Poeme : Adieu

Adieu

Peut etre que demain je ne serait plus la
Car j’en ai marre de cette societe
Ou lon nous prend pour de la merde
Peut etre que demain je ne serait plus la
Car la vie est trop dur pour moi
Peut etre ai-je la flemme
De me construire un avenir
Peut etre que demain je ne serait plus la
Car je ne pourrais pas supporter de vieillir
J’ai 15 ans et peut etre que ma putin de vie va s’arreter demain

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adieu

  peut=e=tre=que=de=main=je=ne=se=rait=plus=la 12
  car=jen=ai=mar=re=de=cet=te=so=ciete 10
  ou=lon=nous=prend=pour=de=la=mer=de 9
  peut=e=tre=que=de=main=je=ne=se=rait=plus=la 12
  car=la=vie=est=trop=dur=pour=moi 8
  peut=e=tre=ai=je=la=flemme 7
  de=me=cons=trui=re=un=a=ve=nir 9
  peut=e=tre=que=de=main=je=ne=se=rait=plus=la 12
  car=je=ne=pour=rais=pas=sup=por=ter=de=vieil=lir 12
  jai=quinzeans=et=peut=e=tre=que=ma=pu=tin=de=vie=va=sar=re=ter=de=main 18
 • Phonétique : Adieu

  pø εtʁə kə dəmɛ̃ ʒə nə səʁε plys la
  kaʁ ʒɑ̃n- ε maʁə də sεtə sɔsjətə
  u lɔ̃ nu pʁɑ̃ puʁ də la mεʁdə
  pø εtʁə kə dəmɛ̃ ʒə nə səʁε plys la
  kaʁ la vi ε tʁo dyʁ puʁ mwa
  pø εtʁə ε ʒə la flamə
  də mə kɔ̃stʁɥiʁə œ̃n- avəniʁ
  pø εtʁə kə dəmɛ̃ ʒə nə səʁε plys la
  kaʁ ʒə nə puʁʁε pa sypɔʁte də vjεjiʁ
  ʒε kɛ̃zə ɑ̃ e pø εtʁə kə ma pytɛ̃ də vi va saʁəte dəmɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Adieu

  pø=ε=tʁə=kə=də=mɛ̃=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=la 12
  kaʁ=ʒɑ̃=nε=ma=ʁə=də=sε=tə=sɔ=sj=ə=tə 12
  u=lɔ̃=nu=pʁɑ̃=puʁ=də=la=mεʁ=də 9
  pø=ε=tʁə=kə=də=mɛ̃=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=la 12
  kaʁ=la=vi=ε=tʁo=dyʁ=puʁ=mwa 8
  pø=ε=tʁə=ε=ʒə=la=fla=mə 8
  də=mə=kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=œ̃=na=və=niʁ 9
  pø=ε=tʁə=kə=də=mɛ̃=ʒə=nə=sə=ʁε=plys=la 12
  kaʁ=ʒə=nə=puʁ=ʁε=pa=sy=pɔʁ=te=də=vjε=jiʁ 12
  ʒε=kɛ̃zəɑ̃=e=pø=ε=tʁə=kə=ma=py=tɛ̃=də=vi=va=sa=ʁə=te=də=mɛ̃ 18

PostScriptum

la vie me rend triste

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/05/2004 00:00Je T'aime Nicolas(L)

non me ca va pas dans ta tête ou koi t zinzin et moi alors quesque jv devenir bisoux ma puce