Poeme : No Mad

No Mad

Poussières d’infini
Bousculées par les vents du temps
Un cri d’agonie
Pris au piège d’un écho chevrotant
Et toi tu essuies ce dimanche
Dans le creux de ta manche

No mad, non je ne suis pas fou
Dans mes traversées du désert
Je n’ai pas avalé que de la poussière
Je n’ai pas rencontré que des scorpions
Je me suis enrichi de mes misères
J’en ai oublié toutes les prières
Je me suis enivré d’étranges révolutions
Mais je t’ai gardé l’ombre des dunes
Pour les déposer entre tes lunes

No mad, non je ne suis pas flou
Dans mes voyages sur la banquise
J’ai ramené du gâteau la cerise
J’ai rencontré du Père Noël les six rennes
Je me suis assis sur un frisson
D’avril, j’ai noyé le petit poisson
Avec un bonhomme de neige éternelles
J’ai rompu la glace en lui jetant du sel
J’ai rejoins Pinocchio dans sa baleine

No mad, non je ne suis pas fou
Dans mes balades sur les cimes
J’ai ressenti l’onde de choc
J’ai trouvé l’œuf du dernier dragon
J’ai donné à l’écho ma dîme
En hurlant sans bruit ton prénom
J’ai posé un blanc caillou sur un roc
Juste avant d’être par le vent poussé
Dans l’ivresse vertigineuse des sommets

No mad, non je ne suis pas flou
Quand j’étais perdu et immobile
Dans la jungle de la grande ville
Je me suis tenu debout sur un fil
J’ai connu le gang des débiles
Qui voulait faire des anges des Devil
J’ai connu des gens marrons
Qui vivaient sans un rond
Dans des effroyables bidons

No mad, la folie m’empêche d’être fou
De mes croisières sur mes chimères
J’ai gardé le goût des petites longueurs
A force de faire l’huître j’ai cassé le moule
J’ai remonté à contre courant la foule
Mais j’ai fini par être emporté par sa houle
Mais je n’ai pas oublié la source de ma rivière
Je n’ai pas encore éteint la lumière dans mon cœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: No Mad

  pous=si=è=res=din=fi=ni 7
  bous=cu=lées=par=les=vents=du=temps 8
  un=cri=da=go=nie 5
  pris=au=piège=dun=é=cho=che=vro=tant 9
  et=toi=tu=es=suies=ce=di=manche 8
  dans=le=creux=de=ta=man=che 7

  no=mad=non=je=ne=suis=pas=fou 8
  dans=mes=tra=ver=sées=du=dé=sert 8
  je=nai=pas=a=va=lé=que=de=la=pous=sière 11
  je=nai=pas=ren=con=tré=que=des=s=cor=pions 11
  je=me=suis=en=ri=chi=de=mes=mi=sères 10
  jen=ai=ou=blié=toutes=les=pri=ères 8
  je=me=suis=en=ivré=dé=tranges=ré=vo=lu=tions 11
  mais=je=tai=gar=dé=lombre=des=dunes 8
  pour=les=dé=po=ser=entre=tes=lunes 8

  no=mad=non=je=ne=suis=pas=flou 8
  dans=mes=voy=ages=sur=la=ban=quise 8
  jai=rame=né=du=gâ=teau=la=ce=rise 9
  jai=ren=con=tré=du=père=noël=les=six=rennes 10
  je=me=suis=as=sis=sur=un=fris=son 9
  da=vril=jai=noyé=le=pe=tit=pois=son 9
  a=vec=un=bon=homme=de=nei=geé=ter=nelles 10
  jai=rom=pu=la=glaceen=lui=je=tant=du=sel 10
  jai=re=joins=pi=noc=chio=dans=sa=ba=leine 10

  no=mad=non=je=ne=suis=pas=fou 8
  dans=mes=ba=la=des=sur=les=cimes 8
  jai=res=sen=ti=lon=de=de=choc 8
  jai=trou=vé=lœuf=du=der=nier=dra=gon 9
  jai=don=né=à=lé=cho=ma=dîme 8
  en=hur=lant=sans=bruit=ton=pré=nom 8
  jai=po=sé=un=blanc=caillou=sur=un=roc 9
  jus=tea=vant=dêtre=par=le=vent=pous=sé 9
  dans=livres=se=ver=ti=gi=neu=se=des=sommets 10

  no=mad=non=je=ne=suis=pas=flou 8
  quand=jé=tais=per=du=et=im=mo=bile 9
  dans=la=jun=gle=de=la=grande=ville 8
  je=me=suis=te=nu=de=bout=sur=un=fil 10
  jai=con=nu=le=gang=des=dé=biles 8
  qui=vou=lait=faire=des=anges=des=de=vil 9
  jai=con=nu=des=gens=mar=rons 7
  qui=vi=vaient=sans=un=rond 6
  dans=des=ef=froy=a=bles=bi=dons 8

  no=mad=la=fo=lie=mem=pêche=dê=tre=fou 10
  de=mes=croi=sières=sur=mes=chi=mères 8
  jai=gar=dé=le=goût=des=pe=tites=lon=gueurs 10
  a=force=de=fai=re=lhuî=tre=jai=cas=sé=le=moule 12
  jai=re=mon=té=à=contre=cou=rant=la=foule 10
  mais=jai=fi=ni=par=êtreem=por=té=par=sa=houle 11
  mais=je=nai=pas=ou=blié=la=source=de=ma=ri=vière 12
  je=nai=pas=en=coreé=teint=la=lu=miè=re=dans=mon=cœur 13
 • Phonétique : No Mad

  pusjεʁə dɛ̃fini
  buskyle paʁ lε vɑ̃ dy tɑ̃
  œ̃ kʁi daɡɔni
  pʁiz- o pjεʒə dœ̃n- eʃo ʃεvʁɔtɑ̃
  e twa ty esɥi sə dimɑ̃ʃə
  dɑ̃ lə kʁø də ta mɑ̃ʃə

  no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa fu
  dɑ̃ mε tʁavεʁse dy dezεʁ
  ʒə nε pa avale kə də la pusjεʁə
  ʒə nε pa ʁɑ̃kɔ̃tʁe kə dε skɔʁpjɔ̃
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃ʁiʃi də mε mizεʁə
  ʒɑ̃n- ε ublje tutə lε pʁjεʁə
  ʒə mə sɥiz- ɑ̃nivʁe detʁɑ̃ʒə ʁevɔlysjɔ̃
  mε ʒə tε ɡaʁde lɔ̃bʁə dε dynə
  puʁ lε depoze ɑ̃tʁə tε lynə

  no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa flu
  dɑ̃ mε vwajaʒə syʁ la bɑ̃kizə
  ʒε ʁaməne dy ɡato la səʁizə
  ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe dy pεʁə nɔεl lε si- ʁεnə
  ʒə mə sɥiz- asi syʁ œ̃ fʁisɔ̃
  davʁil, ʒε nwaje lə pəti pwasɔ̃
  avεk œ̃ bɔnɔmə də nεʒə etεʁnεllə
  ʒε ʁɔ̃py la ɡlasə ɑ̃ lɥi ʒətɑ̃ dy sεl
  ʒε ʁəʒwɛ̃ pinɔkjo dɑ̃ sa balεnə

  no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa fu
  dɑ̃ mε baladə syʁ lε simə
  ʒε ʁəsɑ̃ti lɔ̃də də ʃɔk
  ʒε tʁuve lœf dy dεʁnje dʁaɡɔ̃
  ʒε dɔne a leʃo ma dimə
  ɑ̃n- yʁlɑ̃ sɑ̃ bʁɥi tɔ̃ pʁenɔ̃
  ʒε poze œ̃ blɑ̃ kaju syʁ œ̃ ʁɔk
  ʒystə avɑ̃ dεtʁə paʁ lə vɑ̃ puse
  dɑ̃ livʁεsə vεʁtiʒinøzə dε sɔmε

  no mad, nɔ̃ ʒə nə sɥi pa flu
  kɑ̃ ʒetε pεʁdy e imɔbilə
  dɑ̃ la ʒœ̃ɡlə də la ɡʁɑ̃də vilə
  ʒə mə sɥi təny dəbu syʁ œ̃ fil
  ʒε kɔny lə ɡɑ̃ɡ dε debilə
  ki vulε fεʁə dεz- ɑ̃ʒə dε dəvil
  ʒε kɔny dε ʒɑ̃ maʁɔ̃
  ki vivε sɑ̃z- œ̃ ʁɔ̃
  dɑ̃ dεz- efʁwajablə bidɔ̃

  no mad, la fɔli mɑ̃pεʃə dεtʁə fu
  də mε kʁwazjεʁə syʁ mε ʃimεʁə
  ʒε ɡaʁde lə ɡu dε pətitə lɔ̃ɡœʁ
  a fɔʁsə də fεʁə lyitʁə ʒε kase lə mulə
  ʒε ʁəmɔ̃te a kɔ̃tʁə kuʁɑ̃ la fulə
  mε ʒε fini paʁ εtʁə ɑ̃pɔʁte paʁ sa ulə
  mε ʒə nε pa ublje la suʁsə də ma ʁivjεʁə
  ʒə nε pa ɑ̃kɔʁə etɛ̃ la lymjεʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
 • Syllabes Phonétique : No Mad

  pu=sj=ε=ʁə=dɛ̃=fi=ni 7
  bus=ky=le=paʁ=lε=vɑ̃=dy=tɑ̃ 8
  œ̃=kʁi=da=ɡɔ=ni 5
  pʁi=zo=pjε=ʒə=dœ̃=ne=ʃo=ʃε=vʁɔ=tɑ̃ 10
  e=twa=ty=es=ɥi=sə=di=mɑ̃ʃə 8
  dɑ̃=lə=kʁø=də=ta=mɑ̃=ʃə 7

  no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=fu 8
  dɑ̃=mε=tʁa=vεʁ=se=dy=de=zεʁ 8
  ʒə=nε=pa=a=va=le=kə=də=la=pu=sjεʁə 11
  ʒə=nε=pa=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=kə=dε=skɔʁ=pjɔ̃ 10
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=ʁi=ʃi=də=mε=mi=zεʁə 10
  ʒɑ̃=nε=u=blj=e=tu=tə=lε=pʁi=jεʁ 10
  ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=ni=vʁe=de=tʁɑ̃ʒə=ʁe=vɔ=ly=s=jɔ̃ 13
  mε=ʒə=tε=ɡaʁ=de=lɔ̃=bʁə=dε=dy=nə 10
  puʁ=lε=de=po=ze=ɑ̃=tʁə=tε=ly=nə 10

  no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=flu 8
  dɑ̃=mε=vwa=jaʒə=syʁ=la=bɑ̃=kizə 8
  ʒε=ʁa=mə=ne=dy=ɡa=to=la=sə=ʁizə 10
  ʒε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe=dy=pεʁə=nɔ=εl=lε=siʁεnə 10
  ʒə=mə=sɥi=za=si=syʁ=œ̃=fʁi=sɔ̃ 9
  da=vʁil=ʒε=nwa=je=lə=pə=ti=pwa=sɔ̃ 10
  a=vεk=œ̃=bɔ=nɔmə=də=nε=ʒəe=tεʁ=nεllə 10
  ʒε=ʁɔ̃=py=la=ɡlasəɑ̃=lɥi=ʒə=tɑ̃=dy=sεl 10
  ʒε=ʁə=ʒwɛ̃=pi=nɔ=kjo=dɑ̃=sa=ba=lεnə 10

  no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=fu 8
  dɑ̃=mε=ba=la=də=syʁ=lε=si=mə 9
  ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=lɔ̃=də=də=ʃɔk 8
  ʒε=tʁu=ve=lœf=dy=dεʁ=nj=e=dʁa=ɡɔ̃ 10
  ʒε=dɔ=ne=a=le=ʃo=ma=di=mə 9
  ɑ̃=nyʁ=lɑ̃=sɑ̃=bʁɥi=tɔ̃=pʁe=nɔ̃ 8
  ʒε=po=ze=œ̃=blɑ̃=ka=ju=syʁ=œ̃=ʁɔk 10
  ʒys=tə=a=vɑ̃=dεtʁə=paʁ=lə=vɑ̃=pu=se 10
  dɑ̃=li=vʁεsə=vεʁ=ti=ʒi=nø=zə=dε=sɔ=mε 11

  no=mad=nɔ̃=ʒə=nə=sɥi=pa=flu 8
  kɑ̃=ʒe=tε=pεʁ=dy=e=i=mɔ=bi=lə 10
  dɑ̃=la=ʒœ̃=ɡlə=də=la=ɡʁɑ̃=də=vi=lə 10
  ʒə=mə=sɥi=tə=ny=də=bu=syʁ=œ̃=fil 10
  ʒε=kɔ=ny=lə=ɡɑ̃ɡ=dε=de=bi=lə 9
  ki=vu=lε=fεʁə=dε=zɑ̃=ʒə=dε=də=vil 10
  ʒε=kɔ=ny=dε=ʒɑ̃=ma=ʁɔ̃ 7
  ki=vi=vε=sɑ̃=zœ̃=ʁɔ̃ 6
  dɑ̃=dε=ze=fʁwa=ja=blə=bi=dɔ̃ 8

  no=mad=la=fɔ=li=mɑ̃=pεʃə=dε=tʁə=fu 10
  də=mε=kʁwa=zjεʁ=ə=syʁ=mε=ʃi=mεʁ=ə 10
  ʒε=ɡaʁ=de=lə=ɡu=dεpə=ti=tə=lɔ̃=ɡœʁ 10
  a=fɔʁsə=də=fε=ʁə=ly=i=tʁə=ʒε=ka=se=lə=mulə 13
  ʒεʁə=mɔ̃=te=a=kɔ̃=tʁə=ku=ʁɑ̃=la=fulə 10
  mε=ʒε=fi=ni=paʁεtʁə=ɑ̃=pɔʁ=te=paʁ=saulə 10
  mεʒə=nε=pa=u=blje=la=suʁ=sə=də=ma=ʁi=vjεʁə 12
  ʒə=nε=pa=ɑ̃=kɔʁəe=tɛ̃=la=ly=mjε=ʁə=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/08/2011 12:17Adelain

Quand à moi, j’ai bien apprécié
Les poèmes d’un Papillon
Que je ne peux que remercier.
Avec mes félicitations -
ciao - à +

Auteur de Poésie
10/08/2011 14:12Lunedemiel

excellent! j’adoooore.

Auteur de Poésie
12/07/2012 08:38Eden33

Merci

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/08/2011 06:49

L'écrit contient 364 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Papillon11

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs