Poeme : Tu Me Manque

Tu Me Manque

Je me leve un matin d’ete
J’ouvre les fenetre
Il fait beau, il fait chaud
Le decor dehor est si beau
Tout est si parfait ou presque
Dans ce magnifique decor
Il manque quelque chose
Ou plutot quelqu’un
Il manque « toi »
Toi tu me menque
L’odeur de ton parfum
Me manque
Tes levres me manque
L’air que je respire sans toi
Est irrespirable
Alors je te demande pardon
Pour tou ce que je t’ai fait
Mais reviens moi
Sil te plait

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Me Manque

  je=me=le=ve=un=ma=tin=dete 8
  jou=vre=les=fe=net=re 6
  il=fait=beau=il=fait=chaud 6
  le=de=cor=de=hor=est=si=beau 8
  tout=est=si=par=fait=ou=presque 7
  dans=ce=ma=gni=fi=que=de=cor 8
  il=man=que=quel=que=cho=se 7
  ou=plu=tot=quel=quun 5
  il=man=que=toi 4
  toi=tu=me=menque 4
  lo=deur=de=ton=par=fum 6
  me=manque 2
  tes=le=vres=me=manque 5
  lair=que=je=res=pi=re=sans=toi 8
  est=ir=res=pi=ra=ble 6
  a=lors=je=te=de=mande=par=don 8
  pour=tou=ce=que=je=tai=fait 7
  mais=re=viens=moi 4
  sil=te=plait 3
 • Phonétique : Tu Me Manque

  ʒə mə ləvə œ̃ matɛ̃ dətə
  ʒuvʁə lε fənεtʁə
  il fε bo, il fε ʃo
  lə dəkɔʁ dəɔʁ ε si bo
  tut- ε si paʁfε u pʁεskə
  dɑ̃ sə maɲifikə dəkɔʁ
  il mɑ̃kə kεlkə ʃozə
  u plyto kεlkœ̃
  il mɑ̃kə « twa »
  twa ty mə mɑ̃kə
  lɔdœʁ də tɔ̃ paʁfœ̃
  mə mɑ̃kə
  tε ləvʁə- mə mɑ̃kə
  lεʁ kə ʒə ʁεspiʁə sɑ̃ twa
  εt- iʁεspiʁablə
  alɔʁ ʒə tə dəmɑ̃də paʁdɔ̃
  puʁ tu sə kə ʒə tε fε
  mε ʁəvjɛ̃ mwa
  sil tə plε
 • Syllabes Phonétique : Tu Me Manque

  ʒə=mə=lə=və=œ̃=ma=tɛ̃də=tə 8
  ʒu=vʁə=lε=fə=nε=tʁə 6
  il=fε=bo=il=fε=ʃo 6
  lə=də=kɔʁ=də=ɔʁ=ε=si=bo 8
  tu=tε=si=paʁ=fε=u=pʁεs=kə 8
  dɑ̃=sə=ma=ɲi=fi=kə=də=kɔʁ 8
  il=mɑ̃=kə=kεl=kə=ʃo=zə 7
  u=ply=to=kεl=kœ̃ 5
  il=mɑ̃=kə=twa 4
  twa=ty=mə=mɑ̃=kə 5
  lɔ=dœ=ʁə=də=tɔ̃=paʁ=fœ̃ 7
  mə=mɑ̃=kə 3
  tε=lə=vʁə=mə=mɑ̃=kə 6
  lεʁ=kə=ʒə=ʁεs=pi=ʁə=sɑ̃=twa 8
  ε=ti=ʁεs=pi=ʁa=blə 6
  a=lɔʁʒə=tə=də=mɑ̃=də=paʁ=dɔ̃ 8
  puʁ=tu=sə=kə=ʒə=tε=fε 7
  mε=ʁə=vj=ɛ̃=mwa 5
  sil=tə=plε 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
28/04/2004 00:00Marie Andric

BRAVO!!! ton poeme me plait enormemen bisous