Univers de poésie d'un auteur

Poème:No Mad

Le Poème

Poussières d’infini
Bousculées par les vents du temps
Un cri d’agonie
Pris au piège d’un écho chevrotant
Et toi tu essuies ce dimanche
Dans le creux de ta manche

No mad, non je ne suis pas fou
Dans mes traversées du désert
Je n’ai pas avalé que de la poussière
Je n’ai pas rencontré que des scorpions
Je me suis enrichi de mes misères
J’en ai oublié toutes les prières
Je me suis enivré d’étranges révolutions
Mais je t’ai gardé l’ombre des dunes
Pour les déposer entre tes lunes

No mad, non je ne suis pas flou
Dans mes voyages sur la banquise
J’ai ramené du gâteau la cerise
J’ai rencontré du Père Noël les six rennes
Je me suis assis sur un frisson
D’avril, j’ai noyé le petit poisson
Avec un bonhomme de neige éternelles
J’ai rompu la glace en lui jetant du sel
J’ai rejoins Pinocchio dans sa baleine

No mad, non je ne suis pas fou
Dans mes balades sur les cimes
J’ai ressenti l’onde de choc
J’ai trouvé l’œuf du dernier dragon
J’ai donné à l’écho ma dîme
En hurlant sans bruit ton prénom
J’ai posé un blanc caillou sur un roc
Juste avant d’être par le vent poussé
Dans l’ivresse vertigineuse des sommets

No mad, non je ne suis pas flou
Quand j’étais perdu et immobile
Dans la jungle de la grande ville
Je me suis tenu debout sur un fil
J’ai connu le gang des débiles
Qui voulait faire des anges des Devil
J’ai connu des gens marrons
Qui vivaient sans un rond
Dans des effroyables bidons

No mad, la folie m’empêche d’être fou
De mes croisières sur mes chimères
J’ai gardé le goût des petites longueurs
A force de faire l’huître j’ai cassé le moule
J’ai remonté à contre courant la foule
Mais j’ai fini par être emporté par sa houle
Mais je n’ai pas oublié la source de ma rivière
Je n’ai pas encore éteint la lumière dans mon cœur
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Papillon11

Poète Papillon11

Papillon11 a publié sur le site 209 écrits. Papillon11 est membre du site depuis l'année 2011.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: No Madpous=si=è=res=din=fi=ni 7
bous=cu=lées=par=les=vents=du=temps 8
un=cri=da=go=nie 5
pris=au=piège=dun=é=cho=che=vro=tant 9
et=toi=tu=es=suies=ce=di=manche 8
dans=le=creux=de=ta=man=che 7

no=mad=non=je=ne=suis=pas=fou 8
dans=mes=tra=ver=sées=du=dé=sert 8
je=nai=pas=a=va=lé=que=de=la=pous=sière 11
je=nai=pas=ren=con=tré=que=des=s=cor=pions 11
je=me=suis=en=ri=chi=de=mes=mi=sères 10
jen=ai=ou=blié=toutes=les=pri=ères 8
je=me=suis=en=ivré=dé=tranges=ré=vo=lu=tions 11
mais=je=tai=gar=dé=lombre=des=dunes 8
pour=les=dé=po=ser=entre=tes=lunes 8

no=mad=non=je=ne=suis=pas=flou 8
dans=mes=voy=ages=sur=la=ban=quise 8
jai=rame=né=du=gâ=teau=la=ce=rise 9
jai=ren=con=tré=du=père=noël=les=six=rennes 10
je=me=suis=as=sis=sur=un=fris=son 9
da=vril=jai=noyé=le=pe=tit=pois=son 9
a=vec=un=bon=homme=de=nei=geé=ter=nelles 10
jai=rom=pu=la=glaceen=lui=je=tant=du=sel 10
jai=re=joins=pi=noc=chio=dans=sa=ba=leine 10

no=mad=non=je=ne=suis=pas=fou 8
dans=mes=ba=la=des=sur=les=cimes 8
jai=res=sen=ti=lon=de=de=choc 8
jai=trou=vé=lœuf=du=der=nier=dra=gon 9
jai=don=né=à=lé=cho=ma=dîme 8
en=hur=lant=sans=bruit=ton=pré=nom 8
jai=po=sé=un=blanc=caillou=sur=un=roc 9
jus=tea=vant=dêtre=par=le=vent=pous=sé 9
dans=livres=se=ver=ti=gi=neu=se=des=sommets 10

no=mad=non=je=ne=suis=pas=flou 8
quand=jé=tais=per=du=et=im=mo=bile 9
dans=la=jun=gle=de=la=grande=ville 8
je=me=suis=te=nu=de=bout=sur=un=fil 10
jai=con=nu=le=gang=des=dé=biles 8
qui=vou=lait=faire=des=anges=des=de=vil 9
jai=con=nu=des=gens=mar=rons 7
qui=vi=vaient=sans=un=rond 6
dans=des=ef=froy=a=bles=bi=dons 8

no=mad=la=fo=lie=mem=pêche=dê=tre=fou 10
de=mes=croi=sières=sur=mes=chi=mères 8
jai=gar=dé=le=goût=des=pe=tites=lon=gueurs 10
a=force=de=fai=re=lhuî=tre=jai=cas=sé=le=moule 12
jai=re=mon=té=à=contre=cou=rant=la=foule 10
mais=jai=fi=ni=par=êtreem=por=té=par=sa=houle 11
mais=je=nai=pas=ou=blié=la=source=de=ma=ri=vière 12
je=nai=pas=en=coreé=teint=la=lu=miè=re=dans=mon=cœur 13
Phonétique : No Madpusjεʁə dɛ̃fini
buskyle paʁ lε vɑ̃ dy tɑ̃
œ̃ kʁi daɡɔni
pʁiz- o pjεʒə dœ̃n- eʃo ʃεvʁɔtɑ̃
e twa ty esɥi sə dimɑ̃ʃə
dɑ̃ lə kʁø də ta mɑ̃ʃə

no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa fu
dɑ̃ mε tʁavεʁse dy dezεʁ
ʒə nε pa avale kə də la pusjεʁə
ʒə nε pa ʁɑ̃kɔ̃tʁe kə dε skɔʁpjɔ̃
ʒə mə sɥiz- ɑ̃ʁiʃi də mε mizεʁə
ʒɑ̃n- ε ublje tutə lε pʁjεʁə
ʒə mə sɥiz- ɑ̃nivʁe detʁɑ̃ʒə ʁevɔlysjɔ̃
mε ʒə tε ɡaʁde lɔ̃bʁə dε dynə
puʁ lε depoze ɑ̃tʁə tε lynə

no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa flu
dɑ̃ mε vwajaʒə syʁ la bɑ̃kizə
ʒε ʁaməne dy ɡato la səʁizə
ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dy pεʁə nɔεl lε si- ʁεnə
ʒə mə sɥiz- asi syʁ œ̃ fʁisɔ̃
davʁil, ʒε nwaje lə pəti pwasɔ̃
avεk œ̃ bɔnɔmə də nεʒə etεʁnεllə
ʒε ʁɔ̃py la ɡlasə ɑ̃ lɥi ʒətɑ̃ dy sεl
ʒε ʁəʒwɛ̃ pinɔkjo dɑ̃ sa balεnə

no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa fu
dɑ̃ mε baladə syʁ lε simə
ʒε ʁəsɑ̃ti lɔ̃də də ʃɔk
ʒε tʁuve lœf dy dεʁnje dʁaɡɔ̃
ʒε dɔne a leʃo ma dimə
ɑ̃n- yʁlɑ̃ sɑ̃ bʁɥi tɔ̃ pʁenɔ̃
ʒε poze œ̃ blɑ̃ kaju syʁ œ̃ ʁɔk
ʒystə avɑ̃ dεtʁə paʁ lə vɑ̃ puse
dɑ̃ livʁεsə vεʁtiʒinøzə dε sɔmε

no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa flu
kɑ̃ ʒetε pεʁdy e imɔbilə
dɑ̃ la ʒœ̃ɡlə də la ɡʁɑ̃də vilə
ʒə mə sɥi təny dəbu syʁ œ̃ fil
ʒε kɔny lə ɡɑ̃ɡ dε debilə
ki vulε fεʁə dεz- ɑ̃ʒə dε dəvil
ʒε kɔny dε ʒɑ̃ maʁɔ̃
ki vivε sɑ̃z- œ̃ ʁɔ̃
dɑ̃ dεz- efʁwajablə bidɔ̃

no mad, la fɔli mɑ̃pεʃə dεtʁə fu
də mε kʁwazjεʁə syʁ mε ʃimεʁə
ʒε ɡaʁde lə ɡu dε pətitə lɔ̃ɡœʁ
a fɔʁsə də fεʁə lyitʁə ʒε kase lə mulə
ʒε ʁəmɔ̃te a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃ la fulə
mε ʒε fini paʁ εtʁə ɑ̃pɔʁte paʁ sa ulə
mε ʒə nε pa ublje la suʁsə də ma ʁivjεʁə
ʒə nε pa ɑ̃kɔʁə etɛ̃ la lymjεʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
Syllabes Phonétique : No Madpu=sj=ε=ʁə=dɛ̃=fi=ni 7
bus=ky=le=paʁ=lε=vɑ̃=dy=tɑ̃ 8
œ̃=kʁi=da=ɡɔ=ni 5
pʁi=zo=pjε=ʒə=dœ̃=ne=ʃo=ʃε=vʁɔ=tɑ̃ 10
e=twa=ty=es=ɥi=sə=di=mɑ̃ʃə 8
dɑ̃=lə=kʁø=də=ta=mɑ̃=ʃə 7

no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=fu 8
dɑ̃=mε=tʁa=vεʁ=se=dy=de=zεʁ 8
ʒə=nε=pa=a=va=le=kə=də=la=pu=sjεʁə 11
ʒə=nε=pa=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=kə=dε=skɔʁ=pjɔ̃ 10
ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=ʁi=ʃi=də=mε=mi=zεʁə 10
ʒɑ̃=nε=u=blj=e=tu=tə=lε=pʁi=jεʁ 10
ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=ni=vʁe=de=tʁɑ̃ʒə=ʁe=vɔ=ly=s=jɔ̃ 13
mε=ʒə=tε=ɡaʁ=de=lɔ̃=bʁə=dε=dy=nə 10
puʁ=lε=de=po=ze=ɑ̃=tʁə=tε=ly=nə 10

no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=flu 8
dɑ̃=mε=vwa=jaʒə=syʁ=la=bɑ̃=kizə 8
ʒε=ʁa=mə=ne=dy=ɡa=to=la=sə=ʁizə 10
ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dy=pεʁə=nɔ=εl=lε=siʁεnə 10
ʒə=mə=sɥi=za=si=syʁ=œ̃=fʁi=sɔ̃ 9
da=vʁil=ʒε=nwa=je=lə=pə=ti=pwa=sɔ̃ 10
a=vεk=œ̃=bɔ=nɔmə=də=nε=ʒəe=tεʁ=nεllə 10
ʒε=ʁɔ̃=py=la=ɡlasəɑ̃=lɥi=ʒə=tɑ̃=dy=sεl 10
ʒε=ʁə=ʒwɛ̃=pi=nɔ=kjo=dɑ̃=sa=ba=lεnə 10

no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=fu 8
dɑ̃=mε=ba=la=də=syʁ=lε=si=mə 9
ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=lɔ̃=də=də=ʃɔk 8
ʒε=tʁu=ve=lœf=dy=dεʁ=nj=e=dʁa=ɡɔ̃ 10
ʒε=dɔ=ne=a=le=ʃo=ma=di=mə 9
ɑ̃=nyʁ=lɑ̃=sɑ̃=bʁɥi=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8
ʒε=po=ze=œ̃=blɑ̃=ka=ju=syʁ=œ̃=ʁɔk 10
ʒys=tə=a=vɑ̃=dεtʁə=paʁ=lə=vɑ̃=pu=se 10
dɑ̃=li=vʁεsə=vεʁ=ti=ʒi=nø=zə=dε=sɔ=mε 11

no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=flu 8
kɑ̃=ʒe=tε=pεʁ=dy=e=i=mɔ=bi=lə 10
dɑ̃=la=ʒœ̃=ɡlə=də=la=ɡʁɑ̃=də=vi=lə 10
ʒə=mə=sɥi=tə=ny=də=bu=syʁ=œ̃=fil 10
ʒε=kɔ=ny=lə=ɡɑ̃ɡ=dε=de=bi=lə 9
ki=vu=lε=fεʁə=dε=zɑ̃=ʒə=dε=də=vil 10
ʒε=kɔ=ny=dε=ʒɑ̃=ma=ʁɔ̃ 7
ki=vi=vε=sɑ̃=zœ̃=ʁɔ̃ 6
dɑ̃=dε=ze=fʁwa=ja=blə=bi=dɔ̃ 8

no=mad=la=fɔ=li=mɑ̃=pεʃə=dε=tʁə=fu 10
də=mε=kʁwa=zjεʁ=ə=syʁ=mε=ʃi=mεʁ=ə 10
ʒε=ɡaʁ=de=lə=ɡu=dεpə=ti=tə=lɔ̃=ɡœʁ 10
a=fɔʁsə=də=fε=ʁə=ly=i=tʁə=ʒε=ka=se=lə=mulə 13
ʒεʁə=mɔ̃=te=a=kɔ̃=tʁə=ku=ʁɑ̃=la=fulə 10
mε=ʒε=fi=ni=paʁεtʁə=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=saulə 10
mεʒə=nε=pa=u=blje=la=suʁ=sə=də=ma=ʁi=vjεʁə 12
ʒə=nε=pa=ɑ̃=kɔʁəe=tɛ̃=la=ly=mjε=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 13

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
10/08/2011 12:17Adelain

Quand à moi, j’ai bien apprécié
Les poèmes d’un Papillon
Que je ne peux que remercier.
Avec mes félicitations -
ciao - à +

Auteur de Poésie
10/08/2011 14:12Lunedemiel

excellent! j’adoooore.

Auteur de Poésie
12/07/2012 08:38Eden33

Merci

Poème - Sans Thème -
Du 10/08/2011 06:49

L'écrit contient 364 mots qui sont répartis dans 6 strophes.