Poème-France.com

Poeme : GuilillerosGuililleros

Ah le pied, le Pied… c’est l’pied !
Le Panard ! de panam ou du panama
C’est toujours un pas qui n’est pas
Quand tu parles de pas
Car très vite je t’attrape
Bas les pattes !
Et je t’attache au sofa
Un foulard à la bouche
Un cafard dans l’derche
Tu gémis sur ta couche où
Tu gerberais mes frasques
Etouffant tu as mal là
Entravant tout mouvement
Où j’ai joint poings et tibias avec,
Enlassés de longs orties verts
Une cordelette rêche
Et liés, des serpents
Avec des serpolettes
Avec des serpolettes !
C’est mieux que sans
Et je tire,
Etire lentement sur
Les liens du sang ton corps
Empoignant une ficelle
Fi de celle-ci faisant
Tes genoux tremblotants se frottent
Se branlent latéralement
Je déclare alors que tu te baises
Et j’enrichie dès lors dans ton cul
Le bouillon de culture
Et je te suspends,
Au-dessus d’une planchette,
Qui piquante comme une piquette
Acérée de lueurs aigrelettes
Entaille et brouillonne sur ton ventre
Un étrange langage d’enfant
Pendant que tu mâches,
Comme s’il venait à ta gorge
Tout en matière folle,
Las ton propre sang
Et de palabres, sous le soleil tu verdoies :
Emois d’emprose lyrique
Délits d’emphase poétique
Dépit de poses pathétiques ;
Tout n’est alors pas du deni de la vie
Puisqu’à chaque humiliation
Tu reviens vers moi
Rapidement tes chausses,
Puis lentement tes chaussettes
Je dévore chaque centimètre carré
De cette chair qui s’étête
A peine, que suppliant tu te prêtes
A de vives contorsions
Délicieuses contusions
Un exorcisme de prêtre
Semble muer ta vertu
Je m’apprête à prononcer
En prenant tous tes pieds
L’infantile sentence,
Qu’avec haine tu fronces
Et fond sec l’ongle
Dans la danse
Une moiteur exquise entoure
Tout ton être pendant
Que j’ai malheur permis
D’avoir omis l’instrument
D’une vague je divague
Les picots déjà !
Te réensanglantent
Mes lèvres tremblent
Vers toi tu t’enfuies
Tandis que moi
J’ouvre le bal et je dis : «
Guilis guilis ? » ’
Pendantce

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a lə pje, lə pje… sε lpje !
lə panaʁ ! də panam u dy panama
sε tuʒuʁz- œ̃ pa ki nε pa
kɑ̃ ty paʁlə- də pa
kaʁ tʁε vitə ʒə tatʁapə
ba lε patə !
e ʒə tataʃə o sɔfa
œ̃ fulaʁ a la buʃə
œ̃ kafaʁ dɑ̃ ldεʁʃə
ty ʒemi syʁ ta kuʃə u
ty ʒεʁbəʁε mε fʁask
ətufɑ̃ ty a mal la
ɑ̃tʁavɑ̃ tu muvəmɑ̃
u ʒε ʒwɛ̃ puiŋz- e tibjaz- avεk,
ɑ̃lase də lɔ̃ɡz- ɔʁti vεʁ
ynə kɔʁdəlεtə ʁεʃə
e lje, dε sεʁpɑ̃
avεk dε sεʁpɔlεtə
avεk dε sεʁpɔlεtə !
sε mjø kə sɑ̃
e ʒə tiʁə,
ətiʁə lɑ̃təmɑ̃ syʁ
lε ljɛ̃ dy sɑ̃ tɔ̃ kɔʁ
ɑ̃pwaɲɑ̃ ynə fisεllə
fi də sεllə si fəzɑ̃
tε ʒənu tʁɑ̃blɔtɑ̃ sə fʁɔte
sə bʁɑ̃le lateʁaləmɑ̃
ʒə deklaʁə alɔʁ kə ty tə bεzə
e ʒɑ̃ʁiʃi dε lɔʁ dɑ̃ tɔ̃ kyl
lə bujɔ̃ də kyltyʁə
e ʒə tə syspɑ̃,
o dəsy dynə plɑ̃ʃεtə,
ki pikɑ̃tə kɔmə ynə pikεtə
aseʁe də lɥœʁz- εɡʁəlεtə
ɑ̃tajə e bʁujɔnə syʁ tɔ̃ vɑ̃tʁə
œ̃n- etʁɑ̃ʒə lɑ̃ɡaʒə dɑ̃fɑ̃
pɑ̃dɑ̃ kə ty maʃə,
kɔmə sil vənε a ta ɡɔʁʒə
tut- ɑ̃ matjεʁə fɔlə,
las tɔ̃ pʁɔpʁə sɑ̃
e də palabʁə, su lə sɔlεj ty vεʁdwa :
əmwa dɑ̃pʁozə liʁikə
deli dɑ̃fazə pɔetikə
depi də pozə patetik,
tu nεt- alɔʁ pa dy dəni də la vi
pɥiska ʃakə ymiljasjɔ̃
ty ʁəvjɛ̃ vεʁ mwa
ʁapidəmɑ̃ tε ʃosə,
pɥi lɑ̃təmɑ̃ tε ʃosεtə
ʒə devɔʁə ʃakə sɑ̃timεtʁə kaʁe
də sεtə ʃεʁ ki setεtə
a pεnə, kə sypljɑ̃ ty tə pʁεtə
a də vivə kɔ̃tɔʁsjɔ̃
delisjøzə kɔ̃tyzjɔ̃
œ̃n- εɡzɔʁsismə də pʁεtʁə
sɑ̃blə mɥe ta vεʁty
ʒə mapʁεtə a pʁonɔ̃se
ɑ̃ pʁənɑ̃ tus tε pje
lɛ̃fɑ̃tilə sɑ̃tɑ̃sə,
kavεk-εnə ty fʁɔ̃sə
e fɔ̃ sεk lɔ̃ɡlə
dɑ̃ la dɑ̃sə
ynə mwatœʁ εkskizə ɑ̃tuʁə
tu tɔ̃n- εtʁə pɑ̃dɑ̃
kə ʒε malœʁ pεʁmi
davwaʁ ɔmi lɛ̃stʁymɑ̃
dynə vaɡ ʒə divaɡ
lε piko deʒa !
tə ʁeɑ̃sɑ̃ɡlɑ̃te
mε lεvʁə- tʁɑ̃ble
vεʁ twa ty tɑ̃fɥi
tɑ̃di kə mwa
ʒuvʁə lə bal e ʒə di : «
ɡili ɡili ? »