁ=dy=ʁə=bj=ɛ̃=lɔ̃=tɑ̃=za=pʁε=lɛ̃=fi=ni 19
il=ε=tɛ̃=pɔ=si=blə=də=pʁɑ̃=dʁə=la=mwɛ̃=dʁə=e=tεʁ=ni=te=də=ʁe=pi 19
mɔ̃=nas=te=ʁɔ=i=də=se=su=flə=œ̃=pø=sa=kø=nə=fʁe=ti=jə=pʁεs=kə=plys 20
pʁi=ve=da=muʁ=ʒə=tɔ̃=bə=ɑ̃=pa=nə=dε=sɑ̃s=pʁε=dœ̃=sa=tεl=li=tə=pεʁ=dy 20
mε=la=bεllə=də=mwa=zεl=lə=mə=lɑ̃sə=œ̃=su=ʁi=ʁə=ki=nə=mε=pa=ɛ̃=kɔ=ny 20
εllə=sa=ʁεtəa=y=nə=pɔʁ=te=də=ʁə=ɡaʁ=e=də=sa=vwa=a=ɡʁe=a=blə=mɑ̃=ɛ̃=ʒenɥ 21
mə=su=flə=də=və=niʁ=la=ʁə=ʒwɛ̃=dʁə=syʁ=sε=zε=lə=za=ɡʁe=a=blə=mɑ̃=ɡʁənɥ 20
a=pε=nə=ɛ̃s=ta=le=sa=pla=nε=tə=da=muʁ=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=ε=ta=pa=ʁy 20

e=dɑ̃=lə=si=lɑ̃=sə=dœ̃=bε=ze=o=zi=ø=dy=mɔ̃=də=nu=dis=pa=ʁy=mə 20

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
31/08/2011 16:14Rapha

Poème très original, plein de fraîcheur... plein de rêves 🙂

Poème - Sans Thème -
Du 18/08/2011 11:40

L'écrit contient 240 mots qui sont répartis dans 2 strophes.