Poème-France.com

Poeme : Trahison Sans Aucune RaisonTrahison Sans Aucune Raison

Pourkoi m’a tu fais ça
Je croyeais que tu etait mon amis
Je t’ai acceuillie chez moi et c’est comme ca
Que tu me remercie

D’accord vu tes probleme tu es susseptible
De faire des konneries
Mais ce n’ai pas une raison
Kan tu es venue chez moi pour la premiere foi

Tu as attendue que je m’eclipse un insant
Pour rester seul dans mon appartement
Et me voler les objet que je posseder

Pourkoi ma tu fais ca a moi
Alors que j’essayer de t’aider
Au jour d’aujourd’hui
Tu n’est plus mon amie
Car cette trahison
Me servira de leçon
Paulines

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁkwa ma ty fε sa
ʒə kʁwajəε kə ty ətε mɔ̃n- ami
ʒə tε aksœji ʃe mwa e sε kɔmə ka
kə ty mə ʁəmεʁsi

dakɔʁ vy tε pʁɔbləmə ty ε sysεptiblə
də fεʁə dε kɔnəʁi
mε sə nε pa ynə ʁεzɔ̃
kɑ̃ ty ε vənɥ ʃe mwa puʁ la pʁəmjəʁə fwa

ty a atɑ̃dɥ kə ʒə mεklipsə œ̃n- ɛ̃sɑ̃
puʁ ʁεste səl dɑ̃ mɔ̃n- apaʁtəmɑ̃
e mə vɔle lεz- ɔbʒε kə ʒə pɔsəde

puʁkwa ma ty fε ka a mwa
alɔʁ kə ʒesεje də tεde
o ʒuʁ doʒuʁdɥi
ty nε plys mɔ̃n- ami
kaʁ sεtə tʁaizɔ̃
mə sεʁviʁa də ləsɔ̃